Unisa Press

Ho Senyehile kae?

Author: Thabiso Mofokeng (well-known lead author)
Published: October 09, 2012
ISBN: 978-1-86888-704-0
Number of pages: 155
Prices: R 110 | $ 17 | £ 12 | € 14
Contact:

Business Section

012 4293515 /3448

How to buy:

Business Section

012 4293515/ 3448

This book is not available in electronic format

About the book

SeSotho

Ena ke pokello ya dipalekgutshwe tse ngotsweng ke batjha. E loketse babadi ba ditoropong, metseng le mapolasing. Bangodi ba dipalekgutshwe tsena ha ba ngola ba etse hloko dintlha tsa bohlokwa tsa phedisano tse kang ditokelo tsa botho, bong, bodumedi le bomorabe. Puo e sebedisitsweng mona ke e math­emalodi empa e totobatsang ka moo batjha ba kajeno ba pepesang maikutlo a bona ka teng. Sehlooho sa pokello ‘Ho Senyehehile kae?’ sona ka bo sona se etsa hore melaetsa e fetiswang mona e kenye babadi moya wa botho, e kgothaletse bonngwe le kahobotjha ya setjhaba. Meekotaba e amang dintho tse kang ho ratana ha batho ba bong bo le bong, kopanelo ya mosebetsi, bobodu, bodumedi, tlhekefetso ya basadi, tlhokeho ya botshepehi, le tse ding, di hlahiswa ka bok­gabane bo boholo. Dipalekgutshwe tsena di itshetlehile ka katamelo ya dikgokah­ano boithuting ba puo, sepheo e le ho ntshetsapele bokgoni ba ho bala. Qetellong ya palekgutshwe ka nngwe ho na le dipotso tsa boitekolo tseo sepheo ka tsona e leng ho leotsa kelello ya mmadi le hona ho mo fa monyetla wa hore a ke a lekole kutlwisiso ya hae. Dikarabo tsa dipotso tse botsitsweng le tsona di teng qetellong  ya buka. O tlo natefelwa ke ho bala buka ena!

English

This anthology of short stories written by young writers is relevant for readers in both urban and rural areas. In writing this collection, the authors show sensitivity to social issues such as human rights, gender, religion and other issues. The title of the book itself ‘What went wrong?’ calls for the implementation of the principle of ubuntu, to enhance social cohesion and promote nation building. Themes such as lesbianism, teambuilding, corruption, religion, women abuse, unfaithfulness, etc, which are relevant today, are sufficiently covered in this collection. A communica­tive approach has been used so as to develop the reading skills of each reader. Questions for testing individual readers’ understanding have been provided at the end of each short story. The answers to the questions are given at the end of the  book. You will definitely enjoy reading this book! Table of contents

Table of content

Palekgutsh we 1 1. HO SENYEHILE KAE?5 Goitsimang Ramokopu 2. SE BENG LE BANA PELE HO NAKO 13 Thabiso Mofokeng 3. E! KE NE KE NA LE YENA  19 Mamotena Ramokopu 4. MMOHO RE KA KGONA 25 Tseliso Mokatsane 5. HO TSEBA MANG? 33 Thabiso Mofokeng 6. NTJA SE LOMA MOKGOKI 39 Goitsimang Ramokopu 7. NNYOLLE KE O NYOLE 45 Thabiso Mofokeng 8. HO ETSAHALANG KA NNA? 51 Tseliso Mokatsane 9. NTSHEPEDI YA NTSHEPE 57 Goitsimang Ramokopu 10. MOIKETSI HA A LLELWE 63 Thabiso Mofokeng 11. HOJA HA E THUSE 71 Tseliso Mokatsane 12. MMILENG 77 Thabiso Mofokeng 13. MMAKGETHOLLO 83 Goitsimang Ramokopu 14. HO FETOHILE 89 Thabiso Mofokeng 15. JUDASE 95 Brandt Mofokeng 16. LERU LE PELONG 101 Thabiso Mofokeng 17. KE PINYANE 109 Goitsimang Ramokopu 18. KGABANE HA DI RWESANE MEKADI 115 Thabiso Mofokeng 19. DIKGALASE DI TJHWATLEHILE 121 Tseliso Mokatsane 20. SETULO SA BORENA 129 Thabiso Mofokeng DIKARABO TSA DIPOTSO 135