First-year experience at Unisa

Student Online Orientation Programme

The Student Retention Unit offers an online student orientation for first-time entering students at Unisa. The purpose of the orientation is to ensure that students are well prepared for the Open Distance eLearning environment.

The Orientation will cover the following:

 • What is ODeL
 • Student Support
 • Online learning
 • Other support services

Uhlelo lokufundisa kwabafundi ku-inthanethi

Iyunithi Yokugcinwa Kwabafundi ihlinzeka ngokufundiswa kwabafundi ku-inthanethi kubafundi abaqalayo ukungena e-Unisa. Inhloso yalokhu kufundiswa ukuqinisekisa ukuthi abafundi bayilungiselele kahle indawo evulekile yokufunda ku-inthanethi.

Ukufundiswa kuzobheka okulandelayo:

 • Iyini i- ODeL
 • Ukusekwa kwabafundi
 • Ukufunda ku-inthanethi
 • Ezinye izinsizakalo ezisekelayo

Lenaneo la Tlhahlo ya Baithuti Inthaneteng

Yuniti ya Tshwarelelo ya Baithuti e fa tlhahlo ya baithuti ya inthaneteng ya baithuti bao ba tsenago Unisa la mathomo. Maikemišetšo a tlhahlo ye ke go kgonthiša gore baithuti ba itokišeditše gabotse tikologo ya Mokgwa wa go Ithuta o le Kgole ka Inthanete wo o Bulegilego.

Tlhahlo e tla akaretša tše di latelago:

 • ODeL ke eng
 • Thekgo ya baithuti
 • Go ithuta ka inthanete
 • Ditirelo tše dingwe tša thekgo

Aanlyn studente-oriënteringsprogram

Die Eenheid vir Studentebehoud bied aanlyn studente-oriëntering aan studente wat vir die eerste keer by Unisa inskryf. Die doel van die oriëntering is om te verseker dat studente goed voorbereid is vir die Oop e-afstandsleeromgewing.

Die oriëntering sal die volgende behels:

 • wat is OdeL?
 • studenteondersteuning
 • aanlyn leer
 • ander ondersteuningsdienste

Inkqubo yoQhelaniso lwaBafundi kwi-Intanethi

IYunithi yokugcinwa kwabafundi ibonelela ngoqhelaniso lwabafundi nge-intanethi kubafundi abaqalayo ukungena e-Unisa. Injongo yolu qeqesho kukuqinisekisa ukuba abafundi bayilungele  kakuhle imeko ye-Open Distance eLearning.

Uqhelaniso luya kubandakanya oku kulandelayo:

 • Yintoni i-ODeL
 • Inkxaso yabafundi
 • Ukufunda kwi-Intanethi
 • Ezinye iinkonzo zenkxaso

Diketsahalo le lesedi le fuwang Baithuti Inthaneteng ho ba thusa Ho tlwaela bophelo ba ithuta yunivesithi

Yuniti e thusang baithuti ka ditlhoko tsa ho tswella ho atleha dithutong tsa bona e na le diketsahalo le lesedi leo e le fang baithuti ba qalang ho kena Unisa le ba thusang ho tlwaela bophelo ba ithuta yunivesithi. Sepheo sa ho tlwaetsa baithuti bophelo ba yunivesithi ke ho netefatsa hore ba loketse ho ba boemong ba Ho ithutela inthaneteng ba le Hole le yunivesithi.

Diketsahalo le lesedi la ho ba tlwaetsa le tla ba ka dintho tse latelang:

 • ODeL ke eng
 • Tshehetso ya Baithuti
 • Ho ithutela inthaneteng
 • Ditshebeletso tse ding tsa tshehetso

Nongoloko wa Ntiviso wa le ka Inthanete wa Swichudeni

Yuniti ya Nhlayiso wa Swichudeni yi dyondzisa ntiviso wa swichudeni wa e ka inthanete wa swichudeni leswi nghenaka rosungula eUnisa. Xikongomelo xa ntiviso lowu i ku tiyisisa leswaku swichudeni swi lunghekerile kahle eka mbangu wa ku Dyondza ka Xielekitironiki u ri Ekule ko Pfuleka.

Ntiviso lowu wu ta angarhela leswi landzelaka:

 • Xana ODeL i yini
 • Nseketelo wa Swichudeni
 • Ku dyondza ka le ka inthanete
 • Vukorhokeri bya nseketelo wun'wana

Mbekanyamushumo ya u Ḓivhadza Matshudeni nga kha Lubuvhisia

Yuniti ya u Langula Matshudeni i ṋetshedza u ḓivhadza matshudeni nga kha lubuvhisia kha matshudeni ane a khou dzhena lwa u thoma Unisa. Ndivho ya u ḓivhadza ndi u vhona zwauri matshudeni vha lugiselwa zwavhuḓi kha vhupo ha u Guda kha Lubuvhisia ha Nnyi na nnyi u Kule.

U Ḓivhadzwa hu ḓo katela zwi tevhelaho:

 • ODeL ndi mini
 • Thikhedzo ya Mutshudeni
 • U guda kha lubuvhisia
 • Dziṅwe tshumelo dza thikhedzo

Lenaneo la go neela tshedimosetso ya motheo go baithuti ka inthanete

Yuniti e e netefatsang go tswelela go nna teng ga baithuti e neela tshedimosetso ya motheo ka inthanete go baithuti ba e leng lwa ntlha ba tsena mo Unisa. Maikemisetso a go neela tshedimosetso ya motheo ke go netefatsa gore baithuti ba ipaakanyeditse sentle maemo a Go Ithuta ba le Kgakala ka Inthanete.

Go neela tshedimosetso ya motheo go tlaa akaretsa tse di latelang:

 • OdeL ke eng
 • Tshegetso ya Baithuti
 • Go ithuta ka inthanete
 • Ditirelo tse dingwe tsa tshegetso