Department of Police Practice

Prof J Horne

College of Law
School of Criminal Justice
Department: Police Practice
Associate Professor
Tel: 012 433 9415
E-mail: hornejs@unisa.ac.za

Expertise

 • Crimes against Women and Children
 • Criminal investigation
 • Forensic investigation
 • Fraud and Corruption
 • Serious and Violent Crimes
 • Trafficking in Persons

Qualifications

 • DLitt et Phil: Police Science (UNISA)

Currently teaching

 • Forensics Investigation Resources (FOR3706)
 • Selected Crimes and Transgressions B (FOR5908)
 • Supervision of Masters and Doctoral students students

Fields of academic interests

 • Investigation of Crime
 • Human Trafficking
 • Missing Children
 • Organised Crime
 • Serious and Violent Crime
 • Crimes against Women and Children
 • Profiling of Offenders
 • Investigative Interviewing

Field of Specialisation

 • Criminal and Forensic Investigation
 • Human Trafficking
 • Missing Children
 • Serious and Violent Crime

Books

 • Contributed a Chapter 1: Forensic Investigation of crime, irregularities and transgressions in a book titled Forensic Investigation: Legislative Principles and Investigative Practice

Journal articles

 • Crime information analysis within a public service organisation:  an assessment
 • A policing perspective on the investigation challenges of child trafficking in South Africa
 • The significance of the crime scene in the investigation of child rape cases
 • The significance of evidence recognition in child rape cases
 • The investigation of human trafficking: an impossible mission without elemental identification of the crime
 • Making the invisible visible: the presentation of electronic (cell phone) evidence as real evidence in a court of law

Professional positions, fellowships & awards

 • Member of Policing Association of Southern Africa (POLSA): Individual member
 • Member of Criminological and Victimological Society of Southern Africa (CRIMSA): Institutional member
 • Member of Child Abuse Research in South Africa (CARSA), Individual member
 • Member of the South African chapter of the Association for Certified Fraud Examiners (ACFE), Institutional member
 • Member of the International Police Association (IPA): individual member
 • Member of the ACFE SA Forensic Industry Standard Forum
 • Member of the Gauteng Trafficking in Persons Task Team
 • Women in Research: Developing Researcher Award

Projects

 • Member of Youth Zones project

Other

Juanida is a senior lecturer in Forensic Investigation of Crime in the Department of Police Practice at Unisa. For 17 years she was a member of the former South African Air Force Police (now the Military Police Agency).  She served as officer commander at various police stations, where she gained valuable policing and investigative experience. At the time of her resignation as lieutenant colonel, she had a collection of certificates of appreciation and commendation. Her last posting was at SO1 System Management and she was second in command of the Northern Military Police Region.

Juanida has completed courses in labour relations and advanced labour relations, both at the University of Pretoria. She has earned the following qualifications: National Diploma in Police Administration, BTech in Policing, MTech in Forensic Investigation and a DLitt et Phil in Police Science.  In 2011, Juanida received  Unisa’s Developing Researcher Award. She has presented at local and international conferences and has published various articles. Juanida is the co-author of a chapter in the book entitled Forensic investigation – legislative principles and investigation practice. She is also the co-author of the book Criminal & Forensic Investigation: A Guide to the Basic Processes and principles, which is forthcoming at Juta.

 

___________________________________________________________________

Juanida is ’n senior dosent in Forensiese Misdaadondersoek aan die Departement Polisiepraktyk by Unisa. Sy was 17 jaar lank verbonde aan die voormalige Suid-Afrikaanse Lugmagpolisie (tans die Militêre Polisieagentskap). Sy het as  bevelvoerder van verskeie polisiekantore gedien, waar sy waardevolle polisiëring- en ondersoekervaring opgedoen het. Ten tyde van haar bedanking as luitenant-kolonel het sy ’n versameling sertifikate met eervolle vermeldings gehad. Haar laaste pos was by SO1 Stelselbestuur, en sy was tweede in bevel by die Noordelike Militêre Polisiestreek.

 

Juanida het ’n kursus in arbeidsbetrekkinge en gevorderde arbeidsbetrekkingebestuur voltooi, albei aan die Universiteit van Pretoria. Juanida het die volgende kwalifikasies verwerf: Nasionale Diploma in Polisieadministrasie, BTech in Polisiëring, MTech in Forensiese Ondersoek en DLitt et Phil in Polisiekunde. In 2011 het Juanida die Unisa Ontwikkelende Navorsertoekenning ontvang. Sy tree by plaaslike en internasionale konferensies as spreker op en het reeds verskeie artikels gepubliseer. Juanida is die medeouteur van ’n hoofstuk in die boek Forensic investigation – legislative principles and investigation practice. Sy is ook die medeouteur van die boek Criminal & Forensic Investigation: A Guide to the Basic Processes and principles, wat tans in druk is by Juta.

 

___________________________________________________________________

Juanida ke motlhatlheledimogolwane wa Dipatlisiso tsa Bosenyi tsa Forensiki  mo Lefapheng la Tiro ya Sepodisi kwa Unisa. E ne e le tokololo ya Tirelo ya Sepodisi sa Lefaufau sa Aforikaborwa (se ga jaana e leng Setheo sa Sepodisi sa Sesole) sebaka sa dingwaga di le 17.  O dirile jaaka motlhankeditaolo kwa diteišeneng tse di farologaneng tsa sepodisi, koo a boneng maitemogelo a botlhokwa a tiro ya sepodisi le dipatlisiso. Ka nako ya go tlogela tiro ga gagwe e le kolonele lefotenente, o ne a na le kokoanyo ya ditifikeiti tsa ditebogo le kakgolo. Tiro ya gagwe ya bofelo e ne e le kwa Botsamaising jwa Dithulaganyo jwa SO1 (S01 System Management) mme e ne e le ene yo o latelang komang ka nna wa Kgaolo ya Bokone ya Sepodisi sa Sesole.

 

Juanida o konoseditse dithuto tsa dikamano tsa badiri le tse di tsweletseng tsa dikamano tsa badiri, tsotlhe kwa Yunibesiti ya Pretoria. O na le dithutego tse di latelang: Dipoloma ya Bosetšhaba ya Tsamaiso ya Sepodisi, BTech ya Sepodisi, MTech ya Dipatlisiso tsa Forensiki le DLitt et Phil mo Disaenseng tsa Sepodisi.  Ka 2011, Juanida o amogetse Kabo ya Unisa ya Mmatlisisi yo o Golang (Developing Researcher Award). O dirile ditlhagiso kwa dikhonferenseng tsa selegae le tsa boditšhabatšhaba mme o phasaladitse diathikele di le mmalwa. Juanida o kwadile kgaolo le mongwe mo bukeng e e bidiwang Forensic investigation legislative principles and investigation practice. Gape o kwadile le mongwe buka ya Criminal & Forensic Investigation: A Guide to the Basic Processes and principles, e e sa leng mo tseleng kwa Juta.

 

___________________________________________________________________

UJuanida ungumfundisi osezingeni eliphezulu Ophikweni Lokuphenywa Kobelelesi Ngokweforensikhi  Emnyangweni Wezokusebenza Kwamaphoyisa e-Unisa. Iminyaka eyi-17 wayeyilungu laphambilini Lombutho WaseNingizimu Afrika Wamaphoyisa Ezomoya, i-South African Air Force Police (manje esiyaziwa Njengophiko Lwamaphoyisa Ezempi, i-Military Police Agency).  Wasebenza njengomphathi oyiphoyisa eziteshini zamaphoyisa ezehlukene, lapho athola khona ulwazi olunzulu emsebenzini wobuphoyisa nokuphenya. Ngesikhathi sokushiya kwakhe emsebenzini njengolefthenenti kheneli, wayenezitifiketi eziningana zokubonga nokuncoma umsebenzi wakhe. Lapho agcina esebenza khona kwakuse-SO1 System Management futhi wayengowesibili ezingeni labaphathi Besifunda Sasenyakatho Samaphoyisa Ezempi.

 

UJuanida useqede izifundo ezimayelana nobudlelwane babasebenzi nobudlelwane babasebenzi obusezingeni eliphezulu, zombili uzenze eNyuvesi YasePitoli. Usezuze lezi ziqu ezilandelayo: Idiploma Kazwelonke Yezokuphatha Kwezobuphoyisa, i-National Diploma in Police Administration, i-BTech in Policing, i-MTech in Forensic Investigation neziqu zobudokotela emkhakheni Wezesayensi Yobuphoyisa, i-DLitt et Phil in Police Science.  Ngonyaka we-2011, uJuanida wazuza umklomelo obizwa ngokuthi Umklomelo Wase-Unisa Wabacwaningi Abasathuthuka, i-Unisa’s Developing Researcher Award. Usefunde amaphepha ezingqungqutheleni zasendaweni nezamazwe ngamazwe futhi ushicilele imibhalo eminingana. UJuanida ungumbhali obambisene nabanye ababhali besahluko sencwadi esihloko sithi,  Forensic investigation – legislative principles and investigation practice. Uphinde abe umbhali osebenzisana nabanye ababhali ababhala incwadi ethi, Criminal & Forensic Investigation: A Guide to the Basic Processes and principles, ezayo evela kwa-Juta.

 

___________________________________________________________________

 

Juanida ke mofahlošimogolo ka go Kgoboketšo le tshekatsheko ya Bohlatse bjo bo ka bonwago bja Bosenyi ka go Kgoro ya Mediro ya Bophodisa ka Unisa  Mengwaga ye 17 e be e le leloko la tirelo ya maloba ya Maphodisa a Sešole sa Lefaufaung a Afrika Borwa (yeo bjale e lego Bodiredi bja Maphodisa a Sešole).  O šomile bjalo ka molaodi wa semolao diteišeneng tša maphodisa tšeo di fapanego, fao a hweditšego maitemogelo a bohlokwa a ditiro tša bophodisa le dinyakišišo. Nako ya ge a itokolla bjalo ka leftenente kolonele, o be a na le mokgobo wa ditifikeite tša tebogo le tumišo. Modiro wa gagwe wa mafelelo o be o le boemong bja SO1 System Management gomme e le wa bobedi bolaoding bja Tikologo ya Bodikela ya Maphodisa a Sešole.

 

Juanida o phethile dithuto tša dikamano tša medirong le dikamano tša medirong tšeo di tšweleditšwego pele, tšeo ka bobedi di hweditšwego ka Yunibesithi ya Pretoria. O fihleletše mangwalo ao a latelago a dithuto: Tiploma ya Bosetšhaba go tša Sephodisa, BTech go tša Sephodisa, MTech go tša Dinyakišišo tša Forensiki le DLitt et Phil go tša Saense ya Sephodisa.  Ka 2011, Juanida o amogetše Sefoka sa Unisa sa Monyakišiši yo a Golago. O badile dipampiri dikhonferenseng tša selegae le tša boditšhabatšhaba gape a phatlalatša diathikele tše fapanego. Juanida ke mongwadimmogo wa kgaolo ya puku yeo hlogo ya yona e lego Forensic investigation – legislative principles and investigation practice. Gape ke mongwadimmogo wa puku ya Criminal & Forensic Investigation. A Guide to the Basic Processes and principles, yeo e tlo bago gona kgauswane go Juta.