Counselling and career development

Prepare to study

You have registered and you have downloaded and/or received your study material. You may now feel overwhelmed with the prospect of working through all the study material and you may not know how or where to start.

We suggest that you start by following these three steps:

 • Step 1: Get organised
 • Step 2: Plan your studies
 • Step 3: Start studying

Resources to help you get started

Podcasts

Listening to the following podcasts will help you think about the things you need to have in place to have a successful study semester or year:

Getting started with your studies (MP3)
Getting started with your studies (2) (MP3)
When you receive your first study package you might be feeling overwhelmed, excited and anxious. In these conversations we talk about planning, connecting and studying so that you can get settled in terms of your studies at Unisa.

Let's start (MP3)

Are you struggling to get started with your studies? Listen to ideas for study motivation, as well as practical tips for planning and organising your studies, what to do when you feel stuck and getting support.
Plan for a successful study year (MP3) Your preparation for a successful study year involves mental and practical issues. We talk about what you can do to prepare yourself to be ready for your studies. This interview was originally recorded at GrootFM for the College of Economic and Management Sciences community radio programme.
Prepare for your semester (MP3) There are several ways you could prepare for a successful study semester. In this interview, we chat about some of these effective strategies.

Read Study @ Unisa

Study @ Unisa is your study survival kit. Use the information in this guide to help you get started with your studies. In addition, the guide provides quick links to all the support offered by Unisa, as well as information regarding important processes such as submitting assignments.

Attend workshops

Contact the Unisa centre closest to you to enquire about possible study skills workshops that will be offered. You can also download the workshop presentation below:

Let's start (PDF) Learn more about getting started with your studies, including getting organised, planning your studies, and starting to study.

Follow us on Youtube

Follow the Unisa Counselling and Career Development Youtube channel.

Itokišetše go ithuta

O ingwadišitše gomme o taoneloutile le/goba o amogetše didirišwa tša gago tša go ithuta. Bjale o ka ikwa o imelwa ke go holofela go šoma ka didirišwa ka moka tša go ithuta gomme o ka no se tsebe gore o thome bjang goba kae.

Re šišinya gore o thome ka go latela dikgato tše tše tharo:

 • Kgato ya 1: Ipeakanye
 • Kgato ya 2: Rulaganya dithuto tša gago
 • Kgato ya 3: Thoma go ithuta

Methopo ya go go thuša go thoma

Ditlhalošomantšu

Go theeletša ditlhalošomantšu tše di latelago go tla go thuša go nagana ka dilo tšeo o swanetšego go ba le tšona gore o be le simestara goba ngwaga wa go ithuta wo o atlegilego:

Go thoma ka dithuto tša gago (MP3)
Go thoma ka dithuto tša gago (2) (MP3)
Ge o amogela sephuthelwana sa gago sa mathomo sa go ithuta o ka ikwa o imelwa, o thabile e bile o tshwenyegile. Dipoledišanong tše re bolela ka go rulaganya, go kgokaganya, le go ithuta gore o kgone tlwaela go ya ka dithuto tša gago kua Unisa.

A re thome (MP3)

Naa o sokola go thoma ka dithuto tša gago? Theeletša dikgopolo tša tlhohleletšo ya go ithuta, dikeletšo tše di šomago tša go beakanya le go rulaganya dithuto tša gago, seo o swanetšego go se dira ge o ikwa o hloka thušo le go hwetša thekgo.
Rulaganya ngwaga wa go ithuta wo o atlegilego (MP3) Go itokišetša ga gago ga ngwaga wa go ithuta ka katlego go akaretša ditaba tša monagano le tše di šomago. Re bolela ka seo o ka se dirago go itokišetša go go lokela dithuto tša gago. Poledišano ye mathomong e ile ya rekhotwa go GrootFM bakeng sa lenaneo la radio ya setšhaba la Kholetšhe ya Disaense tša Ekonomi le Taolo.
Itokišetše simestara sa gago (MP3) Go na le ditsela tše mmalwa tšeo o ka itokišeletšago simestara go ithuta seo se atlegilego. Poledišanong ye, re boledišana ka tše dingwe tša maano a a šomago gabotse.

Bala Study @ Unisa

Study @ Unisa ke setlabelo sa gago sa thuto sa go iphediša. Diriša tshedimošo yeo e lego ka gare ga tlhahlo ye go go thuša go thoma dithuto tša gago. Go tlaleletša, tlhahlo e fa dikgokagano tša ka pela go thekgo ka moka yeo e fiwago ke Unisa, gammogo le tshedimošo mabapi le ditshepedišo tše bohlokwa tša go swana le go romela diasaenemente.

Tsenela diwekšopo.

Ikgokaganye le senthara ya Unisa yeo e lego kgauswi le wena go botšiša ka ga diwekšopo tša bokgoni bja go ithuta tšeo di ka bago gona tšeo di tlago fiwa. O ka taonelouta gape tlhagišo ya wekšopo ye e lego ka mo tlase: https://www.unisa.ac.za/regions.

A re thome (PDF) Ithute ka botlalo mabapi le go thoma dithuto tša gago, go akaretša le go beakanya, go rulaganya dithuto tša gago le go thoma go ithuta.

Re latele go YouTube

Latela tšhanele ya YouTube ya Unisa ya Tlhabollo ya Keletšo ka tša Mešomo.

Itokisetse ho ithuta

O ngodisitse mme o kgwasollotse le/kapa o fumane disbediswa tsa hao tsa ho ithuta. Hona jwale o ka nna wa ikutlwa o imetswe ke tebello ya ho bala disebediswa tsa ho thuta tsohle mme mohlomong ha o tsebe hore na o qale jwang kapa ho kae.

Re o kgothalletsa hore o qale ka ho latela mehato ena e meraro:

 • Mohato wa Pele: Itlhophise
 • Mohato wa 2: Rera dithuto tsa hao
 • Mohato wa 3: Qala ho ithuta

Mehlodi e ka o thusang ho qala

Di-Podcast

Ho mamela di-podcasts tse latelang ho tla o thusa ho nahana ka dintho tseo o hlokang ho ba le tsona ho ba le semestara kapa selemo se atlehileng sa thuto:

Ho qala ka dithuto tsa hao (MP3) Ha o amohela sephuthelwana sa hao sa pele sa thuto o ka ikutlwa o tsielehile, o thabile, mme o tshwenyehile. Dipuisanong tsena re bua ka ho rera, ho hokela, le ho ithuta e le hore o tle o ikemisetse ho latela dithuto tsa hao Unisa.

Ha re qale (MP3)

A na o sokola ho qadisa dithuto tsa hao? Mamela mehopolo bakeng sa kgothatso ya ho ithuta, malebela a sebetsang a ho rera le ho hlophisa dithuto tsa hao, seo o lokelang ho se etsa ha o ikutlwa o tsitsitse, le ho fumana tshehetso.
Rala bakeng sa selemo se atlehileng sa dithuto (MP3) Ho lokisetsa ha hao selemo se atlehileng sa ho ithuta ho akarelletsa ditaba tsa kelello le tse sebetsang. Re bua ka seo o ka se etsang ho itokisetsa dithuto tsa hao. Puisano ena qalong e ile ya rekotwa GrootFM bakeng sa lenaneo la seyalemoya sa setjhaba sa College of Economic and Management Sciences.
Rala bakeng sa semestara ya hao (MP3) Ho na le mekwoa e mengata eo o ka itokisetsang semestara se atlehileng sa ho ithuta. Puisanong ena, re qoqa ka tse ding tsa maano ana a sebetsang.

Bala Study @ Unisa

Study @ Unisa Study @ Unisa ke disebediswa tsa hao tsa ho iphedisa. Sebedisa dintlha tse tataisong ena ho o thusa ho qala dithuto tsa hao. Ho feta moo, tataiso e fana ka dikgokahano tse potlakileng ho tshehetso yohle e fanwang ke Unisa, hammoho le lesedi mabapi le ditshebetso tsa bohlokwa jwalo ka ho fana ka mesebetsi.

Kena dithupelong

le setsi sa Unisa se haufi le wena ho botsa ka dithupelo tse ka bang teng tsa ditsebo tsa ho ithuta tse tla fanwa. O ka boela wa kgwasolla tlhahiso ya dithupelo ka tlase:

Ha re qale (PDF) Ithute haholoanyane ka ho qala ka dithuto tsa hao, ho kenyelletsa ho hlophisa, ho rera dithuto tsa hao, le ho qala ho ithuta.

Re latele ho YouTube

Latela motjha wa YouTube wa ho thoba maikutlo le Ntshetsopele ya Mosebetsi wa Unisa.

Ipaakanyetse go ithuta

O ikwadisitse e bile o laisolotse le/kgotsa o amogetse matheriale wa gago wa go ithuta. Jaanong o ka tswa o ikutlwa o imelwa ke gore o solofetswe go dira le go tlhaloganya matheriale otlhe wa go ithuta, mme o ka tswa o sa itse gore o simolole jang kgotsa o simolole kae.

O ikwadisitse e bile o laisolotse le/kgotsa o amogetse matheriale wa gago wa go ithuta. Jaanong o ka tswa o ikutlwa o imelwa ke gore o solofetswe go dira le go tlhaloganya matheriale otlhe wa go ithuta, mme o ka tswa o sa itse gore o simolole jang kgotsa o simolole kae.

 • Kgato 1: Ithulaganye
 • Kgato 2: Rulaganyetsa dithuto tsa gago
 • Kgato 3: Simolola go ithuta

Ditlamelo tsa go go thusa go simolola

Dikgatisolentswe tsa dijithale

Go reetsa dikgatisolentswe tsa dijithale tse di latelang go tla go thusa go akanya ka dilo tse o tlhokang go netefatsa di mo maemong a a siameng gore o nne le semesetara kgotsa ngwaga o o atlegileng wa dithuto:

Go simolola dithuto tsa gago (MP3)
Go simolola dithuto tsa gago (2) (MP3)
Fa o amogela pakana ya gago ya ntlha ya go ithuta o ka ikutlwa o imetswe, o itumetse, e bile o tshwenyegile. Mo metlotlong eno re bua ka ga go rulaganya, go golagana, le go ithuta gore o kgone go ritibala malebana le dithuto tsa gago mo Unisa.

A re simololeng (MP3)

A o itemogela bothata jwa go simolola ka dithuto tsa gago? Reetsa dikakanyo tse di go rotloetsang go ithuta, matlhababotlhale a o ka a dirisang go rulaganya dithuto tsa gago, se o tshwanetseng go se dira fa o utlwa o gaeletswe, le go bona tshegetso.
Rulaganyetsa ngwaga o o atlegileng wa dithuto (MP3) Ipaakanyetso ya gago ya ngwaga o o atlegileng wa dithuto e tsenyeletsa le mathata a tlhaloganyo le tiro e e dirwang. Re bua ka se o ka se dirang go ipaakanyetsa le go iketleeletsa dithuto tsa gago. Potsolotso eno e gatisitswe kwa tshimologong kwa GrootFM go direla lenaneo la radio ya baagi la Kholetšhe ya Disaense tsa Ikonomi le Tsamaiso.
Baakanyetsa semesetara ya gago (MP3) Go na le ditsela di le mmalwa tse o ka di baakanyetsang semesetara e e atlegileng ya dithuto. Mo potsolotsong eno, re tlotla ka mangwe a maano ano a a nonofileng.

Buisa Study @ Unisa

Study @ Unisa ke khiti ya gago ya go falola go ithuta. Dirisa tshedimosetso e e mo kaeding eno go go thusa go simolola ka dithuto tsa gago. Mo godimo ga moo, kaedi e neela dilinki tsa ka bonako tse di go golaganyang le tshegetso yotlhe e e neelwang ke Unisa, gammogo le tshedimosetso e e malebana le ditirego tsa botlhokwa tse di jaaka go romela ditirogae.

Tsenela diwekešopo

Ikgolaganye le senthara ya Unisa e e gaufi le wena go botsa ka diwekešopo tse go nang le kgonagalo ya gore di tlaa neelwa go ruta ka bokgoni jwa go ithuta. Gape o ka laisolola tlhagiso ya wekešopo fa tlase:

A re simololeng(PDF) Ithute go le gontsi ka ga go simolola ka dithuto tsa gago, go akaretsa go ithulaganya, go rulaganyetsa dithuto tsa gago, le go simolola go ithuta.

Re latele mo YouTube

Latela tšhanele ya YouTubeya Unisa ya Kgakololo le Tswelediso ya Tiro.

Kha vha ḓilugisele kha ngudo

Vho ridzhisiṱara na u dounuḽouda na u wana matheriala a ngudo yavho. Zwazwino vha nga pfa vho ḓalelwa nga zwine vha khou zwi vhona zwa u shumana na matheriala a ngudo oṱhe na uri zwi nga itea vha sa ḓivhe uri vha thome gai kana hani.

Ri dzinginya uri vha thome u tevhela maga haya mararu:

 • Ḽiga ḽa 1: Kha vha thome u ḓidzudzanya
 • Ḽiga ḽa 2: Kha vha pulane ngudo dzavho
 • Ḽiga ḽa 3: Kha vha thome u guda

Zwishumiswa zwa u vha thusa u thoma

Phodokhasithi

U thetshelesa phodokhasithi dzi tevhelaho zwi ḓo vha thusa u humbula nga ha zwithu zwine vha ṱoḓa u zwi dzudzanya u bvelela kha simesiṱa ya ngudo kana ṅwaha:

U thoma na ngudo dzavho (MP3)
U thoma na ngudo dzavho (2) (MP3)
Musi vha tshi tou wana tshiputo tsha ngudo tsha u thoma tshavho vha nga pfa vho ḓalelwa, vho ḓala dakalo, na nyofho. Kha nyambedzano hedzi ri amba nga ha u pulana, vhuṱumani, na u guda uri vha ḓi dzudzanye u ya nga ngudo dzavho Unisa.

Kha ri thome (MP3)

Na vha khou konḓelwa u thoma na ngudo dzavho? Kha vha thetshelese mihumbulo ya ṱhuṱhuwedzo ya ngudo, ngeletshedzo dzi re khagala kha u pulana na u dzudzanya ngudo dzavho, ndi zwifhio zwine vha fanela u ita musi vha tshi khou pfa vho hanganea, na u wana thikhedzo.
U pulana u bvelela ha ngudo kha ṅwaha (MP3) Ndugisela dzavho dza u bvelela kha ṅwaha wa ngudo zwi katela mafhungo a nyito na a muhumbulo. Ri amba nga zwine vha nga kona u zwi ita u ḓilugisela u lugela ngudo dzavho. Inthaviwu heyi yo thoma u rekhodiwa kha GrootFM kha mbekanyamushumo ya radio ya tshitshavha ya Ikonomi na Saintsi dza Ndangulo.
U lugisela simesiṱa yavho (MP3) Hu na nḓila dzo fhambanaho dzine vha nga lugisela u bvelela kha ngudo kha simesiṱa. Kha inthaviwu heyi, ri amba nga ha zwiṅwe zwa izwi zwiṱirathedzhi zwo teaho.

Kha vha vhale Study @ Unisa

Study @ Unisa ndi khithi yavho ya u hanya kha ngudo. Kha vha shumise mafhungo kha nyendedzi heyi u vha thusa u thoma na ngudo dzavho. U ḓadzisa kha zwenezwo. Nyendedzi i ṋetshedza vhuṱumani vhu ṱavhanyaho kha thikhedzo yoṱhe ine ya ṋetshedzwa nga Unisa, na mafhungo ane a elelana na maitele a ndeme a ngaho u ṋetshedza asainimenthe.

U dzhenela wekishopho

Kha vha kwame senthara ya Unisa ire tsinisa navho vha vhudzisese nga ha khonadzeo dza wekishopho dza zwikili zwa ngudo zwine zwa nga ṋetshedzwa. Vha nga dovha vha dounuḽouda mukumedzo wa wekishopho afho fhasi:

Let's start (PDF) Kha vha gude zwinzhi nga ha u thoma na ngudo dzavho, hu tshi katelwa u thoma na ngudo dzavho, hu tshi katelwa u ḓidzudzanya, u dzudzanya ngudo dzavho, na u thoma u vhala.

Kha vha ri tevhele kha YouTube

Kha vha tevhele Mveledziso ya Mabuḓo na Ngeletshedzo zwa UnisaYoutube channel.

Lulamisela ku dyondza

U tsarisile naswona u dawunilodile naswona/kumbe u kumile timatheriyali ta wena to dyondza. Sweswi u nga ha titwa u taleriwile hi nkoteko wa ku tirhana na timatheriyali to dyondza hinkwato naswona u nga ka u nga tivi hilaha u nga sungulaka hakona kumbe laha u nga sungulaka kona.

Hi ringanyeta leswaku u sungula hi ku landzelela magoza lamanharhu lama landzelaka:

 • Goza ra 1: Lungheka
 • Goza ra 2: Kunguhata ku dyondza ka wena
 • Goza ra 3: Sungula ku dyondza

Swipfuno leswi faneleke ku ku pfuna leswaku u sungula

Tiphodikhasi

Ku yingisela tiphodikhasi leti landzelaka swi ta ku pfuna ku ehleketa hi mayelana na swilo leswi u swi dingaka ku swi tirhisa ku va na kotara kumbe lembe ro dyondza leri humelelaka:

Ku sungula ku dyondza ka wena (MP3)
Ku sungula ku dyondza ka wena (2) (MP3)
Loko u kuma mpako wa wena wo dyondza wo sungula u nga ha titwa u taleriwile, u nyanyukile, naswona u chuhile. Eka mivulavurisano leyi hi vulavula hi mayelana na ku kunguhata, ku khomanisa, na ku dyondza ku endlela leswaku u kota ku tshamiseka hi mayelana na ku dyondza ka wena eUnisa.

A hi sunguleni (MP3)

Xana u kayakayisiwa hi ku sungula ku dyondza ka wena? Yingisela mianakanyo ku kuma nhlohlotelo wo dyondza, switsundzuxo swo tirhiseka swa ku kunguhata na ku lulamisa ku dyondza ka wena, leswi u faneleke ku swi endla loko u titwa u hakamerile, na ku kuma nseketelo.
Kunguhatela lembe ro dyondza leri humelelaka (MP3) Malulamiselo ya wena ya lembe ro dyondza leri humelelaka ya khumba timhaka ta le miehleketweni na to endla. Hi vulavula hi mayelana na leswi u nga swi endlaka ku tilulamisela leswaku u va lunghekerile ku dyondza ka wena. Inthavhiyu leyi yi kandziyisiwile rosungula eka GrootFM eka Kholichi ya nongoloko wa swiyanimoya swa miganga wa Tisayense ta Ikhonomi na Malawulelo.
Lulamisela kotara ya wena (MP3) Ku na tindlela to talanyana leti u nga lulamiselaka hatona kotara yo dyondza leyi humelelaka. Eka inthavhiyu leyi, hi burisana hi mayelana na man'wana ya maqhinga lama tirhaka kahle.

Hlaya Study @ Unisa

Study @ Unisa i khiti ya wena yo tiponisa yo dyondza. Tirhisa vuxokoxoko lebyi nga eka xiletelo lexi ku ku pfuna ku sungula ku dyondza ka wena. Hi ku engetela, xiletelo lexi xi nyika tilinki to hatlisa eka nseketelo lowu nyikiwaka hi Unisa, xikan'we na vuxokoxoko hi mayelana na tiphurosese ta nkoka to tanihi ku rhumela tiasayimente.

Yana eka miletelovutivi

Tihlanganise na senthara ya Unisa ya le kusuhisuhi na wena hi mayelana na miletelovutivi ya swikili swo dyondza leyi yi nga ta nyikiwa. U nga tlhela u dawuniloda andlalo wa ndzetelovutivi lowu nga laha hansi:

A hi sunguleni (PDF) Dyondza swo tala hi mayelana na ku sungula ku dyondza ka wena, ku katsa na ku lulamisa, ku kunguhata ku dyondza ka wena, na ku sungula ku dyondza.

Hi landze eka YouTube

LandzelelaYoutube channelchanele ya YouTube ya Nkhongotelo na Nhluvukiso wa Mitirhovutomi ya Unisa.

Lungiselela ukufunda

Uzitlolisile, udawunolowudile begodu/namkha uthole imatheriyalakho yokufunda. Sewungazizwa uthabile njenganje ngebhudango lakho lokufunda woke amamatheriyalakho begodu kungenzeka ungazi bona uthoma njani nokobana uthoma nini.

Siphakamisa bona uthome ngokulandela amagadango naka amathathu alandelako:

 • Igadango loku-1: Hlela izinto zakho
 • Igadango lesi-2: Tlama iimfundo zakho
 • Igadango lesi-3: Thoma ukufunda

Imithombo ekusiza ukobana uthome

Ama-Podcasts

Ukulalela ama-podcasts alandelako kuzakusiza ukobana ucabange ngezinto ofuna ukuba nazo ukuze uphumelele eemfundweni zakho zesimesta namkha zomnyaka:

Ukuthoma ngeemfundo zakho (2) (i-MP3)
Ukuthoma ngeemfundo zakho (2) (i-MP3)
Lokha nawuthola ipakanakho yokufunda yokuthoma ungazizwa wesaba, uthabile begodu utshwenyekile. Kileengcoco sikhuluma ngokutlama, ukuhlanganisa nokufunda ukuze ukhululeke ngokweemfundo zakho e-Unisa

Asithome (i-MP3)

Ingabe uyatlhaga ukobana uthome neemfundo zakho? Lalela imibono emayelana nokukhuthaza isifundo, iiyeleliso eziphrakthikhali zokuhlela nokutlamela iimfundo zakho, ekufanele ukwenze lokha nawubhajiweko, nokuthola isekelo.
Tlamela ukufunda ngepumelelo kilomnyaka (i-MP3) Amalungiselelwakho mayelana nomnyaka oyipumelelo afaka hlangana umkhumbulo nezinto eziphrakthikhali. Sikhuluma ngokuthi ungenzani ukuzilungiselela wena ukobana ulungele iimfundo zakho. Ukuhlungwa lokhu ekuthomeni kwakugadangiswe ehlelweni lomrhatjho we-GrootFM elimayelana ne-College of Economic and Management Sciences.
Zilungiselele isimesta yakho (i-MP3) Kuneendlela ezimbalwa ongazilungiselela ngazo ukuphumelela esifundweni sakho sesimesta. Kilokhu kuhlungwa, sikhuluma ngamanye amaqhinga amahle asebenzako.

I-Read Study @ Unisa

I-Study @ Unisa kusisetjenziswa sepumelelwakho efundweni. Sebenzisa ilwazi kilomhlahlandlela ukukusiza bona uthome neemfundo zakho. Ukungezelela kilokho, umhlahlandlela ukunikela amalinki amsinya kilo loke isekelo olinikelwa yi-Unisa, begodu nelwazi elimayelana neenkambiso eziqakathekileko ezifana nokuthunyelwa kwemitlolo-phenyo.

Khambela iimfundobandulo

Thintana  nesentha ye-unisa eseduze nawe ukuyokubuza ngeemfundobandulo zamakghonofundwa wokufunda ezingaba khona ezizakwenziwa. Ungadawunlowuda isethulo sesifundobandulo esingenzasi:

Let's start (PDF) Funda okunengi ngokuthoma ukufunda iimfundo zakho, kufakwe hlangana ukuhlela, ukutlama iimfundo zakho nokuthoma ukufunda.

Silandela ku-YouTube

Landela iinkundlezi ze-Unisa Counselling and Career Development Youtube channel.

Lungiselela ukufunda

Ubhalisile kwaye ukhuphele kunye/okanye wazifumana izixhobo zokufunda. Ngoku usenokuziva usonganyelwa ngumbono wokuzifunda zonke izixhobo zokufunda kwaye usenokungazi ukuba uqalise njani okanye uqale phi.(/p>

Sicebisa ukuba uqale ngokulandela la manyathelo mathathu:

 • Inyathelo loku-1: Zilungiselele
 • Inyathelo lesi-2: Cwangcisa izifundo zakho
 • Inyathelo lesi-3: Qalisa ukufunda

Izixhobo zokukunceda uqalise

Podcasts - Uhlobo lweencoko okanye lodliwanondlebe olwahlukileyo

Ukumamela olu hlobo lwencoko okanye lodliwanondlebe olwahlukileyo lulandelayo kuya kukunceda ucinge ngezinto ekufuneka ubenazo ukuze ube nesiqingatha sonyaka okanye unyaka wokufunda oyimpumelelo:

Ukuqalisa ngezifundo zakho (MP3)
Ukuqalisa ngezifundo zakho (2) (MP3)
Xa ufumana iphakheji yakho yokuqala yezifundo unokuziva usonganyelwa, uvuya, ukwanexhala. Kwezi ncoko sithetha ngokucwangcisa, ukudibanisa, kunye nokufunda ukuze ube nokuzinza ngokwezifundo zakho e-Unisa.

Masiqale (MP3)

Ngaba uyasokola ukuqalisa ngezifundo zakho? Mamela izimvo zokukhuthaza ukufunda, iingcebiso ezisebenzayo zokucwangcisa kunye nokulungiselela izifundo zakho, ukuba wenze ntoni xa uziva ubambekile, ze ufumane inkxaso.
Cwangcisela unyaka wokufunda oyimpumelelo (MP3) Ukulungiselela kwakho unyaka oyimpumelelo wokufunda kubandakanya imiba yengqondo nokuzibhokonxa ekwenzeni . Sithetha ngento onokuyenza ukuze uzilungiselele ukuba ulungele izifundo zakho. Olu dliwanondlebe ekuqaleni lwarekhodwa eGrootFM lirekhodelwa iKholeji yeNzululwazi yoQoqosho noLawulo kwinkqubo kanomathotholo yoluntu.
Lungiselela isimesta yakho (MP3) Kukho iindlela ezininzi onokuthi ulungiselele ukufunda okuyimpumelelo kwisimesta . Kolu dliwanondlebe okanye incoko, sincokola ngezinye zezi zicwangciso-qhinga ezisebenzayo.

Funda i-Study @ Unisa

I-Study @ Unisa yikiti okanye isixhobo sokusebenza sakho sokuzisindisa. Sebenzisa ulwazi olukwesi sikhokelo ukukunceda ukuba uqalise ngezifundo zakho. Ukongeza, isikhokelo sibonelela ngamakhonkco akhawulezayo kuyo yonke inkxaso enikezelwa yi-Unisa, kunye neenkcukacha malunga neenkqubo ezibalulekileyo ezinjengokungenisa izabelo/ ii-asayinmenti.

Yiya kwiindibano zocweyo/ zeengxoxo ezinzulu ngomxholo othile

Qhagamshelana neziko lase-Unisa elikufutshane nawe ukuze ubuze malunga neendibano zocweyo /iisemina ezinokubakho lwezakhono zokufunda eziya kuqhutywa. Unako kwakhona ukukhuphela intetho yocweyo engezantsi:

Masiqale (PDF) Funda nzulu malunga nokuqalisa ngezifundo zakho, ubandakanya ukulungiselela, ukucwangcisa izifundo zakho, kunye nokuqalisa ukufunda.

Silandele kuYouTube

Landela ijelo leYouTube leeNgcebiso kunye noPhuhliso lwamaKhondo oMsebenzi.

Lungiselela ukutadisha

Usubhalisile, wadawuniloda futhi/noma wathola izincwadi zakho zokufunda. Manje ungase uzizwe ukhungathekile uma ubuka zonke izincwadi zesikole okumele uzifunde uvele ungazi nokuthi uqale kanjani noma kuphi.

Siphakamisa ukuba uqale ngokulandela lezi zinyathelo ezintathu:

 • Isinyathelo 1: Zihlele
 • Isinyathelo 2: Hlela izifundo zakho
 • Isinyathelo 3: Qala ukutadisha

Izinsiza ezizokusiza uqale

Inkulumo eqoshiwe

Ukulalela izinkulumo eziqoshiwe ezilandelayo kuzokusiza ucabange ngezinto okudingeka ube nazo ukuze ube nengxenye noma unyaka wokufunda oyimpumelelo:

Ukuqala ngezifundo zakho (MP3)
Ukuqala ngezifundo zakho (2) (MP3)
Uma uthola iphekheji yakho yokuqala yezifundo zakho ungase uzizwe ukhungathekile, ujabule, futhi unokusaba. Kulezi zingxoxo sikhuluma ngokuhlela, ukuxhumana, nokutadisha ukuze uzinze kahle ngokwezifundo zakho e-Unisa.

Ake siqale (MP3)

Ingabe unenkinga yokuqala izifundo zakho? Lalela imibono egqugquzela ukutadisha, amacebiso awusizo okulungiselela nokuhlela kahle izifundo zakho, okufanele ukwenze uma uzizwa ubambekile, nokuthola ukwesekwa.
Hlelela unyaka wokufunda oyimpumelelo (MP3) Ukulungiselela kwakho unyaka wokufunda oyimpumelelo kufaka kukho nezinkinga ezingokwengqondo nezingokoqobo. Sikhuluma ngalokho ongakwenza ukuze uzilungiselele ukuba ulungele izifundo zakho. Le ngxoxo ekuqaleni yaqoshwa e-GrootFM iqoshelwa uhlelo lomsakazo womphakathi weKolishi Lwezesayensi Yezomnotho Nezokuphatha.
Lungiselela isimesta yakho (MP3) Kunezindlela eziningana ongalungiselela ngazo isimesta eyimpumelelo. Kule ngxoxo, sixoxa ngezinye zalezi zindlela eziyimpumelelo.

Funda umbhalo othi Study@Unisa

Umbhalo othi Study @ Unisa ungumgodla ozokusiza ekutadisheni. Sebenzisa imininingwane ekulo mhlahlandlela ukuze usizakale ekuqaleni izifundo zakho. Ngaphezu kwalokho, umhlahlandlela unikeza amalinki asheshayo kukho konke ukwesekwa okunikezwa yi-Unisa, kanye nemininingwane ephathelene nezinqubo ezibalulekile njengokuthumela imisebenzi enikeziwe.

Yiba khona emihlanganweni yokucobelelana.

Thintana  nesikhungo sase-Unisa esiseduze nawe ukubuza mayelana nemihlangano yokucobelelana ngamakhono okutadisha ezoba khona. Ungadawuniloda nesethulo somhlangano wokucobelelana esingezansi:

Ake siqale(PDF) Funda kabanzi ngokuqala izifundo zakho, okuhlanganisa ukuhleleka, ukuhlela izifundo zakho, nokuqalisa ukutadisha.

Silandele ku-YouTube

Landela ishaneli ye-YouTube Ye-Unisa Yezokwelulekwa Nokuthuthukiswa Kwezomkhakha Wemfundo.