Directorate for Counselling and Career Development (DCCD)

The Unisa Directorate: Counselling and Career Development supports students before, during and after their Unisa studies. We provide career, academic and personal guidance and counselling to prospective and registered students in person, by telephone, e-mail, and online (with MS Teams). The resources provided on our website provide you with the opportunity to develop the skills that you need to manage your studies, your career and your life.

How can we support you?

We can support you with

 • planning and managing your career development
 • choosing a qualification that will prepare you for career opportunities
 • managing your studies at Unisa (learning skills for ODeL)
 • dealing with challenges that may affect your study progress
 • preparing for career opportunities (graduateness and employability skills)

We can refer you to appropriate departments in Unisa, or to external organisations for:

 • application enquiries (e.g. have I been admitted?)
 • registration enquiries
 • curriculum advice (e.g. how to plan your curriculum)
 • examination enquiries
 • student funding enquiries
 • if in the opinion of the counsellor, your needs will be best addressed by other service providers

Learn more about the DCCD and myths related to counselling

About Unisa Counselling and Career Development (MP3) Find out more about counselling & career development at Unisa, including what counselling is, the services offered and how to contact us.
Myths about counselling (MP3) There are a number of myths about counselling that deter students from seeking help. We talk about some of the myths about counselling and the role of counselling in supporting you during your studies and beyond. This interview was originally broadcast on Unisa Radio.

How do we provide our services to students?

 • E-guidance and counselling (counselling@unisa.ac.za): We provide an e-guidance and counselling service to prospective and current undergraduate and postgraduate students regarding career decisions, qualification and subject choices and orientation to studies at Unisa.
 • Online (with MS Teams): Book an online appointment with a counsellor.
 • In-person: You can see a counsellor or academic literacies facilitator in person.
 • Workshops: Career- and academic-related workshops are offered at each centre. Contact the centre closest to you to find out about the programme.
 • Telephone: You can speak to a counsellor telephonically.
 • Online: Our website contains information about career, personal and academic issues. The aim is for you to be able to help yourself with the option of contacting us for further discussions.

We have confidential discussions with students about their careers, academic, and personal development.

Who provides these services to students?

Counselling services are provided by

 • Psychologists
 • Student counsellors
 • Career development practitioners
 • Trainee career guidance practitioners

We adhere to the ethical rules of the Health Professions Council of South Africa. Your discussions with us are confidential.

Direktoraat vir Voorligting en Beroepsontwikkeling (DVB)

Wat doen die DVB?

Die Direktoraat vir Voorligting en Beroepsontwikkeling (DVB) staan ons studente graag by, nie alleen voordat en terwyl hulle aan Unisa studeer nie, maar selfs nadat hulle afgestudeer het. Ons bied akademiese, persoonlike en beroepsleiding-en-voorligting aan voornemende en geregistreerde studente. Dit doen ons van aangesig tot aangesig met studente, oor die telefoon, per e-pos, brief of faks, of in ons publikasies. Met al die hulpmiddels op ons webwerf en die advies in ons publikasies, kan jy jou studie, beroep en selfs jou lewe beplan.

Hoe help ons jou?

Ons kan jou help om

 • jou loopbaanontwikkeling te beplan en te bestuur
 • ʼn kwalifikasie te kies wat jou vir verskeie loopbaangeleenthede voorberei
 • jou studie aan Unisa reg te bestuur (leervaardighede vir oop e-afstandsonderrig)
 • enige probleem op te los wat jou studie en vordering belemmer
 • jou vir goeie loopbaangeleenthede voor te berei (jou graadbevoegdheid en indiensneembaarheid te verbeter)

Ons kan jou na die toepaslike departement in Unisa of na ʼn ander organisasie verwys as jy navrae het oor:

 • jou aansoek (of jy toelating gekry het)
 • jour registrasie
 • kurrikulumadvies (hoe mens jou kurrikulum beplan)
 • die eksamen
 • studentebefondsing
 • of ʼn ander diensverskaffer volgens jou voorligter jou behoeftes beter sal kan bevredig

Hoe lewer ons ʼn diens aan jou?

 • E-leiding-en-voorligting (counselling@unisa.ac.za): Ons gee aan voornemende en huidige voorgraadse en nagraadse studente e-leiding-en-voorligting oor hulle loopbaanbesluite, graad- en vakkeuse, en oriënteer hulle ten opsigte van studie aan Unisa.
 • Jyself: Jy kan self ʼn voorligter of fasiliteerder van akademiese geletterdheid gaan spreek.
 • Werkswinkels: By alle streeksentrums word loopbaan- en akademiese werkswinkels aangebied. Skakel die sentrum die naaste aan jou om meer oor hierdie werkswinkels uit te vind.
 • Per telefoon: Jy kan oor die telefoon met ʼn voorligter gesels.
 • E-konsultasie (acalit@unisa.ac.za): Unisa se Lees-en-skryfdiens help studente, as hulle nie afsprake kan reël of werkswinkels kan bywoon nie, aanlyn om beter te lees en te skryf. Die fasiliteerders stel strategieë voor om jou akademiese lees- en skryfwerk baas te raak. Hierdie diens is vir sowel voorgraadse as nagraadse studente bedoel. Jy kan ʼn uittreksel van hoogstens 10 bladsye uit een van jou werkstukke na acalit@unisa.ac.za e-pos. Binne 10 werksdae behoort jy terugvoering te kry. Let daarop dat jou werkstuk NIE geredigeer sal word NIE. Fasiliteerders help jou net om beter te kan skryf.
 • Aanlyn: Op ons webwerf is inligting oor persoonlike, akademiese  en loopbaansake. Die bedoeling is dat jy jouself help. As jy nie regkom nie, kan jy ons persoonlik besoek of per e-pos, telefoon, faks of brief van jou probleem laat weet.

Ons bespreek met graagte jou beroepskeuse en akademiese en persoonlike ontwikkeling vertroulik met jou.

Wie lewer hierdie dienste aan jou?

Die voorligtingsdienste word gelewer deur

 • sielkundiges
 • studentevoorligters
 • loopbaanontwikkelingspraktisyns
 • aspirantberoepsvoorligtingpraktisyns

Ons hou by die etiese reëls van die Suid-Afrikaanse Raad vir Gesondheidsberoepe. Enige gesprek met jou is vertroulik. Kundiges in die studieveld van lees en skryf, en kwantitatiewe en inligtingsgeletterdheid behartig die akademiese ontwikkeling van studente.

Bolaodi bja go Eletša le Tlhabollo ya tša Mošomo (DCCD)

Ka ga DCCD

Bolaodi bja Unisa: Go Eletša le Tlhabollo ya tša Mošomo (DCCD) bo thekga baithuti pele ga, nakong ya, le ka morago ga dithuto tša bona tša Unisa. Re fa tlhahlo le go eletša go tša mošomo, thuto le go motho ka noši go baithuti bao ba holofetšwego le bao ba ingwadišitšego ka mokgwa wa motho ka sebele, ka mogala, emeile, lengwalo goba fekse goba diphatlalatšo tšeo di gatišitšwego. Dithuši tšeo di filwego weposaeteng le dikgatišong tša rena di go fa sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bjo o bo hlokago go ithuša dithutong tša gago, mošomong wa gago le bophelong bja gago.

Re ka go fa thekgo bjang?

Re ka go fa thekgo ka

 • go beakanya le go kgona go tšwetša pele mošomo wa gago
 • go kgetha lengwalo la thuto leo le tla go thušago go ipeakanyetša dibaka tša mošomo
 • go dira gore o kgone go tšwetša dithuto tša gago pele mono Unisa (go ithuta bokgoni bja ODeL)
 • go rarolla ditlhohlo tšeo di ka bago gona tšeo di ka amago tšwelopele ya dithuto tša gago
 • go go beakanyetša dibaka tša mošomo (go hwetša tikrii le bokgoni bja go thwalega modirong)

Re ka go romela dikgorong tša maleba ka go Unisa, goba go mekgatlo ya ka ntle ya:

 • dinyakišišo ka kgopelo ya go ithuta (mohl, na ke amogetšwe dithutong?)
 • dinyakišišo ka boingwadišo
 • keletšo ka lenaneothuto ((mohl, ka moo o ka beakanyago lenaneothuto la gago)
 • dinyakišišo ka ditlhahlobo
 • dinyakišišo ka thušo ya ditšhelete go baithuti
 • ge go ya ka kgopolo ya moeletši, dinyakwa tša gago di swanelwa ke go rarollwa ke baabi ba bangwe ba ditirelo

Re aba ditirelo tša rena bjang go baithuti?

 • Tlhahlo ka inthanete le go eletša (counselling@unisa.ac.za). Re aba tirelo ya tlhahlo inthaneteng le go eletša baithuti bao ba holofetšwego le ba bjale ba ba ithutelago tikrii ya mathomo le ba dithuto tša ka morago ga tikrii ya mathomo malebana le diphetho go tša mošomo, mangwalo a thuto le dikgetho tša dithuto le tlwaetšo go dithuto tša Unisa.
 • Ka sebele: O ka bona moeletši goba mokgonagatši wa tša thuto ka tša go kgona go bala le go ngwala ka sebele
 • Dikgakollo: Dikgakollo tše di nyalelanago le mošomo le thuto di fiwa senthareng ye nngwe le ye nngwe. Ikgokaganye le senthara ya kgauswikgauswi le wena go nyakišiša ka ga lenaneo le.
 • Mogala: O ka bolela le moeletši ka mogala
 • Kgokaganyo ka inthanete (acalit@unisa.ac.za) Ditirelo tša Unisa tša Go Bala le Go Ngwala di thekga tšwetšopele ya baithuti ya go bala le go ngwala ka kgonagatšo ya elektroniki go baithuti bao ba sa kgonego go ba gona ditherišanong le dikgakollong tša motho ka noši. Bakgonagatši ba thuša bangwadi go godiša mekgwatshepedišo ya bokgoni ya thuto ya go bala le go ngwala Tirelo e lebišitšwe go baithuti bao ba ithutelago tikrii ya mathomo le ba ba ithutelago tikrii ya ka morago ga ya mathomo. Baithuti ba ka romela ditsopolwa tša seo ba se ngwadilego (botlalokgolo bja matlakala a 10) go acalit@unisa.ac.za. Nako yeo e filwego ya dipoelomorago tša asaenmente ya elektroniki ke matšatši a 10 a go šoma.  Ela hloko gore diasaenmente ga di rulaganywe. Seo se lego gona, bakgonagatši ba fa baithuti ditlhahlo ka ga ka moo ba ka kaonafatšago go ngwala ga bona ka noši.
 • Elektroniki: Weposaete ya rena e na le tshedimošo ka ga ditaba tša mešomo, motho ka noši le tša thuto. Maikemišetšo ke gore o kgone go ithuša ka kgetho ya go ikgokaganya le rena ka emeile, mogala, ka fekse goba lengwalo goba ka sebele ge o ka ba le bothata.

Re na le ditherišano tša sephiring le baithuti ka ga mešomo, dithuto le tšweletšopele ya motho.

Ke mang yo a abelago baithuti ditirelo tše?

Ditirelo tša go eletšwa di abja ke

 • Basaekholotši
 • Baeletši ba baithuti
 • Baphethagatši ba tlhabollo ya mešomo
 • Baphethagatši bao ba lego tlhahlong ba ba fago tlhahlo ka tša mošomo

Re latela melao ya boitshwaro ya Khansele ya Profešene ya Maphelo ya Afrika Borwa Ditherišano le rena di ka se utollwe pepeneneng

Ditirelo tša tlhabollo ya thuto di abja ke bakgonagatši bao ba nago le maitemogelo lefapheng la bona la botsebi (go bala le go ngwala, bokgoni bja go kwešiša le go hlatholla tshedimošo ya dipalo le bokgoni bja go dira gore batho ba kgone go sekaseka tshedimošo

Botsamaisi ba Tlhabollo le Ntlafatso ya Mosebetsi (DCCD)

Mabapi le DCCD

Botsamaisi ba Unisa: Tlhabollo le Ntlafatso ya Mosebetsi (DCCD) bo tshehetsa baithuti pele, nakong le kamora dithuto tsa bona Unisa. Re fana ka tataiso ya mosebetsi, dithuto le botho le tlhabollo ho baithuti ba nang le monyetla wa ho ithuta le ba ngodisitseng ka seqo, ka mohala, e-maili, lengolo kapa fekse kapa dingodilweng tse hatisitsweng. Mehlodi e fanweng websaeteng ya rona le e hatisitsweng e o fa monyetla wa ho ntlafatsa bokgoni boo o bo hlokang ho laola dithuto tsa hao, mosebetsi le bophelo.

Re ka o tshehetsa jwang?

Re ka o tshehetsa ka

 • ho rala le ho laola ntlafatso ya hao ya mosebetsi
 • ho kgetha lengolo la thuto le tla o lokisetsa menyetla ya mesebetsi
 • ho laola dithuto tsa hao mona Unisa (bokgoni ba ho ithuta bakeng sa ODeL)
 • ho sebetsana le diphephetso tse ka amang tswelopele ya hao ya ho ithuta
 • ho lokisetsa menyetla ya mosebetsi (bokgoni ba ho fumana lengolo le ba ho fumana mosebetsi)

Re ka o fetisetsa mafapheng a loketseng mona Unisa, kapa ho mekgatlo e kantle bakeng sa:

 • dipotso tse mabapi le ho kenngwa ha kopo (mohl. na ke amohetswe? )
 • dipotso tse mabapi le ngodiso
 • boeletsi ba kharikhulamo (mohl. hore na o rala kharikhulamo ya hao jwang )
 • dipotso tse mabapi le ditlhahlobo
 • dipotso tse mabapi le dihlapiso tsa baithuti
 • haeba ho latela maikutlo a mohlabolli, ditlhoko tsa hao di tla rarollwa hantle ke bafani ba bang ba ditshebeletso

Re fana ka ditshebeletso tsa rona jwang ho baithuti?

 • Tataiso le tlhabollo tse etswang ka inthanete (counselling@unisa.ac.za): Re fana ka tataiso ya inthanete le tshebeletso ya tlhabollo ho baithuti ba ka bang le monyetla wa ho ithuta le ba teng ba undergraduate le postgraduate mabapi le diqeto tsa mesebetsi, lengolo la thuto le dikgetho tsa dithuto le tataiso dithutong mona Unisa.
 • Ka ho itlisa ka seqo: O ka bona mohlabolli kapa mohokahanyi wa ditaba tsa thuto ka seqo.
 • Dithupelo: Dithupelo tse amanang le mosebetsi le dithuto dia fanwa setsing ka seng. Ikopanye le setsi se haufi le wena ho tseba ka lenaneo.
 • Mohala: O ka bua le mohlabolli ka mohala.
 • Puisano ya inthanete (acalit@unisa.ac.za): Ditshebeletso tsa Ho bala le Ho ngola tsa Unisa di tshehetsa ntlafatso ya ho bala le ho ngola ya baithuti ka tshebetso e nolofaditsweng ya inthanete bakeng sa baithuti ba sa kgoneng ho ba teng dipuisanong le dithupelong tsa batho ka bomong. Bahokahanyi ba thusa bangodi ho theha maano a sebetsang bakeng sa ho bala le ho ngola dithutong. Tshebeletso ena e etseditswe baithuti ba undergraduate le ba postgraduate ka bobedi. Baithuti ba ka romella dikarolo tsa dingodilweng tsa bona (ka maqephe a sa feteng a 10) ho (acalit@unisa.ac.za). Nako ya ho fumana karabo bakeng sa kabelo ya inthanete ke matsatsi a 10 a mosebetsi. Ka kopo hlokomela hore dikabelo HA di fetolwe. Ho fapana le moo, bahokahanyi ba fa baithuti ditataiso mabapi le hore na ba ntlafatse ho ngola ha bona jwang.
 • Inthanete: Websaete ya rona e na le tlhahisoleseding e mabapi le ditaba tsa mosebetsi, tsa botho le tsa dithuto. Sepheo ke hore o kgone ho ithusa ka kgetho ya ho ikopanya le rona ka e-maili, mohala, fekse kapa lengolo kapa ka seqo haeba o ka ba le bothata.

 

Re na le dipuisano tsa lekunutu le baithuti mabapi le ntlafatso ya bona ya mesebetsi, dithuto le botho.

Ke mang ya fanang ka ditshebeletso tsee ho baithuti?

Ditshebeletso tsa tlhabollo di fanwa ke

 • Ditsebi tsa kelello
 • Bahlabolli ba baithuti
 • Ditsebi tsa ntlafatso ya mosebetsi
 • Ditsebi tsa tataiso ya batho ba kwetlisetswang mesebetsi

Re latela melao ya boitshwaro ya Lekgotla la Botsebi ba Bophelo bo botle la Afrika Borwa. Dipuisano tsa hao le rona ke lekunutu. Ditshebeletso tsa ntlafatso ya thuto di fanwa ke bahokahanyi ba nang le boiphihlelo mosebetsing wa bona wa botsebi (ho bala le ho ngola, bokgoni ba ho bala bongata le bokgoni ba ho hlahloba tlhahisoleseding).

 

Bokaedi jwa Bogakolodi le Tlhabololo ya Tiro (DCCD)

Ka ga DCCD

Bokaedi jwa Unisa: Bogakolodi le Tlhabololo ya Tiro (DCCD) bo tshegetsa baithuti pele, ka nako ya, le morago ga dithuto tsa bona tsa Unisa. Re tlamela ba e ka nnang baithuti le baithuti ba ba ikwadisitseng ka kaelo le kgakololo ya tiro, thuto le ya sebele ka namana, ka mogala, emeile, lekwalo gongwe fekese gongwe diphasalatso tse di gatisitsweng. Ditlamelo tse di tlamelwang mo webosaeteng ya rona le tse di gatisitsweng di go tlamela ka tšhono ya go godisa bokgoni jo o bo tlhokang go tsamaisa dithuto tsa gago, tiro ya gago le botshelo jwa gago.

Re ka go tshegetsa jang?

Re ka go tshegetsa ka

 • go rulaganya le go tsamaisa tlhabololo ya tiro ya gago
 • go tlhopha borutegi jo bo tlaa go baakanyetsang ditšhono tsa tiro
 • go tsamaisa dithuto tsa gago kwa Unisa (bokgoni jwa go ithuta jwa ODeL)
 • go samagana le dikgwetlho tse di ka amang tswelelopele ya dithuto tsa gago
 • go baakanyetsa ditšhono tsa tiro (diponagalo tsa boalogane le bokgoni jwa go thapega)

Re ka go fetisetsa kwa mafapheng a a maleba mo Unisa, gongwe kwa ditheong tsa kwa ntle malebana le:

 • dipotsiso tsa go dira kopo (j.k. a ke amogetswe?)
 • dipotsiso tsa kwadiso
 • kgakololo ya kharikhulamo (j.k. tsela ya go rulaganya kharikhulamo ya gago)
 • dipotsiso tsa ditlhatlhobo
 • dipotsiso tsa tlamelo ya matlole go baithuti
 • fa e le gore go ya ka mogakolodi, batlamedi ba bangwe ba ka samagana le ditlhokego tsa gago botoka

Re tlamela jang baithuti ka ditirelo tsa rona?

 • Kaelo ya eleketoroniki le bogakolodi (counselling@unisa.ac.za): Re tlamela ba e ka nnang baithuti ba pele ga kalogo le baithuti ba ga jaana ba pele ga kalogo le ba morago ga kalogo ka kaelo ya eleketoroniki le ditirelo tsa kgakololo malebana le ditshwetso tsa tiro, borutegi le boitlhophelo jwa dirutwa mmogo le go tlwaetsamafulo malebana le dithuto tsa Unisa.
 • Ka namana: O ka bona mogakolodi gongwe mobebofatsi wa kitso ya dithuto ka sebele.
 • Dithutano: Go tlamelwa ka dithutano tse di malebana le tiro le thuto kwa tikwatikweng nngwe le nngwe. Golagana le tikwatikwe e e gaufi nao go bona tshedimosetso ka ga lenaneo.
 • Mogala: O ka bua le mogakolodi ka mogala.
 • Puisano ya eleketoroniki (acalit@unisa.ac.za): Ditirelo tsa Unisa tsa Go buisa le Go kwala di tshegetsa tlhabololo ya baithuti ya go buisa le go kwala ka go bebofatsa ga mo inthaneteng go baithuti ba ba sa kgoneng go tsenela dipuisano le dithutano ka sebele. Babebofatsi ba thusa bakwadi go tlhama ditogamaano tse di bokgoni tsa go buisa le go ithuta ka tsela ya thutego. Tirelo eno e lebeletse baithuti ba pele ga kalogo le ba morago ga kalogo. Baithuti ba ka romela nopolo ya mekwalo ya bona (ditsebe tse di sa feteng 10) go acalit@unisa.ac.za. Nako ya tsibogo malebana le ditirogae tsa mo inthaneteng ke malatsi a tiro a le 10. Ela tlhoko gore ditirogae GA DI tseleganngwe. Fela babebofatsi ba kaela baithuti malebana le gore ba ka tokafatsa jang mekwalo ya bona.
 • Mo inthaneteng: Webosaete ya rona e na le tshedimosetso malebana le dintlha tsa tiro, sebele le tsa thuto. Maikaelelo ke gore o kgone go ithusa ka boitlhophelo jwa go golanana le rona ka emeile, mogala, fekese gongwe lekwalo gongwe ka sebele fa o ka nna le bothata.

Re nna le dipuisano tsa sephiri le baithuti malebana le ditiro tsa bona, dithuto le tlhabololo ya sebele.

Ke mang a tlamelang baithuti ka ditirelo tseno?

Ditirelo tsa kgakololo ditlamelwa ke

 • Basaekholoji
 • Bagakolodi ba baithuti
 • Badiri ba tlhabololo ya tiro
 • Badiri ba ba mo katisong ba kaelo ya tiro

Re obamela melawana ya maitsholo ya Lekgotla la Aforikaborwa la Diporofešene tsa Boitekanelo. Dipuisano tsa gago le rona ke khupamarama. Ditirelo tsa tlhabololo ya thuto di tlamelwa ke babebofatsi ba ba nang le maitemogelo mo lephateng la bona la boitseanape (go buisa le go kwala, kitso ya go buisa le go kwala dipalo le kitso ya go bona le go dirisa tshedimosetso).

 

Lihhovisi leMcondzisi weTekweluleka neKutfutfukiswa kweteMisebenti (DCCD)

Mayelana ne-DCCD

Lihhovisi leMcondzisi lase-Unisa: Tekweluleka neKutfutfukiswa kweteMisebenti (DCCD) lisekela bafundzi ngembi, ngesikhatsi kanye nangemuva kwekufundza e-Unisa. Sikunika teluleko letimayelana nemsebenti, netemfundvo kanye naleticondzene nawe kanye nekweluleka bafundzi labafisa kufundza kanye nalababhalisile buso ngebuso, ngelucingo, nge-imeyili, ngencwadzi nome ngefeksi nome ngabe nguluphi lushicilelo loluphrintiwe. Lemitfombolusito lonikwe yona kuwebhusayithi yetfu naloko lokuphrintiwe kukunika litfuba lekutfutfukisa emakhono lowadzingako kute ukhone kulawula tifundvo takho, umsebenti wakho kanye nemphilo yakho.

Singakusekela njani?

Singakusekela ngekutsi

 • uhlele futsi ulawule kutfutfukiswa kwemsebenti wakho
 • ukhetse ticu letitakulungiselela ematfuba emsebenti
 • ulawule tifundvo takho e-Unisa (kufundza emakhono e-ODeL)
 • ubukane netinsayeya letingatsikameta inchubekelembili yetifundvo takho
 • utilungiselele ematfuba emsebenti (ematfuba ekutfola ticu temfundvo nekucasheka)

Singakwendlulisela ematikweni lafanele e-Unisa, nome etinhlanganweni letingaphandle nangabe:

 • unemibuto lemayelana neticelo letifakiwe (sib. ngabe sengemukelwe yini?)
 • unemibuto lemayelana nekubhalisa
 • ufuna kwelulekwa ngekharikhulamu (sib. Ungayihlela njani ikharikhulamu yakho)
 • unemibuto lemayelana neluhlolo
 • unemibuto lemayelana nekusitwa kwebafundzi ngetimali
 • ngekwembono wemeluleki, tidzingo takho kungahlangabetanwa nato kancono ngulabanye betfulitinsita

Sibanika njani bafundzi tinsita?

 • Ngekweluhlelo lwe-elekthroniki kanye nekwelulekwa (counselling@unisa.ac.za): Sinika tinsita tekwelulekwa ngekweluhlelo lwe-elekthroniki kanye nekwelulekwa kubafundzi labafisa kufundza kanye nakulabo labasafundza ticu tabo labasengakatiphotfuli kanye nebafundzi lasebenta ticu temfundvo emva kwekuphotfula letinye mayelana netincumo temisebenti, ticu temfundvo kanye nekukhetfwa kwetifundvo kanye nekunikwa lwatiso mayelana nekuchuba tifundvo e-Unisa.
 • Buso nebuso: Ungabonana buso nebuso nemeluleki nome nemchubi wenchubo yekufundza.
 • Imihlanganosikolo: Imihlanganosikolo lephatselene nemsebenti kanye netifundvo lebanjwako kuleso nakuleso sikhungo. Tsintsa sikhungo lesisedvute nawe kute utfole kabanti mayelana neluhlelo.
 • Lucingo: Ungakhuluma nemeluleki ngelucingo.
 • Kubonisana ngekwe-elekthroniki (acalit@unisa.ac.za): Tinsita tase-Unisa tekwesekela kutfutfukiswa kweKufundza neKubhala kwemfundzi ngekusebentisa inchuboluhlelo lwe-inthanethi kulabo bafundzi labangakhoni kuhambela kubonisana kwabo kanye nemihlanganosikolo. Bachubinchubo basita babhali kutsi basungule emasubuciko lanemphumelelo ekufundza nekubhala ngendlela yemfundvo lephakeme. Lensita kuhloswe ngayo kusita bafundzi labasengakaphotfuli ticu tabo kanye nalabo lasebaphotfule ticu tabo sebafundza letinye. Bafundzi bangatfumela ticashunwa taloko lasebakubhalile (lokungabalinanikhulu lemakhasi la-10) ku: acalit@unisa.ac.za. Sikhatsi sekubuyisa timphendvulo temsebenti lowentiwe nge-inthanethi kuba tinsuku le-10 tekusebenta. Ucelwa kutsi ucaphele kutsi imisebenti lebhaliwe AYILUNGISWA. Kodvwa, bachubinchubo banika bafundzi imikhombandlela kutsi bangakwenta njani ncono kubhala kwabo.
 • Inthanethi: Iwebhusayithi yetfu icuketse lwatiso lolumayelana nemisebenti, tindzaba letintsitsa buwena kanye netemfundvo lephakeme. Inhloso kutsi kusitwe wena kutsi ukwati kutisita ngekutsi ukhetse kusitsintsa ngekusebentisa i-meyili, lucingo, ifeksi nome incwadzi nome usitsintse matfupha nangabe uhlangabetana nebulukhuni.

Siba nekucocisana lokuyimfihlo nebafundzi lokumayelana nemisebenti yabo, temfundvo yabo lephakeme, kanye nekutitfutfukisa bona matfupha.

Ngubani lonika letinsita kubafundzi?

Tinsita tekwelulekwa tinikwa

 • Beluleki betengcondvo
 • Beluleki bebafundzi
 • Tisebenti tekutfutfukiswa kwemsebenti
 • Tisebenti leteluleka ngemsebenti longawenta

Sigcina imitsetfo yenchubo lemukelekile yeMkhandlu waseNingizimu Afrika weTingcweti Tetemphilo. Loko lesicocisene ngako kuyimfihlo. Tinsita tekutfutfukiswa temfundvo lephakeme tinikwa bachubinchubo labanesipiliyoni emkhakheni wabo wetebungcweti (kufundza nekubhala, kuvisisa lwatiso lwangcondvomshini nelwatiso).

Lihhovisi leMcondzisi weTekweluleka neKutfutfukiswa kweteMisebenti (DCCD)

Mayelana ne-DCCD

Lihhovisi leMcondzisi lase-Unisa: Tekweluleka neKutfutfukiswa kweteMisebenti (DCCD) lisekela bafundzi ngembi, ngesikhatsi kanye nangemuva kwekufundza e-Unisa. Sikunika teluleko letimayelana nemsebenti, netemfundvo kanye naleticondzene nawe kanye nekweluleka bafundzi labafisa kufundza kanye nalababhalisile buso ngebuso, ngelucingo, nge-imeyili, ngencwadzi nome ngefeksi nome ngabe nguluphi lushicilelo loluphrintiwe. Lemitfombolusito lonikwe yona kuwebhusayithi yetfu naloko lokuphrintiwe kukunika litfuba lekutfutfukisa emakhono lowadzingako kute ukhone kulawula tifundvo takho, umsebenti wakho kanye nemphilo yakho.

Singakusekela njani?

Singakusekela ngekutsi

 • uhlele futsi ulawule kutfutfukiswa kwemsebenti wakho
 • ukhetse ticu letitakulungiselela ematfuba emsebenti
 • ulawule tifundvo takho e-Unisa (kufundza emakhono e-ODeL)
 • ubukane netinsayeya letingatsikameta inchubekelembili yetifundvo takho
 • utilungiselele ematfuba emsebenti (ematfuba ekutfola ticu temfundvo nekucasheka)

Singakwendlulisela ematikweni lafanele e-Unisa, nome etinhlanganweni letingaphandle nangabe:

 • unemibuto lemayelana neticelo letifakiwe (sib. ngabe sengemukelwe yini?)
 • unemibuto lemayelana nekubhalisa
 • ufuna kwelulekwa ngekharikhulamu (sib. Ungayihlela njani ikharikhulamu yakho)
 • unemibuto lemayelana neluhlolo
 • unemibuto lemayelana nekusitwa kwebafundzi ngetimali
 • ngekwembono wemeluleki, tidzingo takho kungahlangabetanwa nato kancono ngulabanye betfulitinsita

Sibanika njani bafundzi tinsita?

 • Ngekweluhlelo lwe-elekthroniki kanye nekwelulekwa (counselling@unisa.ac.za): Sinika tinsita tekwelulekwa ngekweluhlelo lwe-elekthroniki kanye nekwelulekwa kubafundzi labafisa kufundza kanye nakulabo labasafundza ticu tabo labasengakatiphotfuli kanye nebafundzi lasebenta ticu temfundvo emva kwekuphotfula letinye mayelana netincumo temisebenti, ticu temfundvo kanye nekukhetfwa kwetifundvo kanye nekunikwa lwatiso mayelana nekuchuba tifundvo e-Unisa.
 • Buso nebuso: Ungabonana buso nebuso nemeluleki nome nemchubi wenchubo yekufundza.
 • Imihlanganosikolo: Imihlanganosikolo lephatselene nemsebenti kanye netifundvo lebanjwako kuleso nakuleso sikhungo. Tsintsa sikhungo lesisedvute nawe kute utfole kabanti mayelana neluhlelo.
 • Lucingo: Ungakhuluma nemeluleki ngelucingo.
 • Kubonisana ngekwe-elekthroniki (acalit@unisa.ac.za): Tinsita tase-Unisa tekwesekela kutfutfukiswa kweKufundza neKubhala kwemfundzi ngekusebentisa inchuboluhlelo lwe-inthanethi kulabo bafundzi labangakhoni kuhambela kubonisana kwabo kanye nemihlanganosikolo. Bachubinchubo basita babhali kutsi basungule emasubuciko lanemphumelelo ekufundza nekubhala ngendlela yemfundvo lephakeme. Lensita kuhloswe ngayo kusita bafundzi labasengakaphotfuli ticu tabo kanye nalabo lasebaphotfule ticu tabo sebafundza letinye. Bafundzi bangatfumela ticashunwa taloko lasebakubhalile (lokungabalinanikhulu lemakhasi la-10) ku: acalit@unisa.ac.za. Sikhatsi sekubuyisa timphendvulo temsebenti lowentiwe nge-inthanethi kuba tinsuku le-10 tekusebenta. Ucelwa kutsi ucaphele kutsi imisebenti lebhaliwe AYILUNGISWA. Kodvwa, bachubinchubo banika bafundzi imikhombandlela kutsi bangakwenta njani ncono kubhala kwabo.
 • Inthanethi: Iwebhusayithi yetfu icuketse lwatiso lolumayelana nemisebenti, tindzaba letintsitsa buwena kanye netemfundvo lephakeme. Inhloso kutsi kusitwe wena kutsi ukwati kutisita ngekutsi ukhetse kusitsintsa ngekusebentisa i-meyili, lucingo, ifeksi nome incwadzi nome usitsintse matfupha nangabe uhlangabetana nebulukhuni.

Siba nekucocisana lokuyimfihlo nebafundzi lokumayelana nemisebenti yabo, temfundvo yabo lephakeme, kanye nekutitfutfukisa bona matfupha.

Ngubani lonika letinsita kubafundzi?

Tinsita tekwelulekwa tinikwa

 • Beluleki betengcondvo
 • Beluleki bebafundzi
 • Tisebenti tekutfutfukiswa kwemsebenti
 • Tisebenti leteluleka ngemsebenti longawenta

Sigcina imitsetfo yenchubo lemukelekile yeMkhandlu waseNingizimu Afrika weTingcweti Tetemphilo. Loko lesicocisene ngako kuyimfihlo. Tinsita tekutfutfukiswa temfundvo lephakeme tinikwa bachubinchubo labanesipiliyoni emkhakheni wabo wetebungcweti (kufundza nekubhala, kuvisisa lwatiso lwangcondvomshini nelwatiso).

Directorate for Counselling and Career Development (DCCD) - Xitsonga

Mayelana na DCCD

Va Unisa Directorate Counselling and Career Development (DCCD) va seketela machudeni, emahlweni, exikarhi na le ndzhaku ka tidyondzo ta Unisa. Hi pfuneta hi switsundzuxo swa mitirho leyi dyondzeriwaka (tikhariya), xiakhademiki na ku tsundzuxa vanhu kunene na ku letela hi switsundzuxo eka lava va ha lavaka ku va machudeni, na machudeni lama ya tsariseke, eka munhu xiviri, hi tinqingho, email, mapapila, tifekisi kumbe matsalwa lama ya printiwaka. Swihlovo swa swipfuneto (resources) leswi nyikiwaka eka website ya hina na leswi printiweke, swi ku pfuneta hi ophochuniti ya ku hluvukisa swikili leswi u swi dingaka ku fambisa tidyondzo ta wena, khariya na vutomi bya wena.

Xana hi nga ku seketela njhani?

Hi nga ku seketela hi leswi

 • Ku kunguhata na kufambisa nhluvuko wa khariya ya wena
 • ku langa khwalifikhexini leyi nga ta ku lulamisela tiophochuniti ta khariya ya wena
 • ku fambisa tidyondzo ta wena eUnisa (swikili swa ku dyondza eka ODeL)
 • ku langutana na mintlhontlho leyi yi nga khumbaka ku ya emahlweni ka tidyondzo ta wena
 • ku lulamisela tiophochuniti ta khariya (ku grajuweta na swikili swa ku thoriwa emintirhweni)

Hi nga ku rhumela eka tindzawulo leti faneleke eUnisa, kumbe eka minhlangano ya le handle eka leswi landzaka:

 • swivutiso hi swikombelo swo tsarisa (xik., xana ndzi amukeriwile eka vutsarisi?)
 • swivutiso hi ku rhejistara
 • switsundzuxo hi kharikhyulamu (xik., xana ndzi nga kunguhata njhani kharikhyulamu)
 • swivutiso hi swikambelo
 • swivutiso hi timali to pfuneta vadyondzi
 • loko hi ku vona ka mutsundzuxi, swilaveko swa wena swi nga anguriwa ku antswa hi vanyiketi van'wana va vutirheli

 Xana hi nyiketa njhani vutirheli eka machudeni?

 • E-guidance and counselling (counselling@unisa.ac.za): Hi pfuneta hi vuleteri na switsundzuxo hi xielektroniki eka lava va lavaka ku dyondza na lava va ha dyondzelaka tigri to sungula na machudeni lama se ya endlaka tidigri ta le henhla (postgraduate students) mayelana na swiboho hi tikhariya, tikhwalifikhexini na ku langa tidyondzo (subjexts), na ku va pfuneta hi ku twisisa ra masungulo (orientation) hi tidyondzo eUnisa.
 • Ku hlangana na munhu xiviri: U nga vonana na mutsundzuxi (counsellor) kumbe mupfuneti (facilitator) wa xiakhademiki hi xiviri.
 • Tinhlengeletano to dyondzisa (workshops): Tinhlengeletano to dyondzisa hi tikhariya na swa xiakhademiki ti endliwa eka senthara yin'wana na yin'wana. Khumbana na senthara leyi nga kusuhani na wena ku kuma vutivi hi nongonoko
 • Riqingho: U nga vulavula na mutsundzuxi hi riqingho.
 • E-consultation (acalit@unisa.ac.za): Vutirheli bya ku Hlaya na ku Tsala ku seketela ku hluvuka ka mahlayelo na matsalelo ya machudeni hi mpfuneto wa online eka machudeni lama ya nga kotiki ku tifikela kunene ku ta tsundzuxiwa kumbe ku ya eka tinhlengeletano ta ku dyondzisa. Vatsundzuxi va pfuneta vatsari ku hluvukisa maqhinga lama tirhaka kahle ya ku hlaya na ku tsala hi xiakhademiki. Vutirheli lebyi byi kongomisiwa eka machudeni lama ya ha endlaku digri yo sungula na lama ya endlaka tidigri ta le henhla. Machudeni ma nga rhumela nkomiso wa matsalwa ya wona (yo fikelela eka tipheji ta10) eka acalit@unisa.ac.za. Nkarhi wa ku kuma vuyelo hi ntirho wa matsalwa, i masiku ya 10 ya ku tirha. Hi kombela u lemuka leswo tiasayinimente A TI hleriwi Ku ri na sweswo, vapfuneti va nyiketa machudeni makombandlela hi ndlela yo antswisa matsalelo ya vona.
 • Online: Website ya hina yi na vutivi hi swilo leswi khumbaka tikhariya, swipfuneto eka munhu xiviri na swa xiakhademiki. Xikongomelo hi leswo wena u kota ku tipfuna no langa ku khumbana na hina hi e-mail, hi riqingho, hi fekisi kumbe hi papila kumbe ku ta hi xiviri loko u kavanyeteka u nga koti ku ya emahlweni.

Hi na mabulu ya le xihundleni na machudeni hi tikhariya, swa xiakhademiki, na nhluvuko wa munhu kunene.

Xana i mani a nyiketaka vutirheli lebyi eka machudeni?

Switsundzuxo swo letela swi nyiketiwa hi lava:

 • Psychologists
 • Student counsellors
 • Vatirhi va ta nhluvuko wa tikhariya
 • Lava va ha leteriwaka hi switsundzuxo hi tikhariya

Hi tirha hi ku landza milawu ya mafambiselo ya matikhomelo lamanene ku nga ethical rules ya va nhlangano wa Health Professions Council of South Africa. Mimburisano ya wena na hina i ya xihundla. Vutirheli bya swa nhluvuko wa xiakhademiki byi nyiketiwa hi vapfuneti lava nga na ntokoto eka swiyenge swa vona swa vutivi (hi ku hlaya na ku tsala, quantitative literacy na information literacy).UMnyango wezokuThotjwa ngokoMkhumbulo kanye nokuThuthukiswa kwamaBizelo (Directorate for Counselling and Career Development (DCCD)

Okumalungana ne-DCCD

UMnyango we-Unisa: wezokuThotjwa ngokoMkhumbulo kanye nokuThuthukiswa kwamaBizelo (DCCD) usekela abafundi ngaphambi, ngesikhathi sokufunda nangemuva kweemfundo ze-Unisa. Sinikelana ngebizelo, ngefundo begodu nangekombandlela nangokuthotjwa ngokomkhumbulo kubafundi abathuthukako nalabo abatlolisiweko siqu sabo, ngokusebenzisa umrhala, i-imeyili noma ifeksi nanyana ngomtlolo ogadangisiweko. Imithombo enikelwe kuwebhusayiti yethu Kanye nangomtlolo ogadangisiweko izokunikela ithuba lokwakha amakghono owadingako ukobana urage eemfundweni zakho, ebizelweni Kanye nepilweni yakho.

Singakusekela bunjani?

Singakusekela ngoku

 • Hlela nangokuphatha kwehlelo lokuthuthukisa ibizelo lakho
 • Ngokukhetha iziqu ezizokulungiselela ukobana ulungele usebenzise amathuba avulelwe ibizelo lakho
 • Ngokuphatha iimfundo zakho e-Unisa (ngokufunda amakghono wehlelo le-ODeL)
 • Ngokuqalana neentjhijilo ezingaba nomthelela kwituthuko yakho yezefundo
 • Ngokukulungiselela amathuba webizelo (amakhono womfundi osele aqede iziqu Kanye namakhono wokuthi uqatjheke)

Singakuthumela eminyangweni efaneleko e-Unisa, nanyana eenhlanganweni zangaphandle, ukobana:

 • ubuze malungana nokufakwa kweembawo (isib. Ngabe ngamukelwe na?))
 • ubuze malungana nokutlolisa
 • nokuyeleliswa ngokwekharikhyulamu (isib. Ngabe ikharikhyulamu yakho ungayihlela bunjani)
 • ubuze malungana neenhlahlubo
 • ubuze malungana nokusizwa ngeemali zokufunda
 • ngokomkhumbulo womyelelisi, ngabe iindingo zakho zizokufezwa banikeli bezenzelwa

Ngabe izenzelwa zethu siziletha bunjani kubafundi?

 • Ngokusebenzisa i-inthanedi ukukhombisa indlela begodu nangokuthotjwa komkhumbulo  (counselling@unisa.ac.za): Sinikela izenzelwa zekombandlela nokuthotjwa komkhumbulo nge-inthanede kubafundi abamagrajuweyithi nabamaphosigrajuweyithi akhutheleko namaphosigrajuweyithi wanje malungana neenqunto abazithathako nabakhetha amabizelo, iziqu nalokha nabakhetha iimfundo nalokha nabangeniswa eemfundweni ze-Unisa.
 • Ngokuthintana nomuntu siqu sakhe: Ungabonana nosolwazi kezokuthotjwa komkhumbulo nanyana umhlanganisi wezefundo ngokwakhe.
 • NgokweemFundobandulo: iimfundobandulo zamabizelo Kanye neemfundobandulo ezihlobene nezefundo ziyethulwa kesinye nesinye isikhungo. Thintana nesikhungo esiseduze nawe bese uzitholele ilwazi ngamaphrogremu.
 • Ngomrhala : Ungakhuluma nosolwazi wokuthotjwa kwemikhumbulo ngomrhala.
 • ngokuthintana nge-inthanede (acalit@unisa.ac.za): Iphiko lemiSebenzi yokuFunda kanye nokuTlola lisekela ukuthuthukiswa kwekghono labafundi lokufunda nokutlola ngokusiza abafundi nge-inthanede, ukwenzela abafundi abangakwazi ukukhambela amahlelo wokuthintana nomuntu ngamunye Kanye neemfundobandulo. Abahleli basiza abatloli ukobana bakhe iindlela amano asebenzako wokufundisa ukufunda nokutlola. Lezi zenzelwa zinqophe ukusiza abafundi bobabili beziqu zokuthoma (undergraduate) Kanye neziqu zesibili (postgraduate). Abafundi bangathumela iinqetjhana zeendzubhulo zemitlolo yabo (ubunengi bamakhasi ali-10) ku:acalit@unisa.ac.za. Isikhathi esibekiweko sokuthola iimpendulo zama-asayimende we-inthanede kumalanga wokusebenza ali-10. Uyakhonjelwa kobana ukhumbule ukuthi ama-asayimende AKA-edithwa. Kunalokho, abasizi banikela abafundi iinkombandlela zokuthi umuntu angazithuthukisa bunjani yena ngokwakhe kezokutlola.
 • Nge-inthanede: Amawebhusayithi wethu amumethe ilwazi elimalungana neendaba zamabizelo, zomuntu ngamunye neendaba zefundo. Umnqopho kusiza wena kobana  ukwazi ukuzisiza wena ngokwakho, uzikhethele ukuthi usithinta nge-imeyili, ngomrhala, ngefeksi nanyana wena ngobuwena, lokha nawuhlangabezana nomraro.

Sinokucocisana nabafundi malungana namabizelo wabo, nezefundo, Kanye nokuthuthukiswa kwabo ngokobuntu.

Ngubani oletha izenzelwa lezi kubafundi?

Izenzelwa zokuthotjwa ngokomkhumbulo zinikelwa

 • Bosolwazi bezengcondo
 • Bosolwazi ababayelelisi babafundi
 • Basebenzi bezokuthuthukisa ngokwamabizelo
 • Basbenzi abasathwasela ukuyelelisa ngamabizelo

Sikhambisana nemithetho yokuziphatha yoMkhandlu wezabaSebenzi bezamaPhilo eSewula Afrika. Iinkulumiswano zethu nawe ziyifihlo. Izenzelwa ezimalungana nokuthuthukiswa ngezefundo zinikelwa basizi/bahleli abanelwazi emikhakheni yabo  (reading and writing, quantitative literacy and information literacy).

 

ISebe Leengcebiso Nophuhliso Lwekamva (Directorate for Counselling and Career Development (DCCD)

Malunga neDCCD

ISebe laseUnisa: Iingcebiso Nophuhliso Lwekamva okanye iDCCD ngokufutshane, lixhasa abafundi ngaphambi, ngexesha nasemva kokufunda kwabo eUnisa. Sinikezela ngezikhokelo kwezemfundo nakwezokuphila jikelele kubafundi abaseza kuqala eUnisa kanti nakwabo sele beqhuba. Sithetha nabo ngqo, sithetha nabo ngomnxeba, neimeyile, ngeleta/incwadi, ngefeksi okanye eminye imibhalo. Imithombo yolwazi efumaneka kwisiza solwazi/iwebhusayithi neminye eshicilelweyo ikunika ithuba lokuphuhlisa izakhono ozidingayo ukuze uqhube kakuhle izifundo zakho, ikamva lakho kwanobomi bakho.

Singakuxhasa njani?

Singakuxhasa ngoku kulandelayo

 • ukuceba nokulawula uphuhliso lwekamva lakho
 • ukukhetha isiqinisekiso semfundo esiya kukulungiselela amathuba omsebenzi
 • ukulawula izifundo zakho eUnisa (izakhono zokufunda zeODeL)
 • ukujongana nemingeni enokuchaphazela inkqubela yakho ekufundeni
 • ukulungiselela amathuba omsebenzi (izakhono zokufumana isidanga nokuqesheka lula)

Singakuthumela kumaSebe afanelekileyo eUnisa, okanye kumaqumrhu angaphandle ukuze:

 • ubuzise ngesicelo sakho sokwamkeleka (umz. Ingaba sendamkelekile kweli ziko?)
 • ubuzise ngenkqubo yokubhalisa
 • ufumane iingcebiso ngekharityhulam/ucwangciso lwezifundo (umz. Ungazicwangcisa njani izifundo omele ukuzifunda)
 • ubuzise ngeemviwo
 • ubuzise ngenkxaso mali kubafundi
 • ukuba umcebisi ubona njalo, izidingo zakho ziya kubonelelwa ngabanye abanikezeli zinkonzo

Sizinikezela njani iinkonzo zethu kubafundi?

 • Izikhokelo zobuchwepheshe (E-guidance) neengcebiso (counselling@unisa.ac.za): Sinikezela ngezikhokelo ezikwizixhobo zobuchwepheshe neenkonzo zeengcebiso kubafundi abaseza kuqala okanye abo sebeqhuba ngezifundo zezidanga zokuqala nezingasentla, malunga nezigqibo ezithathwayo ngamathuba emisebenzi, iziqinisekiso, ukukhetha izifundo nokuqhelisa ngendlela yokufunda eUnisa.

 • Ubuso ngobuso: Ungadibana uthethe nomcebisi okanye umququzeleli wobungcali bezemfundo.
 • Iindibano zokufundisana: Iindibano zokufundisana ngamathuba emisebenzi okanye ngezifundo zibakho kwiziko ngalinye. Buza kwiziko elikufutshane kuwe ngale nkqubo.
 • Umnxeba/ifowuni: Ungathetha nomcebisi emnxebeni.
 • Ukubonisana kwizixhobo zobuchwepheshe (E-consultation) (acalit@unisa.ac.za): Iinkonzo ZaseUnisa Zokufunda Nokubhala zixhasa ukufunda nokubhala kwabafundi ngokufundisa kusetyenziswa izixhobo zobuchwepheshe kusenzelwa abo bafundi bangakwaziyo ukuya kwiindibano zokubonisana nokufundisana. Abaququzeleli banceda ababhali ukuba baphuhlise izakhono ezisebenzayo zokufunda nokubhala ngokobungcali bezemfundo. Le nkonzo ijolise kubafundi abangekabi nazidanga nabo sele benazo. Abafundi bangathumela izicatshulwa zomsebenzi abawubhalayo (ungedluli kumaphepha ali-10), bewuthumela kwidilesi ethi acalit@unisa.ac.za. Ixesha elimiselwe abahlohli lokuchophela ii-asayinmenti nokuthumela iingxelo kubafundi ziintsuku ezili-10. Qaphela ke ukuba ii-asayinmenti AZIHLELWA. Into abayenzayo abaququzeleli kukunika abafundi amacebiso okuphucula indlela ababhala ngayo.
 • Kwizixhobo zobuchwepheshe: Isiza sethu solwazi siqulethe ulwazi malunga namathuba emisebenzi, imiba yokuphila neyobungcali kwezemfundo. Injongo kukuba wena ukwazi ukuzinceda, ube nakho nokuqhagamshelana nathi ngeimeyile, ngomnxeba, ngefeksi, ngeleta okanye ubuso ngobuso nanini na xa usengxakini.

Sibamba iingxoxo ezigcinwa ziyimfihlo nabafundi malunga namathuba emisebenzi, uphuhliso lobungcali bezemfundo nobomi jikelele.

Ngubani onikezela ezi nkonzo kubafundi?

Iinkonzo zeengcebiso zinikezelwa

 • Ziingcali zengqondo nomphefumlo
 • Ngabacebisi babafundi
 • Ziingcali zokuphuhlisela amathuba emisebenzi
 • Ziingcali ezisaqeqeshwayo zokucebisa ngamathuba emisebenzi

Sisebenza sigcine imigaqo yokuziphatha okuhle yeKhansile Yemisebenzi Yezempilo eMzantsi Afrika (Health Professions Council of South Africa). Ingxoxo yethu kunye nawe igcinwa iyimfihlo. Iinkonzo zokuphuhlisa ubungcali bezemfundo zinikezelwa ngabaququzeleli abanamava kumacandelo abaqeqeshwe baziingcali kuwo (ukufunda nokubhala, ukwazi ukufunda nokubhala izibalo ngezixhobo zobuchwepheshe kunye nokwazi ukufunda nokubhala iinkcukacha zolwazi ngohlobo olufanelekileyo kuphando nobungcali bezemfundo). 

 

UMmnyango wezokuLulekwa ngokweNgqondo kanye nokuThuthukiswa koBizo Lomsebenzi (Directorate for Counselling and Career Development (DCCD)

Okumayelana ne-DCCD

UMnyango wase-Unisa: wezokuLulekwa ngokweNgqondo Kanye nokuThuthukiswa koBizo loMsebenzi (DCCD)  luxhasa abafundi ngaphambi kokufunda, ngesikhathi sokufunda nangemuva kwezifundo zabo zase-Unisa.  Sihlinzeka abafundi ngokobizo lomsebenzi, ngezemfundo nangomhlahlandlela wobuntu Kanye nangokwelulekwa ngokwengqondo kubafundi abazimisele Kanye nalabo ababhalisile sihlangana nabo ngqo, ngocingo, nge-meyili, ngencwadi noma ngefeksi noma ngemibhalo ekhishiwe. Imibhalo enikeziwe ngendlela yewebhusayithi yethu kanye nangemibhalo ikunikeza ithuba lokuthuthukisa amakhono owadingayo ukuze ukwazi ukuqhuba izimfundo zakho, ubizo lomsebenzi Kanye nempilo yakho.

Singakuxhasa kanjani?

Singakuxhasa ngoku:

 • ngokuhlela nangokuphathwa kobizo lwakho lomsebenzi
 • ngokukhetha iziqu ezizokucija ukuba ulungele amathuba obizo choosing a qualification that will prepare you for career opportunities
 • qhuba izifundo zakho ngase-Unisa (ukufunda amakhono ehlelo le-ODeL)
 • dingidana nezinselelo ezingaba nomthintela kwintuthuko yakho yezemfundo
 • ngokukulungiselela amathuba omsebenzi owufundelayo (amakhono obugrajuwethi Kanye namakhono azokwenza ukuba uthole umsebenzi

Singakuthumela kwiminyango efanele ngase-Unisa, noma kwizinhlangano zangaphandle ukuba:

 • ubuze ngemininingwane yokufakwa kwesicelo (isib. ngabe ngamukelwe?)
 • ubuze ngemininingwane yokubhalisa
 • ucetshiswe ngohlelo lwemfundo (isib. Ngingaluqhuba kanjani uhlelo lwezemfundo)
 • ubuze mayelana nokuhlolwa
 • ubuze mayelana nokuxhaswa kwabafundi ngezimali
 • ngokuya ngomluleki wezengqondo, izidingo zakho zizoxazululwa kalula ngezinye izisebenzi ezihlinzeka ngezinsiza

Ngabe singabahlinzeka kanjani abafundi ngezinsiza?

 • Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-inthanedi ukukhombisa indlela Kanye nokuluileka ngokomqondo (counselling@unisa.ac.za): sihlinzekana ngezinsiza ze-inthanedi ngokukhombisa indlela nangokululeka ngokwengqondo kubafundi abazimisele futhi nabafundi abenza iziqu zokuqala nezesibili mayelana nokuthatha izinqumo ngobizo lomsebenzi, ngeziqu Kanye nezifundo abazikhethayo Kanye nokungeniswa kwizifundo zase-Unisa.
 • Ngokuxoxisana nomuntu siqu sakhe: Ungaxhumana nosolwazi wezokululeka ngengqondo noma umhleli kwezemfundo ngokwakhe siqu sakhe.
 • Imihlangano yokufundisana: imihlangano yokufundisana emayelana noBizo lomsebenzi Kanye nemihlangano yokufundisana emayelana nezemfundo iyethulwa kuzo zonke izikhungo. Xhumana nesikhungo esiseduze nawe ukuthola ulwazi ngezinhlelo.
 • Ngocingo: Ungaxoxisana nomeluleki wezengqondo ngocingo.
 • Ngokuxhumana ngobuchwepheshe be-inthanedi (acalit@unisa.ac.za): Uhlelo lwase-Unisa oluhlinzekana ngezinsiza zokuFunda nokuBhala (Reading and Writing Services) lusekela ukuthuthukiswa kwabafundi ngamakhono okufunda nokubhala ngokusebenzisa uhlelo lokuhlela lwe-inthanedi, ukunceda abafundi abahluleka ukuhambela imihlangano yomuntu ngamunye kanye nemihlangano yokufundisana. Abahleli, banceda ababhali ukuba bazakhele amasu asebenzayo okufunda Kanye nokubhala. Lezi zinsiza zihlose ukunceda zombili izinhlobo zabafundi, okungabafundi abenza iziqu zokuqala nezesibili. Abafundi bangathumela iziqeshana ezicashuniwe zemisebenzi yabo (ubuningi bamaphepha ayi-10) ku: acalit@unisa.ac.za. Isikhathi esinqunyiwe sokuthola imiphumela ye-asayimenti nge-inthanedi yizinsuku zokusebenza eziyi-10. Uyacelwa ukuba ukhumbule ukuthi ama-asayimenti AKUFANELE a-edithwe. Kunalokho, abahleli kufanele banikeze abafundi imihlahlandlela yokuthi bangalithuthukisa kanjani ikhono labo lokubhala umuntu ngamunye.
 • Nge-inthanedi: Iwebhusayithi yethu iqukethe ulwazi olumayelana nezindaba zobizo lomsebenzi, zomuntu Kanye nezindaba zemfundo. Inhloso yalokhu ukunceda wena ukuthi ukwazi ukuzinceda wena, ukwazi ukuzikhethela ukuthi uxhumana nathi nge-imeyili, ngocingo, ngefeksi noma ngencwadi noma sixhumana nomuntu siqu sakhe, uma kwenzeka uhlangabezana nenkinga.

Sibamba izingxoxo eziyimfihlo nabafundi mayelana nobizo lwabo lwemisebenzi, ngezemfundo, Kanye nangokuzithuthukisa bona ngokwabo.

Ngabe ngubani ohlinzeka abafundi ngalezi zinsiza?

Izinsiza zokweluleka ngokwengqondo zihlinzekwa

 • Osolwazi bezengqondo
 • Abaluleki babafundi
 • Abasebenzi abathuthukisa ubizo lwemisebenzi
 • Abasebenzi abasaqeqeshwa ukuba abaluleki bobizo lwemisebenzi

Sihambisana nemithetho yokuziphatha yoMkhandlu wabaSebenzi bezeMpilo eNingizimu Afrika. Izingxoxo zethu nawe ziyimfihlo. Izinsiza ezimayelana nokuthuthukiswa kwezemfundo zihlinzekwa abasizi/abahleli abanolwazi olunzulu kwimikhakha yabo (reading and writing, quantitative literacy and information literacy).