About

Facts & figures

Offering study opportunities to over 370 000 students from across South Africa, Africa and other parts of the world, Unisa offers a diverse choice of study fields at levels from certificate to degree. The university is considered South Africa’s most productive*, accounting for 12.8% of all degrees conferred by the country’s 26 public universities and universities of technology.

This, combined with the fact that Unisa has increased its African student population to the extent that they are now in the majority, leaves no doubt that Unisa is the university contributing most to the transformation of the South African higher education landscape.

Amaqiniso nezibalo

Ukuhlinzeka ngamathuba okufunda kubafundi abangaphezu kuka-370 000 abavela kulo lonke elaseNingizimu Afrika, e-Afrika nakwezinye izingxenye zomhlaba, i-Unisa ihlinzeka ngezindlela ezihlukahlukene zokukhetha imikhakha yokufunda emazingeni ukusuka esitifiketini kuye kweyeziqu. Imfundo ephekeme ithathwa njengekhiqiza kakhulu eNingizimu Afrika*, ibalwa ku-12.8% zazo zonke iziqu eziikezwe izimfundo eziphakeme zomphakathi ezingama-26 nezimfundo eziphameke zezobuchwepheshe zezwe.

Lokhu, kuhlangene nokuthi i-Unisa inyuse inani labafundi base-Afrika kangangokuthi manje sebebaningi, akushiyanga kungabaza ukuthi i-Unisa iyona mfundo ephakeme enegalelo elikhulu ekuguquleni isimo semfundo ephakeme yaseNingizimu Afrika.

Dintlha le dipalo

E nehelana ka menyetla ya ho ithuta ho baithuti ba fetang 370 000 ba tswang ho pholletsa le Afrika Borwa, Afrika le dikarolo tse ding tsa lefatshe, Unisa e nehelana ka dikgetho tse fapaneng tsa dibaka tsa boithuto maemong a ho tloha ho setifikeiti ho isa lengolong la grata. Yunivesiti e nkuwa e le yona e behang ditholwana* ka ho fetesisa Afrika Borwa, e ikarabellang bakeng sa 12.8% ya digrata tsohle tse fanweng ke diunivesiti tsa naha tse 26 tsa naha le diunivesiti tsa theknoloji.

Sena, ha mmoho le taba ya hore Unisa e ekeditse palo ya baithuti ba yona ba MaAfrika ho fihlela moo ba seng ba le bangata, ha ho na pelaelo ya hore Unisa ke yunivesiti e nang le seabo haholo phetohong ya maemo a thuto e phahameng ya Afrika Borwa.

Feite en statistieke

Unisa bied studiegeleenthede aan meer as 370 000 studente oor Suid-Afrika, Afrika en ander dele van die wêreld heen. Die universiteit bied uiteenlopende studievelde op vlakke wat wissel van sertifikate tot grade. Unisa word as Suid-Afrika se produktiefste* universiteit beskou – 12,8% van alle grade wat deur die land se 26 openbare universiteite en universiteite van tegnologie toegeken word, word deur Unisa opgelewer.

Hierdie statistieke, tesame met die feit dat Unisa se Afrika-studente sodanig vermeerder het dat hulle nou in die meerderheid is, laat geen twyfel dat Unisa die universiteit is wat die grootste bydrae tot die transformasie van die Suid-Afrikaanse hoëronderwyslandskap lewer.

Ngodiso ya baithuti

Fumana dintlha ka palo ya baithuti ba ingodisang Unisa hammoho le palo ya baithuti kholejeng ka nngwe.

Student enrolments

Get details on the number of students that enrol at Unisa as well as the number of students per college.

Studente-inskrywings

Kry besonderhede rakende die getal studente wat by Unisa inskryf, sowel as die getal studente per kollege.

Ukubhaliswa kwabafundi

Thola imininingwane ngenani labafundi ababhalise e-Unisa kanye nenani labafundi ekolishi ngalinye.

Impumelelo yabafundi

Ngonyaka, bangaphezu kuka-54 000 abafundi abathola izitifiketi, amadiploma neziqu e-Unisa.

Katleho ya baithuti

Selemo le selemo, baithuti ba fetang 54 000 ba fumana disetifikeiti, diploma le digrata ho tswa Unisa.

Student success

Annually, more than 54 000 students obtain certificates, diplomas and degrees from Unisa.

Studente-welslae

Meer as 54 000 studente verwerf jaarliks sertifikate, diplomas en grade aan Unisa.

Ditshwaneleho

Re nehelana ka letoto le ke keng la lekanngwa la kgetho ya boithuto mefuteng e fapaneng ya dithuto.

Kwalifikasies

Unisa bied ’n ongeëwenaarde verskeidenheid studie-opsies in verskeie dissiplines.

Okuzuziwe emfundweni

Sinikeza uhla olungenakuqhathaniswa lwezinketho zokufunda emikhakheni eyahlukene.

Qualifications

We offer an unparalleled range of study choices in a variety of disciplines.

Staff statistics

Find out the total number of Unisa staff members, divided by gender and race.