Unisa Press

Kabelo Yaka

Author: Buile Rose Mokoena
Published: August 13, 2014
ISBN: 978-1-86888-754-5
Number of pages: 210
Prices: R 100 | $ 14 | £ 8 | € 10
Contact:

Business Section

012 4293515 /3448

How to buy:

Business Section

012 429 3515 /3448

This book is not available in electronic format

About the book

Language: Sesotho Drama

Mohlankana ya sebetsang sebakeng se ka ntle le motseng wa habo o iphumana a le kgatellong e matla ya hore a nyale kgarebe eo e leng motswalle wa mmae. Yena ka lehlakoreng le leng o bonahala a na le kgahleho e kgolo ho kgarebe esele, eo ba sa dumellaneng ka yena le mmae.  Maemo a ditaba a boela a thatafatswa le ke hore yena morwetsana enwa eo mma mohlankana a sa batleng ha a nyalwa ke enwa ya sebetsang kaekae, o boetse o tsekwa le ke monyane wa yena mohlankana enwa ya dulang le mmabona hae mona yena le ho sebetsa a sa sebetse. Morwetsana enwa hantlentle o shebilwe le ke bahlankana bohle ba motse oo ka lebaka la boitshwaro ba hae bo kgahlisang ka mokgwa o makatsang. Ka lehlohonolo morwetsana enwa maikutlo a hae a dumellana le a mohlankana enwa ya sebetsang kaekae – e leng se ileng sa tshwara enwa mma ya mohlankana hammoho le moena ha bohloko. Na kannete ho teng se ka emang ka pele ho lerato la nnete? Ipalle o tsebe ho iphumanela malebaleba a ileng a etswa ho leka ho senya lerato lena, la ya neng a lebelletse ho fumana tshehetso ya lelapa labo le yona metswalle empa a sa ka a ba le lehlohonolo la ho e fumana.

Language: English

A village migrant worker is subjected to immense pressure by his mother to marry a woman who is a friend of hers. On the contrary he shows keen interest in proposing marriage to another woman, not approved by his mother. The contradiction is that the migrant worker’s unemployed brother also has strong feelings for the same woman who is admired by many young men in the village due to her impeccable behaviour and character. Coincidentally the woman shares the same feelings with the migrant worker – much to the annoyance of his mother and her friend, as well his brother! Can anything really stand in the way of love? Read to find out what unscrupulous tactics threaten the precarious bond of these lovers, who had hoped or support from family and friends.

Table of content

Diteboho vi
Selelekela vii
Mabalankwe ka thuto ya Tshwantshiso viii
Kgutsufatso xii
Dibapadi xiii
Tema ya pele 1
Tema ya bobedi 25
Tema ya boraro 47
Tema ya bone 73
Tema ya bohlano 101
Tema ya botshelela 123
Tema ya bosupa 145
Tema ya borobedi 167
Dipotso 190
Dikarabo 192