First-year experience at Unisa

What is ODeL

ODeL is a different way of learning. There is a physical distance between you and your university. For most of us, this means that our previous learning experiences will not have prepared us for the Unisa study journey. In distance learning, YOU are responsible for your studies. You don’t attend daily lectures. You learn from a distance and you connect to the university mostly via the internet.

What is it like to be an ODeL student?

Step 1: How ready are you for Unisa (Student Readiness Tool)

Many of us don't know what it's really like to study through distance learning, because most of our schooling and post-school education was completed through contact or face-to-face learning. This tool has been designed to help you get started at Unisa. It consists of a series of questions in different formats (multiple choice, match the column and open-ended questions) followed by video feedback that is both informative and encouraging.

To help you understand what Unisa is about, please complete the Unisa Readiness Tool by clicking on the link below:

http://readiness.unisa.ac.za

Step 2: Claiming myUnisa

myUnisa is a learning management system that allows students and lecturers to interact online, and also allows students and their peers to interact online.

If you have access to myUnisa, you are able to do things like:

 • access your study material online
 • participate in online discussion forums
 • submit assignments online
 • get online feedback on your assignments
 • communicate with e-tutors
 • update your biographical details online
 • get your examination timetable online

Click on the screencast to find out more about how you can claim myUnisa account:

Step 3: myLife email

Using the myLife student e-mail service is an important part of being a Unisa student. Unisa academic and administrative staff will only communicate with you using your myLife student e-mail not your personal email address. When you communicate with Unisa by e-mail, we would prefer you to use your official myLife student e-mail rather than other personal e-mail accounts.

Your myLife student e-mail address is your student number, followed by @mylife.unisa.ac.za.

To start using the myLife student e-mail, you must already have claimed your Unisa login. It can take one to two days for your myLife student e-mail to become active after you have claimed your myUnisa account.

After you have claimed your Unisa login, click on the screencast below to find out more about accessing myLife student e-mail.

Step 4: Progression rules

These academic progression rules are applicable to all undergraduate Unisa students, irrespective of when you commenced with your undergraduate studies at Unisa.

For your first year of study, you will need to pass at least 36 credits per year/over 2 consecutive semesters.

Click here for full access to Unisa progression rules.

 

Iyini i-ODeL

I-ODeL iyindlela ehlukile yokufunda. Kunebanga elibonakalayo phakathi kwakho nemfundo yakho ephakeme. Kwabaningi bethu, lokhu kusho ukuthi izifundo zethu zangaphambilini bezingeke zisilungiselele uhambo lokufunda lwase-Unisa. Ekufundeni kude, WENA ubophezelekile ezifundweni zakho. Awuyi emagumbini okufundela nsuku zonke. Ufunda ukude futhi uxhumeke emfundweni ephakeme kakhulu nge-inthanethi.

Kunjani ukuba umfundi we-ODeL?

Isinyathelo 1: Usulunge kangakanani ukuya e-Unisa (Ithuluzi Lokulungela Lwabafundi)

I-myUnisa iwuhlelo lokuphatha ukufunda oluvumela abafundi nabafundisi ukuthi baxhumane ku-inthanethi, futhi luvumela abafundi kanye nontanga yabo ukuthi baxhumane ku-inthanethi.

Uma ukwazi ukufinyelela ku-myUnisa, uyakwazi ukwenza izinto ezifana nalezi:

 • finyelela ezintweni zakho zokufunda ku-inthanethi
 • zibandakanye ezinkundleni zezingxoxo eziku-inthanethi
 • thumela imisebenzi ezokwenziwa ku-inthanethi
 • thola impendulo ku-inthanethi ngemisebenzi yakho eyenziwe
 • xhumana nabafundisi ku-inthanethi
 • buyekeza imininingwane yakho yomlando ku-inthanethi
 • thola uhlelo lwakho lwezikhathi zokuhlolwa ku-inthanethi

Chofoza ukusakaza kompheme ukuze uthole okwengeziwe mayelana nokuthi ungafuna kanjani i-akhawunti ye-myUnisa:

Isinyathelo 3: i-imeyili ye- myLife

Ukusebenzisa insizakalo ye-imeyili yomfundi we-myLife yingxenye ebalulekile yokuba ngumfundi wase-Unisa. Abasebenzi bezemfundo nokuphatha base-Unisa bazoxhumana nawe kuphela besebenzisa i-imeyili yakho yomfundi we-MyLife hhayi ikheli lakho le-imeyili. Uma uxhumana ne-Unisa nge-imeyili, singathanda ukuthi usebenzise i-imeyili yakho esemthethweni yomfundi we-myLife kunamanye ama-akhawunti e-imeyili omuntu siqu.

Ikheli lakho le-imeyili lomfundi we-myLife liyinombolo yakho yomfundi,

Lilandelwe yi- @mylife.unisa.ac.za.

Ukuze uqale ukusebenzisa i-imeyili yomfundi we-myLife, kufanele ukuthi usuvele ufune ukungena ngemvume e-Unisa. Kungathatha usuku olulodwa kuya kwezimbili ukuthi i-imeyili yakho yomfundi we-myLife isebenze ngemva kokuba usufune i-akhawunti yakho ye-myUnisa.

Ngemva kokufuna ukungena kwakho e-Unisa, chofoza ukusakaza kompheme okungezansi ukuze uthole okwengeziwe mayelana nokufinyelela i-imeyili yomfundi we-myLife.

Isinyathelo 4: Imithetho yokuqhubeka

Le mithetho yokuqhubekela phambili kwezemfundo iyasebenza kubo bonke abafundi base-Unisa abenza iziqu zabo, kungakhathaliseki ukuthi uqale nini izifundo zakho zeziqu e-Unisa.

Ngonyaka wakho wokuqala wokufunda, uzodinga ukuthi uphumelele okungenani amaphuzu okuzuza imiphumela ezifundweni angama-36 ngonyaka/ngaphezu kwezigamu zonyaka ezi-2 ezilandelanayo.

Chofoza lapha  ukuze uthole ukufinyelela okugcwele emithethweni yokuqhubeka ye-Unisa.

ODeL ke eng

ODeL ke tsela ye e fapanego ya go ithuta. Go na le bokgole gare ga gago le yunibesithi ya gago. Go bontši bja rena, se se ra gore maitemogelo a rena a go ithuta a peleng a ka se be a re lokišeditše leeto la go ithuta la Unisa. Mokgweng wa go ithuta o le kgole, WENA o na le maikarabelo a dithuto tša gago. Ga go na go tsenela dithuto tša letšatši le letšatši. O ithuta o le kgole gomme o kgokagana le yunibesithi kudu ka inthanete.

Go bjang go ba moithuti wa ODeL?

Kgato ya 1: O itokišeditše Unisa gakaakang (Sedirišwa sa Boitokišetšo bja Baithuti)

Bontši bja rena ga re tsebe gore gabotse go bjang go ithuta ka mokgwa wa go ithuta o le kgole, ka gobane bontši bja thuto ya rena ya sekolo le ya ka morago ga sekolo e phethilwe ka go ithuta ka mokgwa wa kgokagano goba sebele. Sedirišwa se se diretšwe go go thuša gore o kgone go thoma Unisa. E na le molokeloke wa dipotšišo ka dibopego tše di fapanego (kgetho ye ntši, papetšo ya dikholomo le dipotšišo tše di bulegilego) tšeo di latelwago ke ditshwayotshwayo tša bidio tšeo di nago le tshedimošo le tše di kgothatšago.

Go go thuša go kwešiša seo Unisa e lego ka ga sona, ka kgopelo tlatša Sedirišwa sa Boitokišetšo sa Unisa ka go kgotla linki ye e lego ka mo tlase:

http://readiness.unisa.ac.za

Kgato ya 2: Go kgopela myUnisa

myUnisa ke mokgwa wa taolo ya go ithuta yeo e dumelelago baithuti le bafahloši go šomišana inthaneteng, gomme gape e dumelela baithuti le baithuti-ka-bona go šomišana inthaneteng.

Ge o kgona go fihlelela myUnisa, o kgona go dira dilo tša go swana le:

 • go hwetša ditaba tša gago tša go ithuta ka inthanete
 • go tšea karolo diforamong tša poledišano tša inthanete
 • go romela diasaenemente ka inthanete
 • go hwetša ditshwayotshwayo ka inthanete ka diasasemente tša gago
 • go boledišana le barutiši ba go ruta ka inthanete
 • go mpshafatša dintlha tša gago tša taodišophelo ka inthanete
 • go hwetša lenaneo la gago la nako la ditlhahlobo ka inthanete

Kgotla sekrinikhaste go hwetša dintlha ka botlalo mabapi le gore o ka kgopela akhaonto ya myUnisa bjang:

Kgato ya 3: imeili ya myLife

Go šomiša tirelo ya imeile ya moithuti wa myLife ke karolo ye bohlokwa ya go ba moithuti wa Unisa. Bafahloši le bašomi ba tshepedišo ba Unisa ba tla boledišana le wena fela ba šomiša imeile ya gago ya moithuti wa myLife e sego aterese ya gago ya imeile ya motho ka noši. Ge o boledišana le Unisa ka imeile, re ka rata gore o šomiše imeile ya gago ya semmušo ya moithuti ya myLife e sego diakhaonto tše dingwe tša gago tša imeile.

Aterese ya gago ya imeile ya moithuti ya myLife ke nomoro ya gago ya moithuti, yeo e latelwago ke @mylife.unisa.ac.za.

Go thoma go šomiša imeile ya moithuti ya myLife, o swanetše go ba o šetše o dirile kgopelo ya go tsena Unisa. Go ka tšea letšatši le letee go ya go a mabedi gore imeile ya gago ya moithuti ya myLife e šome ka morago ga ge o kgopetše akhaonto ya gago ya myUnisa.

Ka morago ga ge o dirile kgopelo ya go tsena Unisa, kgotla sekrinikhaste ka fase go hwetša dintlha ka botlalo mabapi le go fihlelela imeile ya moithuti ya myLife.

Kgato ya 4: Melawana ya tšwelopele

Melawana ye ya tšwelopele ya thuto e šoma go baithuti ka moka ba Unisa ba lengwalo la dithuto la mathomo, go sa šetšwe gore o thomile neng ka dithuto tša gago tša lengwalo la dithuto la mathomo Unisa.

Go ngwaga wa gago wa mathomo wa dithuto, o tla swanelwa ke go atlega bonnyane dikrediti tše 36 ka ngwaga/mo disemestareng tše 2 tša go latelana.

Kgotla mo  go fihlelela ka botlalo go melawana ya tšwelopele ya Unisa.

Wat is OdeL?

OdeL is ’n ander manier van leer. Daar is ’n fisiese afstand tussen jou en jou universiteit. Dit beteken vir die meeste van ons dat ons vorige leerervarings ons nie vir die Unisa-studiereis voorberei het nie. By afstandsleer is JY vir jou studies verantwoordelik. Jy woon nie daagliks lesings by nie. Jy leer vanaf ’n afstand en jy tree hoofsaaklik deur middel van die internet met die Universiteit in verbinding.

Wat behels dit om ’n OdeL-student te wees?

Stap 1: Hoe gereed is jy vir Unisa (studentegereedheidshulpmiddel)?

Die meeste van ons weet nie hoe dit regtig is om deur middel van afstandsleer te studeer nie omdat ons onderrig en naskoolopleiding deur kontak- of direkte leer plaasgevind het. Hierdie hulpmiddel is ontwerp om jou te help om by Unisa met jou studies weg te spring. Dit bestaan uit ’n reeks vrae in verskillende formate (meerkeusevrae, vrae waar jy woorde in kolomme bymekaar moet pas en oop vrae), gevolg deur videoterugvoer wat insiggewend sowel as bemoedigend is.

Klik asseblief op die skakel hier onder en voltooi die Unisa-gereedheidshulpmiddel. Dit sal jou help om te verstaan waaroor Unisa gaan:

http://readiness.unisa.ac.za

Stap 2: Opeis van myUnisa

myUnisa is ’n bestuurstelsel vir leer wat studente en dosente toelaat om aanlyn met mekaar in wisselwerking te tree en studente en hulle medestudente ook die kans bied om aanlyn met mekaar te kommunikeer.

As jy toegang tot myUnisa het, kan jy die volgende dinge doen:

 • kry aanlyn toegang tot jou studiemateriaal
 • neem aan aanlynbesprekingsforums deel
 • handig werkopdragte aanlyn in
 • kry aanlyn terugvoering oor jou werkopdragte
 • kommunikeer met jou e-tutors
 • werk jou biografiese besonderhede aanlyn by
 • kry jou eksamenrooster aanlyn

Klik op die skermvideo om meer uit te vind oor hoe jy jou myUnisa-rekenings kan opeis:

Stap 3: myLife-e-pos

’n Belangrike deel daarvan om ’n Unisa-student te wees, is die gebruik van die myLife-studente-e-posdiens. Unisa se akademiese en administratiewe personeel wil met jou deur middel van jou myLife-e-pos kommunikeer en nie deur middel van jou persoonlike e-posadres nie. Wanneer jy per e-pos met Unisa kommunikeer, sal ons verkies as jy jou amptelike myLife-studente-e-pos eerder as ander e-posrekeninge gebruik.

Jou myLife-studente-e-posadres is jou studentenommer, gevolg deur @mylife.unisa.ac.za.

Om die myLife-studente-e-pos te kan gebruik, moes jy reeds aangemeld het by myUnisa. Nadat jy jou myUnisa-rekening opgeëis het, kan dit een tot twee dae neem voordat jou myLife-studente-e-pos aktief sal wees.

Nadat jy jou Unisa-login opgeëis het, klik op die skermvideo hier onder om meer uit te vind oor hoe om toegang tot jou myLife-studente-e-pos te kry.

Stap 4: Vorderingsreëls

Hierdie akademiese vorderingsreëls is op alle voorgraadse Unisa-studente van toepassing, ongeag wanneer jy met jou voorgraadse studies by Unisa begin het.

Tydens jou eerste studiejaar moet jy ten minste 36 krediete per jaar/meer as twee opeenvolgende semesters deurkom om toegang tot al Unisa se vorderingsreëls te kry.

Yintoni i-ODeL

I-ODeL yindlela eyahlukileyo yokufunda. Kukho umgama obonakalayo phakathi kwakho neyunivesithi yakho. Kuninzi lwethu, oku kuthetha ukuba amava ethu okufunda angaphambili akayi kuba asilungiselele uhambo lokufunda lwase-Unisa. Kwimfundo yomgama, Unoxanduva lwezifundo zakho. Awuzihambi rhoqo izifundo  zemihla ngemihla. Ufunda ukude kwaye uqhagamshelana neyunivesithi ubukhulu becala nge-intanethi.

Kunjani ukuba ngumfundi we-ODeL?

Inyathelo loku-1: Uyilungele kangakanani i-Unisa (Isixhobo sokubonisa ukuba umfundi ukulungele ukufunda)

Umqeshi wam nabantu endisebenza nabo bayazi ukuba ndiceba ukufunda

Uninzi lwethu alwazi ukuba kunjani ngokwenene ukufunda ngokuba kumgama, kuba uninzi lwemfundo yethu yasesikolweni neyasemva kwesikolo yagqitywa ngokudibana okanye ukufunda ubuso ngobuso. Esi sixhobo siyilelwe ukukunceda ukuba uqalise e-Unisa. Siqulethe uluhlu lwemibuzo kwiifomathi ezahlukeneyo (ukhetho oluninzi, ukuthelekisa ikholamu kunye nemibuzo evulekileyo) elandelwa  yevidiyo yengxelo efundisayo nekhuthazayo.

Ukukunceda uqonde ukuba i-Unisa imalunga nantoni, nceda ugcwalise iSixhobo saseUnisa sokuLungela (Unisa Readiness Tool)  ngokucofa ikhonkco elingezantsi:

http://readiness.unisa.ac.za

Inyathelo lesi-2: Ukwenza ibango ku-myUnisa ( Claiming myUnisa)

I-myUnisa yinkqubo yolawulo lokufunda evumela abafundi kunye nabahlohli ukuba banxibelelane kwi-intanethi, kwaye ivumela abafundi kunye noontanga babo ukuba banxibelelane kwi-intanethi.

Ukuba unofikelelo ku-myUnisa, uyakwazi ukwenza izinto ezifana:

 • nokufikelela kwimathiriyeli yakho yokufunda kwi-intanethi
 • nokuthatha inxaxheba kumaqonga eengxoxo kwi-intanethi
 • nokungenisa izabelo(ii-asayinmenti) kwi-intanethi
 • nokufumana ingxelo kwi-intanethi ngezabelo zakho
 • nokunxibelelana nee-e-tutors
 • nokuhlaziya iinkcukacha zakho kwi-intanethi
 • nokufumana ithayimthebhile yoviwo lwakho kwi-intanethi

Cofa kwiscreencast ukuze ufumane ngakumbi malunga nokuba ungabanga/ ungayifumana  njani iakhawunti ye-myUnisa:

Inyathelo lesi-3: I-imeyile kamyLife

Ukusebenzisa inkonzo ye-imeyile yomfundi we-MyLife yinxalenye ebalulekileyo yokuba ngumfundi wase-Unisa. Abasebenzi bezemfundo nolawulo base-Unisa baya kunxibelelana nawe kuphela besebenzisa i-imeyile yomfundi we-MyLife hayi idilesi yakho ye-imeyile. Xa unxibelelana ne-Unisa nge-imeyile, singathanda ukuba usebenzise i-imeyile esemthethweni yomfundi we-MyLife kunezinye ii-akhawunti ze-imeyile zobuqu.

Idilesi ye-imeyile yakho yomfundi we-MyLife yinombolo yakho yobhaliso, ilandelwe ngu@mylife.unisa.ac.za.

Ukuqala ukusebenzisa i-imeyile yomfundi we-myLife, kufuneka ube sele unazo iinkcukacha zokungena kwakho e-Unisa (login). Kungathatha usuku ukuya kwezimbini ukuba i-imeyile yakho ye-MyLife isebenze emva kokuba uvule  i-akhawunti yakho ye-myUnisa.

Emva kokuba wenze ibango leenkcukacha  lokungena(login) e-Unisa, cofa kwisikrini esingezantsi ukuze ufumane okungakumbi malunga nokufikelela kwi-imeyile yomfundi we-MyLife.

Inyathelo lesi-4:  Imigaqo yokuqhubela phambili

Le migaqo yokuqhubela phambili kwizifundo iyasebenza kubo bonke abafundi base-Unisa abangekathweswa zidanga, kungakhathaliseki ukuba uqale nini na ngezifundo zakho zesidanga sokuqala e-Unisa. Kunyaka wakho wokuqala wokufunda, kuya kufuneka uphumelele ubuncinane iikhredithi ezingama-36 ngonyaka / ngaphezulu kwesiqingatha sesimesta ezi-2.

Cofa apha  ukuze ufikelele ngokupheleleyo kwimigaqo/kwimithetho yase-Unisa yokuqhubela phambili.

ODeL ke eng

ODeL ke tsela e fapaneng ya ho ithuta. Yunivesithi e hole le moo o leng mme le wena ha o kenele dithuto yunivesithi. Ho rona ba bangata, sena se bolela hore ho ithuta ha rona ha dinakong tse fetileng ho tla be ho sa re lokisetsa leeto la ho bala Unisa. Ho ithuta o le hole le yunivesithi, WENA o jara boikarabelo ba dithuto tsa hao. Ha o kenele dithuto tsa letsatsi le letsatsi. O ithuta o le hole mme o kopana le yunivesithi ka inthanete haholo.

Ho jwang ho ba moithuti wa ODeL?

Kgato ya 1: O lokile ho le hokae ho ba Unisa (Mokgwa wa ho lekola Boemo ba ho lokela ho ba Moithuti)

Bongata ba rona ha bo tsebe hore ho jwang ho ithuta o le hole le sekolo, hobane boholo ba thuto ya rona le ya ka mora sekolo re bo qetile re ithuta ka pela matitjhere le barupelli sekolong. Mokgwa ona o etseditswe ho o thusa ho qala ka dithuto tsa hao Unisa. O na le letooto la dipotso tsa dibopeho tse fapaneng (dipotso tsa ho kgetha karabo e le nngwe ho tse ngata, ho nyalanya dikholomo le dipotso tse arajwang ho ya ka tsebo ya motho) di latelwe ke maikutlo a hlahiswang ka vidiyo a fanang ka lesedi le ho kgothatsa.

Ho o thusa hore o utlwisise hore Unisa e sebetsa jwang, ka kopo, tlatsa Mokgwa wa ho lekola Boemo ba ho lokela ho ba Moithuti Unisa ka ho tobetsa linki e tlase:

http://readiness.unisa.ac.za

Kgato ya 2: Ho etsa kopo ya ho kena sistiming ya myUnisa

myUnisa ke sistimi e laolang ditshebetso tse amanang le dithuto, baithuti le basebetsi e dumellang hore baithuti le barupelli ba buisane inthaneteng, le ho dumella baithuti le bomphato ba bona ho buisana inthaneteng.

Haeba o kgona ho kena ho myUnisa, o kgona ho etsa dintho tse kang:

 • ho fumana methiriele ya hao ya bala inthaneteng
 • ho nka karolo diforamong tsa ho qoqa inthaneteng
 • ho romela diasaenemente inthaneteng
 • ho fumana dikarabo le maikutlo ka diasanemente tseo o di rometseng inthaneteng
 • ho buisana le ditjhutha tsa inthaneteng
 • ho ntjhafatsa dintlha tsa hao tsa botho inthaneteng
 • ho fumana tlhophiso ya dinako tsa tlhahlobo ya hao inthaneteng

Tobetsa vidiyo e sekerining sa khomphyutha ya hao ho tseba haholwanyana ka hore o ka bula akaonte ya myUnisa jwang:

Kgato ya 3: imeili ya myLife

Ho sebedisa tshebeletso ya baithuti ya imeili ya myLife ke karolo ya bohlokwa ya ho ba moithuti wa Unisa. Basebetsi ba Unisa ba mafapheng a thuto le a botsamaisi ba tla buisana le wena ba sebedisa imeili ya hao ya myLife feela e seng aterese ya hao ya ka ntle. Ha o buisana le Unisa ka imeili, re ka kgetha hore o sebedise imeili ya hao ya myLife ya semmuso ho na le ho sebedisa diakaonte tse ding tsa hao tsa imeili.

Aterese ya imeili ya hao ya myLife ke nomoro ya hao ya moithuti e latelwe ke @mylife.unisa.ac.za.

Ho qala ho sebedisa imeili ya myLife, o tlameha ho ba o se o entse kopo ya ho kena sistiming ya Unisa. Ho ka nka letsatsi le le leng ho isa ho a mabedi hore imeili ya hao ya myLife e sebetse ka mora hoba o etse kopo ya ho bula akhaonte ya hao ya myUnisa.

Ka mora hoba o etse kopo ya ho kena sistiming ya Unisa, tobetsa vidiyo e sekerening sa khomphyutha ya hao ho ithuta haholwanyana ka ho kena imeiling ya myLife.

Kgato ya 4: Melao ya Ho tswela pele

Melao ena ya ho tswela pele ka dithuto e ama baithuti kaofela ba eso be le dikri Unisa, ho sa kgathalatsehe hore o qadile neng dithuto tsa hao tsa dikri ya motheo Unisa.

Dithutong tsa selemo sa hao sa pele sa dithuto, o tla hloka ho phasa bonyane dikrediti tse 36 selemo ka seng/ho fetela disimestareng tse pedi tse latellanang.

Tobetsa mona ho fumana melao e felletseng ya ho tswela pele ka dithuto Unisa.

Xana ODeL i yini

ODeL i ndlela yo hambana ya ku dyondza. Ku na mpfhuka wa xiviri exikarhi ka wena na yunivhesiti ya wena. Eka vunyingi bya hina, leswi swi vula leswaku mitokoto ya hina yo dyondza ya nkarhi lowu nga hundza yi ta va yi nga hi lulamiselangi rendzo ro dyondza ra Unisa. Eka ku dyondza u ri ekule, WENA u na vutihlamuleri bya tidyondzo ta wena. A wu yi eka miletelo ya siku na siku. U dyondza u ri ekule naswona u tihlanganisa na yunivhesiti hakanyingi hi ku tirhisa inthanete.

Xana swi fana na yini ku va xichudeni xa ODeL?

Goza ro 1: Xana u lunghekele kufika kwihi eka Unisa (Xitirho xa Vulungheki bya Swichudeni)

Vo tala va hina a hi swi tivi leswi swi f anaka na swona ku dyondza hi ku tirhisa ku dyondza u ri ekule, hikuva vunyingi bya hina bya ku nghena ka hina xikolo na dyondzo ya le ndzhaku ka le xikolweni a swi hetisiwa hi ku tirhisa ku dyondza ko hlangana kumbe ko va mi langutanile. Xitirho lexi xi endleriwile ku ku pfuna ku sungula eUnisa. Xi vumbiwa hi ntlhandlamano wa swivutiso hi swivumbeko swo hambanahambana (nhlawulonyingi, pananisa kholomu leyi na swivutiso swa makumu yo pfuleka) swi landzeriwa hi mbiko wa vhidiyo lowu havumbirhi wu nyikaka vuxokoxoko na ku khutaza.

Ku ku pfuna ku twisisa leswi Unisa yi nga hi mayelana na swona, hi kombela u hetisa Xitirho xa Vulunghekeli xa Unisa hi ku tlilika ehenhla ka linki leyi nga laha hansi:

http://readiness.unisa.ac.za

Goza ra 2: Ku Koxa myUnisa

myUnisa i sisiteme ya malawulelo yo dyondza leyi yi pfumelelaka swichudeni na valeteri ku n'wangulana eka inthanete, naswona yi tlhela yi pfumelela swichudeni na tintangha ta vona eka inthanete.

Loko u ri na mfikelelo wa myUnisa, u kota ku endla swilo swo fana na:

 • ku fikelela timatheriyalidyondzo ta wena eka inthanete
 • ku teka xiave eka tiforamu ta nkanelo ta e ka inthanete
 • ku rhumela tiasayimente eka inthanete
 • ku kuma mbiko wa le ka inthanete hi mayelana na tiasayimente ta wena
 • ku vulavurisana na tichutara ta xielekitironiki
 • ku pfuxeta vuxokoxoko bya wena bya vutomi eka inthanete
 • ku kuma xikombamikarhi xa wena xa xikambelo eka inthanete

Tlilika vhidiyo ku kumisisa hi mayelana na hilaha u nga koxaka hakona akhawunti ya myUnisa:

Goza ra 3: Imeyili ya myLife

Ku tirhisa vukorhokeri bya tiimeyili ta swichudeni bya i xiphemu xa nkoka xa ku va xichudeni xa Unisa. Vatirhi va tidyondzo na va mafambiselo va Unisa va ta vulavurisana na wena ntsena hi ku tirhisa imeyili ya wena ya swichudeni myLife, kungari adirese ya imeyili ya wena n'wini. Loko u vulavurisana na Unisa hi imeyili, hi ta tsakela leswaku u tirisa imeyili ya wena ya swichudeni ya myLife, ematshan'weni ya tiakhawunti ta wena n'wini ta imeyili.

Adirese ya wena ya imeyili ya swichudeni ya myLife i nomboro ya wena ya xichudeni, yi landzeriwa hi @mylife.unisa.ac.za.

Ku sungula ku tirhisa imeyili ya swichudeni ya myLife, u boheka ku va se u koxile ku loga ka wena u nghena ka Unisa. Swi nga teka siku rin'we kumbe mambirhi leswaku imeyili ya wena ya swichudeni ya myLife yi tirha endzhakukaloko u koxile akhawunti ya wena myUnisa.

Endzhakukaloko u koxile ku loga ka wena u nghena ka Unisa, tlilika ehenhla ka vhidiyo leyi nga laha hansi ku kumisisa hi mayelana na imeyili ya swichudeni ya myLife.

Goza ra 4: Milawu ya ku ya emahlweni

Milawu leya ku ya emahlweni ya xiakhademiki  ya tirha eka swichudeni swa Unisa leswi endlaka digiri yo sungula hinkwaswo, swingarinamhaka loko u sungurile tidyondzo ta wena ta digiri yo sungula eUnisa.

Eka lembe ra wena ro sungula ra dyondzo, u ta dinga ku pasa hi mpimohansi wa 36 wa tikhirediti hi lembe/eka tisimesitara to landzelelana ti2.

Tlilika laha ku kuma mfikelelo hi vutalo wa milawu ya ku ya emahlweni ya Unisa.

Yini i-ODeL

I-ODeL yindlela lehlukile yekufundza. Kunelibanga lelingekwemtimba phakatsi kwakho nenyuvesi yakho. Kulabanyenti betfu, loku kusho kutsi tifundvo tetfu tangaphambilini ngeke tisilungiselele luhambo lwekufundza lwase-Unisa. Ekufundzeni bucalu, WENA unesibopho setifundvo takho. Awuhambeni emaklasi angemihla. Ufundza bucalu futsi uchumana nenyuvesi esikhatsini lesinyenti nge-inthanethi.

Kunjani kuba ngumfundzi wase-ODeL?

Sinyatselo 1: Uyilungele ngakanani i-Unisa (Lithulusi Lekulungela Lebafundzi)

Labanyenti betfu abati kuthi kunjani ngempela kufundza ngekufundza bucalu, ngobe linyenti lemfundvo yetfu kanye nemfundvo yangemuva kwesikolo yaphothulwa ngekutsintsana nobe ngekufundza ngebuso ngebuso. Lelithulusi lihlelelwe kukusita kwekutsi ukhone kucala e-Unisa. Icuketse luchungechunge lwemibuto ngemafomathi lahlukene (kukhetsa kulokunyenti, kumatanisa ikholomu nemibuto levulekile) lelandzelwa yimphendvulo yevidiyo lefundzisako futsi lekhutsatako.

Kukusita kuvisisa kutsi i-Unisa imayelana nani, sicela ugcwalise Lithulusi Lekulungela le-Unisa ngekuchofota sichumanisi lesingentasi:

http://readiness.unisa.ac.za

Sinyatselo 2: Kutfola i-myUnisa

I-myUnisa iluhlelo lekuphatsa kufundza loluvumela bafundzi nebafundzisi kutsi bachumane ku-inthanethi, futsi luvumela bafundzi kanye nabontsanga yabo kutsi bachumane ku-inthanethi.

Uma ngabe ukhona kungena ku-myUnisa, ukhona kwenta tintfo letifana naleti:

 • kutfola imethiriyeli yekufundza yakho ku-inthanethi
 • kuhlanganyela kemaforamu etingcogco te-inthanethi
 • kufaka ema-asayimenti nge-inthanethi
 • kutfola timphendvulo nge-inthanethi ngema-asayimenti akho
 • kuchumana nebafundzisi be-inthanethi
 • kuvuselela umlandvomphilo ku-inthanethi
 • kutfola lithebula letikhatsi teluhlolo ku-inthanethi

Chofota ku-screencast kutfola kabanti kwekutsi yiini longayitfola ku-akhawunti ye-myUnisa:


Sinyatselo 3: I-imeyili ye-myLife

Kusebentisa lusito lwe-imeyili yemfundzi we-myLife yincenye lebalulekile yekuba ngumfundzi wase-Unisa. Basebenti betemfundvo nekuphatsa base-Unisa batochumana nawe kuphela besebentisa i-imeyili yakho yemfundzi ye-MyLife hhayi likheli lakho le-imeyili uma uchumana ne-Unisa nge-imeyili, singatsandza kutsi usebentise i-imeyili yakho lesemtfetfweni yemfundzi ye-myLife kunalamanye ema-akhawunti e-imeyili lacondzene nemuntfu.

Likheli le-imeyili yemfundzi ye-myLife lakho yinombolo yemfundzi yakho, ilandzelwe ngu @mylife.unisa.ac.za.

Kucala kusebentisa i-imeyili yemfundzi ye-myLife, kumele ube sewufune kungena kuwebhusayithi ye-Unisa. Kungatsatsa linye kuya emalangeni lamabili kutsi i-imeli yemfundzi ye-myLife icale kusebenta emvakwekutsi sewutfole i-akhawunti ye-myUnisa yakho.

Ngemva kwekufuna kungena kwakho kuwebhusayithi ye-Unisa, chofota kusikrini lesingentansi kute utfole kabanti mayelana nekufinyelela i-imeyili yemfundzi ye-myLife.

Sinyatselo 4: Imitsetfo yekuchubekela

Lemitsetfo yekuchubekela phambili kwetemfundvo iyasebenta kubo bonkhe bafundzi base-Unisa labenta ticu letiphasi, kungakhatsaleki kutsi ucale nini tifundvo takho teticu letiphasi e-Unisa.

Ngemnyaka wakho wekucala wekufundza, utawudzinga kutsi uphumelele lokungenani emakhredithi langu-36 ngemnyaka/ngetulu kwamasimesta langu-2 lalandzelanako.

Chofota lapha kutfola ngalokuphelele imitsetfo yekuchubekela phambili ye-Unisa.

ODeL ndi mini

ODeL ndi nḓila ya u guda yo fhambanaho. Hu na tshikhala vhukati havho na yunivesithi. Kha vhunzhi hashu, hezwi zwi amba tshenzhemo ya u guda ya kale yashu a i nga ḓo ri lugisela kha lwendo lwashu lwa u guda Unisa. Kha u guda u kule, VHA NA vhuḓifhinduleli ha ngudo dzavho. A vha dzheneli ngudo dza ḓuvha na ḓuvha. Vha guda vhe kule na u vha na vhuṱumani na yunivesithi kanzhi nga kha inthanethe.

Naa zwi hani u vha mutshudeni wa ODeL?

Ḽiga ḽa 1: Naa vho lugela u swika ngafhi kha Unisa (Tshishumiswa tsha u Lugela u vha Mutshudeni)

Vhunzhi hashu a ri ḓivhi uri zwi hani u guda u kule, ngauri vhunzhi ha zwikolo zwashu na pfunzo ya musi wo no ṱhaphudza tshikolo yo itwa nga kha vhukwamani kana u guda ho livhanywa zwifhaṱuwo. Tshishumiswa hetshi tsho itelwa u vha thusa u thoma Unisa. Tsho bveledzwa nga mbudziso dzo tevhekanaho nga fomethe yo fhambanaho (mbudziso dza munangelo, u livhanyisa khoḽumu na mbudziso dzine dza ṱoḓa nḓivho) ha tevhela vidio ya u vhiga murahu dzine dza vha dza ndeme na u ṱuṱuwedza.

U vha thusa u pfesesa uri Unisa ndi nga ha mini, vha humbelwa u ḓadza Tshishumiswa tsha u Lugela tsha Unisa nga u puṱedza kha ḽinki ire afho fhasi:

http://readiness.unisa.ac.za

Ḽiga ḽa 2: U humbela myUnisa

myUnisa ndi sisiṱeme ya ndangulo ya u guda ine ya tendela matshudeni na vhagudisi u shumisana kha lubuvhisia, na u dovha u tendela matshudeni na vhaṅwe ngavho u shumisana kha lubuvhisia.

Arali vha tshi swikelela kha myUnisa, vha a kona u ita zwithu zwi nga ho sa:

 • u swikelela matheriaḽa a ngudo avho nga kha lubuvhisia
 • u dzhenelela kha foramu dza therisano dza kha lubuvhisia
 • u ṋetshedza asainimenthe kha lubuvhisia
 • u wana u vhiga murahu nga kha lubuvhisia nga asainimenthe dzavho
 • u davhidzana na vhagudisi vha kha lubuvhisia
 • u dzudza tshifhingani zwidodombedzwa zwavho zwa vhukuma kha lubuvhisia
 • u wana tsumbatshifhinga ya mulingo yavho nga kha lubuvhisia

Kha vha kiḽike kha vidio yo rekhodiwaho u wana zwinzhi nga ha uri vha nga humbelisa hani akhaunthu ya myUnisa:

Ḽiga ḽa 3:imeiḽi ya myLife

U shumisa tshumelo ya imeiḽi ya mutshudeni ya myLife ndi tshipiḓa tsha ndeme tsha u vha mutshudeni Unisa. Vhashumi vha Unisa vha akademi na vha ndaulo vha ḓo davhidzana navho vha tshi shumisa imeiḽi ya mutshudeni ya myLife hu si ḓiresi ya imeiḽi yavho ya vhuṋe. Musi vha tshi davhidzana na Unisa nga imeiḽi, ri ḓo tama vha tshi shumisa imeiḽi yavho ya tshiofisi ya mutshudeni ya myLife hu si iṅwe akhaunthu dza imeiḽi dza vhuṋe.

Ḓiresi yavho ya Imeiḽi ya mutshudeni ya myLife ndi nomboro yavho ya mutshudeni, ha tevhela @mylife.unisa.ac.za.

U thoma u shumisa imeiḽi ya mutshudeni ya muLife, vha fanela u vha vho no humbela ḽogaini yavho ya Unisa. Zwi nga dzhia ḓuvha ḽithihi kana mavhili uri imeiḽi yavho ya mutshudeni ya myḽife i thome u shuma musi vho no humbela akhaunthu yavho ya myUnisa.

Musi vho no ita khumbelo yavho ya u ḽogaini Unisa, kha vha kiḽike kha vidio yo rekhodiwaho u wana zwinzhi nga ha uri vha nga swikelela hani imeiḽi ya mutshudeni ya myLife.

>

Ḽiga a 4: Milayo ya u ṱanganedza

Milayo heyi ya ṱhoḓea dza akademi i shuma kha matshudeni vhoṱhe vha sa athu u telwa digirii Unisa, zwi si na ndavha uri vha thoma lini na ngudo dzavho dza fhasi ha vhutelwa digirii Unisa.

Kha ṅwaha wa u thoma wavho wa ngudo, vha ḓo tea u phasa nga khiredithi dza 36 dza fhasisa kha ṅwaha/ u fhira simesiṱa dzine dza khou tevhekana 2.

Kha vha puṱedze hafha u swikelela lwo fhelelaho kha milayo ya ṱhoḓea dza Unisa.

Iyini i-ODel?

I-ODeL yindlela ehlukileko yokufunda. Kunesikhala Phakathi kwakho neyunivesithi. Kwabanengi bethu lokhu kutjho bona ilemuko lethu lokufunda langaphambilini kungenzeka akhange lisilungiselele ekhambeni lokufunda e-Unisa. Nawufunda usekhaya, iimfundo zakho ziba mthwalo WAKHO. Akunamatlasi lapha amalektjhara azakufundisa khona. Uzifundela usekhaya begodu esikhathini esinengi uthintana neyunivesithi ngokwethungelelwano.

Kunjani ukuba mfundi we-ODeL?

Igadango loku-1: Ukulungele kangangani ukuba se-Unisa (Isisetjenziswa sokulunga kwabafundi)

 

Inengi lethu alazi bona kunjani ukufunda usekhaya, ngombana inengi lethu safunda sibonanan ubuso nobuso nabafundisi bethu. Isisetjenziswesi sitlanyelwe ukukusiza ukobana uthome e-Unisa. Simumethe ilungelunge lemibuzo ngeendlela ezihlukahlukeneko (imibuzo enekhetho, ukumadanisa amakholomu, nemibuzo vulekileko) elandelwa yividiyo enombiko obuyako enelwazi elinengi nekukhuthazako.

Ukukusiza ukobana uzwisise bona i-Unisa iphathelene nani, sibawa uzalise isisetjenziswa i-Unisa Readiness Tool ngokugandelela ilinki engenzasi:

http://readiness.unisa.ac.za

Igadango lesi- 2: Ukutleyima i-myUnisa

I-myUnisa kulihlelo lokuphatha ukufunda elivumela abafundi namalektjhara bona bakghone ukukhulumisana onlayini, begodu livumela nabafundi kunye nalabo abafunda nabo ukobana bakhulumisane ngokwethungelelwano onlayini.

Nangabe uyakghona ukungena ku-myUnisa, uyakghona ukwenza izinto ezifana nalezi:

 • ukuthola amamatheriyalakho wokufunda ku-onlayini
 • ukuzibandakanya kumaforamu wokucocisana ku-onlayini
 • ukuthumela imitlolo-phenyo nge-onlayini
 • ukuthola imibiko yemitlolo-phenywakho ebuyako nge-onlayini
 • ukukhulumisana nama-e-tutors
 • ukukhwezelela imininingwanakho nge-onlayini
 • ukuthola i-timetable yakho yeenhlahlubo nge-onlayini

Gandelela i-screencast ukuthola okunengi ngokuthi ungayitleyima njani i-akhawundi ye-myUnisa:

Step 3: I-imeyili ye-myLife

Ukusebenzisa imisebenzi ye-imeyili yabafundi ye-myLife kuyingcenye eqakathekileko yokuba mfundi we-Unisa. Iinsebenzi ze-Unisa ezifundisako neziphetheko zizakuthintana nawe kwaphela ngokusebenzisa i-imeyili yakho yabafundi ye-myLife. Lokha nawuthintana nge-imeyili ye-Unisa, sizakubawa bona usebenzise i-imeyili yakho yomfundi esemthethweni ye-myLife kunokobana usebenzise amanye ama-akhawundi okungewakho.

Isiphande se-meyili yakho ye-myLife kuba yinomborwakho yomfundi, ilandelwe yi-@mylife.unisa.ac.za.

Ukuthoma ukusebenzisa i-imeyili yabafundi ye-myLife, kufuneka ube sewutleyime ubungeno bakho (ilogin) ye-Unisa. Kungathatha ilanga elilodwa namkha amabili ukobana i-imeyilakho ye- myLife isebenze ngemva kobana utleyime i-myUnisa akhawundi yakho.

Ngemva kobana sewutleyime ubungeno bakho be-Unisa, gandelela i-screencast ngenzasi ukuthola okunengi ngokuthi uyithola njani i-imeyili ye-myLife yomfundi.

Igadango lesi-4: Imithetho yeragelo phambili

Imithetho yeragelo phambili lokufundeli ifanele boke abafundi abenza iziqu zokuthoma (undergraduate) e-Unisa, kungakhathaleki bona uthome nini neemfundo zakho zeziqu zokuthoma e-Unisa.

Mayelana nomnyakakho wokuthoma wokufunda, kuzakufuneka bona uphase okungasenani amakhredithi ama-36 qobe mnyaka/kumasemesta ama-2 ngokulandelana.

Gandelela lapha nawufuna ukuthola imithetho yeragelo phambili e-Unisa (Unisa progression rules).

ODeL ke eng

ODeL ke tsela e e farologaneng ya go ithuta. Go na le sekgala se se bonalang fa gare ga gago le yunibesithi ya gago. Mo go rona ka bontsi, seno se raya gore maitemogelo a rona a go ithuta a mo nakong e e fetileng ga a re baakanyetsa leeto la go ithuta la Unisa. Mo go ithuteng o le kgakala, KE WENA O rwalang maikarabelo a dithuto tsa gago. Ga o tlhoke go tsenela ditlhatlhelelo tsa letsatsi le letsatsi. O ithuta o le kgakala mme o golagana le yunibesithi go le gantsi ka inthanete.

Go nna moithuti wa ODeL go ntse jang?

Kgato 1: O iketleeleditse go tsena mo Unisa go le kana kang (Sediriswa sa Iketleeletso ya Baithuti)

Bontsi jwa rona ga bo itse gore go ntse jang go ithuta o le kgakala, gonne bontsi jwa thuto ya rona ya dingwaga tsa sekolo le tsa morago ga sekolo e dirilwe ka go ruta le go ithuta go go diregang ka nako e le nngwe le mo lefelong le le lengwe kgotsa go ruta le go ithuta go go dirwang ka namana. Sediriswa seno se diretswe go go thusa go simolola mo Unisa. Se na le motseletsele wa dipotso tsa sebopego se se farologaneng (dipotso tse motho o tlhophang karabo e e nepagetseng mo maitlhophelong a mantsi, tsa go bapisa dikholomo le tse di arabiwang go ya ka maitemogelo le ka moo motho o tlhalogantseng ka teng) se se latelwang ke pegelotiro ka bidio e e sedimosang le e e rotloetsang.

Go go thusa go tlhaloganya gore Unisa e ka ga eng, tsweetswee tlatsa Sediriswa seno sa Iketleeletso sa Unisa ka go tobetsa mo linking e e fa tlase:

http://readiness.unisa.ac.za

Kgato 2: Go Simolodisa myUnisa

myUnisa ke mokgwatsamaiso wa taolo ya go ithuta o o letlelelang baithuti le batlhatlheledi go buisana ka go dirisa inthanete, mme gape o letlelela baithuti le baithutimmogo go buisana ka tiriso ya inthanete.

Fa o kgona go fitlhelela myUnisa, o kgona go dira dilo tse di jaaka:

 • Go fitlhelela matheriale wa gago wa go ithuta ka inthanete
 • go tsaya karolo mo diforamong tsa puisano ka inthanete
 • go romela ditirogae ka inthanete
 • go bona pegelotiro ka inthanete mo ditirogaeng tsa gago
 • go tlhaeletsana le bafatlhosi ba ba rutang ka inthanete
 • go ntšhafatsa dintlha tsa gago tsa sebele ka inthanete
 • go bona lenaneonako la gago la ditlhatlhobo ka inthanete

Tobetsa mo kgatisong ya bidio ya sekerini sa khomphiutha go utlwa go le gontsi ka ga tsela e o ka simolodisang akhaonto ya myUnisa ka yone:

http://readiness.unisa.ac.za

Kgato 3: Imeile ya myLife

Go dirisa tirelo ya imeile ya moithuti ya myLife ke karolo ya botlhokwa ya go nna moithuti wa Unisa. Badiri ba Unisa ba dithuto le ba botsamaisi ba tlaa tlhaeletsana le wena fela ka go dirisa imeile ya gago ya moithuti ya myLife mme e seng imeile ya gago ya sebele. Fa o tlhaeletsana le Unisa ka imeile, re ka rata gore o dirise imeile ya semmuso ya moithuti ya myLife go na le diakhaonto tse dingwe tsa sebele tsa imeile.

Aterese ya imeile ya gago ya moithuti ya myLife ke nomoro ya gago ya moithuti, e latelwa ke @mylife.unisa.ac.za.

Go simolola go dirisa imeile ya moithuti ya myLife, o tshwanetse o bo o setse o simolodisitse go tsena mo Unisa. Go ka tsaya letsatsi go ya go malatsi a le mabedi gore imeile ya gago ya moithuti ya myLife e tsene tirisong fa o sena go simolodisa akhaonto ya gago ya myUnisa.

Fa o sena go simolodisa go tsena ga gago mo Unisa, tobetsa mo kgatisong ya bidio ya sekerini sa khomphiutha fa tlase go bona go le gontsi ka ga go fitlhelela imeile ya moithuti ya myLife.

Kgato 4: Melawana ya go falola

Melawana eno ya go falola dithuto e dirisiwa mo baithuting botlhe ba ba iseng ba aloge ba Unisa, ntle le go lebelela gore o simolotse leng ka dithuto tsa gago tsa pele ga kalogo mo Unisa.

Mo ngwageng wa gago wa ntlha wa thuto, o tlaa tlhoka go falola bonnye dikerediti tse 36 ka ngwaga/mo disemesetara di le 2 tse di latelanang.

Tobetsa fano go fitlhelela melawana yotlhe ya go falola ya Unisa.