Unisa Press

Mogoamodimo

Author: M D Mothoagae
Published: October 10, 2014
ISBN: 978-1-86888-73-5
Number of pages: 222
Prices: R 150 | $ 18 | £ 11 | € 13
Contact:

Business Section

012 4293515/ 3448

How to buy:

Business Section

012 429 3515/ 3448

This book is not available in electronic format

About the book

English

Mogoamodimo explicates complexities of life in an intriguing, captivating and absorbing way. Mothoagae gives an account of an orphan who loses both her parents at birth. Her mother, Monape, dies of a heart attack and the father disappears into thin air. Thus Poko, the protagonist, is raised by her grandmother, Motalane, who is destitute. From a very early age she has to endure rebuke, contempt and rejection from some members of the community of Borakalalo village. Her life is constrained between the deep love of her grandmother and the unjust treatment of neighbours who are jealous of her good looks, impeccable character and brilliant mind. What hope of success in life can such a young person expect?

Setswana

Mogoamodimo ke padi ya Setswana e e tlhagisang masaitseweng a botshelo ka tsela e e gogelang. Mothoagae o thadisa ka ditiragalo tsa khutsana e e latlhegelwang ke batsadi a santse a le lesea. Mmaagwe khutsanyana e bong Monape o bolawa ke bolwetse jwa pelo morago ga pelegi mme rraagwe e leng tlhokaina o tsena ka lenga la seloko. Moanelwamogolo wa padi e bong Poko o godisiwa ke mmaagwemogolo e bong Motalane, gopane ya moikapari. Poko o gola botlhoko, mo mahutsaneng a matlhotlhapelo. O a tlhorontshiwa, o a kgobiwa, o a nyenyefatswa e bile o rogakiwa ke baagi ba motse wa Borakalalo. O ratwa ke nkokoagwe mme o nyadiwa ke batho bangwe ka e le ngwana wa dikgora. Mosetsana o montle, o maitseo e bile o botlhale. Fela khutsananyana e sasweng e letilemonono.

Table of content

Kgaolo 1                         1 Kgaolo 2                         22 Kgaolo 3                         51 Kgaolo 4 102 Kgaolo 5                         117 Kgaolo 6                         146 Kgaolo 7                         169 Lofoko 190 Dintlha tse di botlhokwa pele re buisa le go tlhaloganya padi 195 Dipotso le dikarabo    202