FYE MOOC

The aim of this MOOC is to provide first-year students (and potential students) with an introduction to being a student at UNISA.

The basic elements covered in this MOOC are:

  • You @UNISA: A sense of support & belonging
  • Adjusting to and succeeding at Unisa
  • Beyond your first year at Unisa
  • Wrap-up

MOOC : Gateway : Welcome (unisa.ac.za) 

1. Go to https://mooc.unisa.ac.za/portal
2. Click on "New Account". Under user ID, use your Unisa student number.
3. Once you are signed in, click on "Membership" to view the list of sites that can be joined.
4. Click on the "Join link for the UOL009-FYE101_2024" to access the FYE MOOC.

iFYE MOOC

Sawubona futhi wamukelekile ku-FYE MOOC 101 - INGABE I-UNISA NGEYAMI? Le MOOC iyiprojekthi yeYunithi Yokugcinwa Kwabafundi (SRU) eMfundweni Ephakeme yaseNingizimu Afrika (UNISA). Sicela uqinisekise ukuthi uyitholile incwadi yokwamukela evela e-UNISA ngaphambi kokuzama i-MOOC. Inhloso yale MOOC ukuhlinzeka abafundi abenza unyaka wokuqala (kanye nalabo abangase babe ngabafundi) ngokungeniswa kokuba ngumfundi e-UNISA.

Izinto eziyisisekelo ezifakwe kule MOOC yilezi

(1) ukwazi i-UNISA kanye nokufunda okuvulekile ku-inthanethi (ODeL), kanye (2) nokuzindla ngomsebenzi wakho.

Isakhiwo: Le MOOC yakhiwe “ngokuhlangana”. Ukuhlangana ngakunye kuzogxila endikimbeni ezinikezelwe. Imisebenzi: Ekuhlanganeni ngakunye uzothola imisebenzi eyenzelwe ukuhlola ulwazi oluzuziwe. Kufanele uqedele yonke imisebenzi ukuze uqedele ngempumelelo i-MOOC.

Ukufingqa kwezinyathelo okumele uzilandele: (Ezabafundi bezicelo KUPHELA)

Isinyathelo 01: Faka i-URL ye-MOOC https://mooc.unisa.ac.za

Isinyathelo 02: Yenza Eyakho Imininingwane Yokungena (sebenzisa inombolo yakho yesitshudeni njenge-ID yomsebenzisi)

Isinyathelo 03: Joyina i-MOOC Yakho (Ngokuchofoza “ILUNGU”, bese uchofoza “UKUJOYINA IZINGOSI”. Lapha uzothola uhlu lwama-MOOC atholakalayo. Thola i-UOL009-FYE101_2023 MOOC bese uchofoza ukujoyina.)

Isinyathelo 04: Iya ku-MOOC (Chofoza okuthi “IKHAYA”. Phezulu kwekhasi chofoza ithebhu ye-MOOC “UOL009-FYE101_2023”)

Isinyathelo 05: Qedela i-UOL009-FYE101_2023 MOOC bese uqhubeka ngezifundo zakho.

Ngezinyathelo ezinemininingwane:

Sicela uchofoze lapha ukuze ufinyelele i- UOL009-FYE101_2023 MOOC bese uchofoza lapha ukuze ulandele imiyalelo yokuthi ungabhalisa kanjani futhi uqale i-UOL009-FYE101_2023 MOOC.

 

FYE-MOOC

Welkom by die FYE MOOC 101 – IS UNISA VIR MY? Hierdie MOOC is ’n projek van die Eenheid vir Studentebehoud (SRE) by die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA). Maak asseblief seker dat jy ’n aanbodbrief van UNISA ontvang het voordat jy met die MOOC begin. Die doel van hierdie MOOC is om aan eerstejaarstudente (en potensiële studente) ’n inleiding te bied oor hoe om ’n student van UNISA te wees. Die basiese elemente wat in hierdie MOOC gedek word, is: leer UNISA en Oop e-afstandsleer (ODeL) ken; en (2) besin oor jou loopbaan. Struktuur: Hierdie MOOC is met behulp van “sessies” gestruktureer. Elke sessie sal op ’n toegewese tema fokus. Aktiwiteite: Elke sessie sal aktiwiteite bevat wat ontwerp is om kennis wat verwerf is, te assesseer. Jy moet al die aktiwiteite doen om die MOOC suksesvol te kan voltooi.

Opsomming van die stappe wat gevolg moet word: (SLEGS vir aansoekstudente)

Stap 1: Tik die MOOC URL https://mooc.unisa.ac.za in.

Stap 2: Skep jou eie aanmeldbesonderhede (gebruik jou studentenommer as gebruikeridentifikasie).

Stap 3: Sluit aan by jou MOOC. (Klik op MEMBERSHIP; klik dan op JOINABLE SITES. Jy sal hier ’n lys van beskikbare MOOCs kry. Soek die UOL009-FYE101_2023 MOOC en klik om aan te sluit.)

Stap 4: Gaan na die MOOC. (Klik op HOME. Klik die MOOC-opsie, UOL009-FYE101_2023, bo-aan die bladsy.)

Stap 5: Voltooi die UOL009-FYE101_2023-MOOC en gaan voort met jou studies.

Vir gedetailleerde stappe:

Klik hier om toegang tot die UOL009-FYE101_2023 MOOC-MOOC te kry en klik dan hier vir aanwysings oor hoe om te registreer en om die UOL009-FYE101_2023 MOOC te volg.

FYE MOOC

Ndiyabulisa kwaye wamkelekile kwi- MOOC 101 ye FYE – INGABA I-UNISA YEYAM? Le MOOC yiprojekthi yeYunithi yokuGcinwa kwaBafundi( Student Retention Unit (SRU)) kwiYunivesithi yoMzantsi Afrika (UNISA). Nceda uqinisekise ukuba uyifumene ileta yokwamkelwa evela e-UNISA phambi kokuzama i-MOOC. Injongo yale MOOC kukubonelela abafundi abakunyaka wokuqala (kunye nabo banokuba ngabafundi) ngolwazi loqhelaniso lokuba ngumfundi e-UNISA. Izinto ezisisiseko ezivelelweyo kule MOOC zezi

(1) ukwazi i-UNISA kunye ne-Open Distance E-Learning,kunye (2) ukucinga kwakhona ngekhondo lakho. Isakhiwo:  Le MOOC yahlulwe “ngokweeseshini”. Iseshini nganye iya kugxininisa kumxholo onikeziweyo. Imisebenzi: Kwiseshini nganye uya kufumana imisebenzi eyilelwe ukuvavanya ulwazi olufunyenweyo. Kuya kufuneka wenze yonke imisebenzi ukuze uyiphumelele ngempumelelo i-MOOC.

Isishwankathelo samanyathelo amawalandelwe: (KUPHELA kubafundi abenze isiSicelo)

Inyathelo loku-1: Ngena kwiMOOC URL https://mooc.unisa.ac.za

Inyathelo lesi-2: Yila  iinkcukacha zokungena (login) ezizezakho ngokucacileyo .(sebenzisa inombolo yakho yomfundi njenge user ID)

Inyathelo lesi-3: Ngena/Joyina iMOOC yakho  Cofa ku"UBULUNGU"(MEMBERSHIP”),emva koko ucofe KWIISAYITHI  EZINGENEKAYO “JOINABLE SITES”. Apha uya kufumana uluhlu lwee-MOOC ezikhoyo. Khangela i MOOC enguUOL009-FYE101_2023  uze ucofe joyina/ ngena.

Inyathelo lesi-4: Yiya kwi MOOC Cofa ku “EKHAYA”(“ HOME”). Emantla ephepha cofa ithebhu yeMOOC engu “UOL009-FYE101_2023”)

Inyathelo lesi-5: Funda ngokupheleleyo iMOOC  enguUOL009-FYE101_2023  uze uqhubeke nezifundo zakho.

Ngokweenkcukacha zamanyathelo:

Nceda ucofe apha ukufikelela kwMOOCi -UOL009-FYE101_2023  kwakhona cofa apha ukulandela imiyalelo yendlela yokubhalisa kunye nokuqalisa i MOOC enguUOL009-FYE101_2023 .

 

MOOC YA FYE

Madume gape le a amogelwa go MOOC YA FYE 101 – NA UNISA E NTSHWANETŠE? MOOC ye ke protšeke ya Yuniti ya Tshwarelelo ya Baithuti (SRU) Yunibesithing ya Afrika Borwa (UNISA). Ka kgopelo kgonthiša gore o amogetše lengwalo la kabelo ya sekgoba go tšwa UNISA pele o thoma go šomiša MOOC. Maikemišetšo a MOOC ye ke go fa baithuti ba ngwaga wa mathomo (le bao ba ka bago baithuti) tlhahlo ya go ba moithuti mo UNISA. Dielemente tša motheo tšeo di akaretšwago ka go MOOC ye ke (1) go tseba UNISA le Mokgwa wa go Ithuta o le Kgole ka Inthanete wo o Bulegilego (ODeL), le (2) go naganišiša ka mošomo wa gago.  Sebopego: MOOC ye e bopilwe ka “dikarolo”. Karolo ye nngwe le ye nngwe e tla šetša go sehlogo se se lebanego. Mediro: Mo karolong ye nngwe le ye nngwe o tla hwetša mediro yeo e diretšwego go sekaseka tsebo ye e hweditšwego. O swanetše go phetha mediro ka moka go phetha MOOC ka katlego.

Kakaretšo ya magato ao a swanetšego go latelwa: (Baithuti ba go dira Dikgopelo FEELA)

Kgato ya 01: Tsena go URL ya MOOC https://mooc.unisa.ac.za

Kgato ya 02: Itirele Dintlha tša Gago tša go Tsena (šomiša nomoro ya gago ya moithuti bjalo ka ID ya mošomiši)

Kgato ya 03: Tsena go MOOC ya Gago (Ka go kgotla go “BOLELOKO”, morago kgotla go “DISAETE TŠE DI TSENEGAGO”. Mo o tla hwetša lenaneo la di-MOOC tše di lego gona. Hwetša MOOC ya UOL009-FYE101_2023 gomme o kgotle godimo ga tsena.)

Kgato ya 04: Tsena go (Kgotla go “GAE”. Bogodimong bja letlakala kgotla thepo ya MOOC “UOL009-FYE101_2023”)

Kgato ya 05: Feleletša UOL009-FYE101_2023 MOOC gomme o tšwele pele ka dithuto tša gago.

Go hwetša dikgato ka botlalo:

Ka kgopelo kgotla mo go fihlelela UOL009-FYE101_2023 MOOC gomme o kgotla mo go latela ditaelo tša ka moo o ka ingwadišago le go thoma UOL009-FYE101_2023 MOOC.

FYE MOOC

Ditumediso le kamohelo mojuleng wa FYE MOOC 101 – NA UNISA E NTSHWANETSE? MOOC ke porojeke ya Student Retention Unit (SRU) (Yuniti e thusang baithuti ka ditlhoko tsa ho tswella ho atleha dithutong tsa bona) Yunivesithing ya Aforika Borwa (UNISA). Netefatsa hore o fumane lengolo la tumello le tswang UNISA pele o leka ho etsa MOOC. Sepheo sa MOOC ona ke ho tsebisa baithuti ba selemo sa pele (le baithuti ba etsang dikopo tsa ho kena Unisa) ka ho ba moithuti UNISA.

Dikarolo tsa motheo tseo ho buuwang ka tsona ho MOOC ona ke

(1) ho tseba UNISA le Open Distance E-Learning (ODeL) Ho ithuta ka Inthanete o le hole le yunivesithi, le (2) ho nahana ka hloko ka mosebetsi oo o batlang ho ithutela oona. Tlhophiso: MOOC ona o hlophisitswe ka “dikopano”. Kopano e nngwe le e nngwe e tla tsepamisa monahano mookotabeng oo ho fanweng ka oona. Mesebetsi: Kopanong e nngwe le e nngwe o tla fumana mesebetsi e etseditsweng ho lekola tsebo eo baithuti ba e fumaneng.O tlameha ho etsa mesebetsi kaofela hore o phethele MOOC ka katleho.

Kgutsufatso ya dikgato tse lokelang ho latelwa: (bakeng sa Baithuti ba kentseng Dikopo FEELA)

Kgato ya 01: Kenya URL ya MOOC https://mooc.unisa.ac.za

Kgato ya 02: Iketsetse username le password ya Ho kena Sistiming (sebedisa nomoro ya hao ya moithuti e le user ID)

Kgato ya 03: Kena ho Your MOOC (o tobetsa “MEMBERSHIP”, ebe o tobetsa “JOINABLE SITES”. Mona o tla fumana lenane la diMOOC tse fumanehang. Fumana UOL009-FYE101_2023 MOOC mme o tobetse join.)

Kgato ya 04: Leba ho MOOC (Tobetsa “HOME”. Leqepheng hodimo tobetsa MOOC tab “UOL009-FYE101_2023”)

Kgato ya 05: Tlatsa UOL009-FYE101_2023 MOOC o tswelle ka dithuto tsa hao.

Bakeng sa dikgato tse hlalositsweng ka botlalo:

Tobetsa mona ho kena ho UOL009-FYE101_2023 MOOC mme o tobetse mona ho latela ditaelo tsa hore o ngodisa jwang le ho qala UOL009-FYE101_2023 MOOC.

FYE MOOC

Ha ku xeweta na ku ku amukela eka FYE MOOC 101 – XANA UNISA I YA MINA? MOOC leyi i phurojeke ya Yuniti ya Nhlayiso wa Swichudeni (SRU) eYunivhesiti ya Afrika-Dzonga (UNISA). Hi kombela u tiyisisa leswaku u kumile papila ra ndzinganyeto kusuka eUNISA u nga si ringeta MOOC. Xikongomelo xa MOOC leyi i ku nyika swichudeni swa lembe ro sungula (na swichudeni leswi nga tshukaka swi va kona) vudyondzisi hi mayelana a na ku va xichudeni eUNISA. Swiphemu swinharhu leswi angarheliwaka eka MOOC leyi hi leswi landzelaka (1) ku tiva UNISA na Ku Dyondza ka Xielekitironiki u ri Ekule ko Pfuleka (ODeL), na (2) ku ehleketisisa hi mayelana na ntirhovutomi wa wena.  Xivumbeko: MOOC yi vumbiwile hi “tisexini”. Sexini yin'wana na yin'wana yi ta kongomisa eka nkongomelo lowu yi endleriweke wona. Migingiriko: Eka sexini yin'wana na yin'wana u ta kuma migingiriko leyi yi endleriweke ku kambela vutivi lebyi kumekeke. U boheka ku hetisa migingiriko hinkwayo ku hetisa hi ndlela leyi humelelaka MOOC leyi.

Nkomiso wa magoza lama faneleke ku landzeleriwa: (I ya swichudeni leswi Endlaka Swikombelo NTSENA)

Goza ra 01: Nghenisa URL ya MOOC ya https://mooc.unisa.ac.za

Goza ra 02: Tumbuluxa Vuxokoxoko bya Wena N'wini byo Loga U Nghena (tirhisa nomboro ya wena ya xichudeni tanihi Pasi ra mutirhisi)

Goza ra 03: Tikatse eka MOOC ya Wena (Hi ku tlilika ehenhla ka “VUXIRHO”, kutani u tlilika ehenhla ka “TIWEBUSAYITI LETI KU TIKATSIWAKA EKA TONA”. Laha u ta kuma nxaxamelo wa tiMOOC leti kumekaka. Kuma UOL009-FYE101_2023 MOOC kutani u tlilika ehenhla ka tikatse.)

Goza ra 04: Yana eka MOOC (Tlilika ehenhla ka “KAYA”. Ehenhla ka pheji, tlilika thebe ya MOOC “UOL009-FYE101_2023”)

Goza ra 05: Hetisa UOL009-FYE101_2023 MOOC kutani u ya emahlweni na tidyondzo ta wena.

Ku kuma magoza lama nga na vuxokoxoko:

Hi kombela tlilika laha ku fikelela UOL009-FYE101_2023 MOOC kutani u tlilika laha ku landzelela swileriso hi mayelana na hilaha ku tsarisiwa hakona na ku sungula UOL009-FYE101_2023 MOOC.

 

I-FYE MOOC

Sawubona futsi wemukelekile ku-FYE MOOC 101 – NGABE I-UNISA NGEYAMI? Le-MOOC ngumklamo we-Student Retention Unit (i-SRU) e-University of South Africa (e-UNISA). Sicela ucinisekise kutsi uyitfolile incwadzi yekumenywa levela e-UNISA ngaphambi kwekuzama i-MOOC. Inhloso yale-MOOC kuniketa bafundzi bemnyaka wekucala (kanye nalabangaba bafundzi) ngesingeniso sekuba ngumfundzi e-UNISA. Tintfo letisisekelo letifakwa kule-MOOC nguleti (1) kwati i-UNISA ne-Open Distance E-Learning (i-ODeL), kanye (2) nekucabanga ngemsebenti wakho. Sakhiwo: Le-MOOC yakhiwe “ngamaseshini”. Iseshini ngayinye itawugcina endzikimbeni letsite. Imisebenti: Kuseshini ngayinye utawutfola imisebenti leklanyelwe kuhlola lwati loluzuziwe. Kufanele ucedzele yonkhe imisebenti kute ucedze ngemphumelelo i-MOOC.

Sifinyeto setinyatselo lokufanele utilandzele: (Bafundzi labafaka ticelo KUPHELA)

Sinyatselo 01: Ngenisa i-URL ye-MOOC https://mooc.unisa.ac.za

Sinyatselo 02: Yakha Yakho Imininingwane Yekungena (sebentisa inombolo yakho yemfundzi njenge-ID yemsebentisi)

Sinyatselo 03: Joyina i-MOOC Yakho (Uchofota “MEMBERSHIP”, bese uchofota ku “JOINABLE SITES”. Lapha utawutfola luhlu lwema-MOOC latfolakalako. Tfola i-UOL009-FYE101_2023 MOOC bese uchofota ku-join.)

Sinyatselo 04: Yani ku-MOOC (Chofota ku “HOME”. Ngetulu kwelikhali chofota ku-MOOC tab “UOL009-FYE101_2023”)

Sinyatselo 05: Gcwalisa i-UOL009-FYE101_2023 MOOC bese uchubeka ngetifundvo takho.

Kutfola tinyatselo letijulile:

Sicela uchofote lapha kute ufinyelele i-UOL009-FYE101_2023 MOOC futsi uchofote lapha kulandzela imiyalelo yekubhalisa kanye nekucala i-UOL009-FYE101_2023 MOOC.

FYE MOOC

Ndumeliso na u vha ṱanganedza kha FYE MOOC 101 – IS UNISA FOR ME?  MOOC heyi ndi thandela ya  Yuniti ya Ndangulo ya Matshudeni (SRU) kha Yunivesithi ya Afrika Tshipembe (UNISA). Kha vha vhone zwauri vho wana luṅwalo lwa ṋetshedzo u bva UNISA phanḓa ha musi vha tshi lingedza MOOC.

Ndivho ya MOOC ndi u ṋetshedza matshudeni a ṅwaha wa u thoma (na matshudeni a ndeme) hu na u ḓivhadzwa sa mutshudeni wa UNISA. Elementhe dza mutheo dzo katelwaho kha MOOC hoyu ndi (1) u thoma u ḓivha UNISA na u Guda nga kha lubuvhisia u Kule ha Nnyi na nnyi (ODeL), na,  (2) u sedza kha buḓo ḽavho. Nzudzanyo:  MOOC hoyu wo dzudzanywa nga “dzisesheni”. Sesheni iṅwe na iṅwe i ḓo sedza kha thero yo kumedzelwaho. Mishumo: Kha sesheni iṅwe na iṅwe vha ḓo wana mishumo yo itelwaho u nḓivho yo waniwaho. Vha fanela u ṅwala mishumo yoṱhe u ṱhaphudza lwo fhelelaho MOOC.

Manweledzo a maga ane a tea u tevhelwa: (kha matshudeni ane a khou ita khumbelo Fhedzi)

iga a 01: Kha vha dzhenise MOOC URL https://mooc.unisa.ac.za

iga a : Kha vha bveledze Zwidodombedzwa Zwavho zwa Vhuṋe zwa u Ḽogaini (kha vha shumise nomboro yavho ya mutshudeni sa ID ya mushumisi)

iga a 03: Kha vha dzhoine MOOC yavho (U puṱedza kha “MEMBERSHIP”, vha kone u puṱedza kha “JOINABLE SITES”. Hafha vha ḓo wana mutevhe wa dzi MOOC dzi re hone. Kha vha wane  UOL009-FYE101_2023 MOOC vha puṱedze dzhoina.)

iga a 04: Kha vha ye kha MOOC (Vha puṱedze kha “HOME”. Nga nṱha ha siaṱari kha vha puṱedze thebe ya MOOC “UOL009-FYE101_2023”)

iga a 05: Kha vha ḓadze UOL009-FYE101_2023 MOOC na u bvela phanḓa na ngudo dzavho.

Kha u dodombedza maga:

Vha humbelwa uri vha  puṱedze hafha u swikelela UOL009-FYE101_2023 MOOC na u puṱedze hafha u tevhela ndaela nga ha uri vha nga redzhisiṱara hani na uri vha nga thomisa hani UOL009-FYE101_2023 MOOC.

 

FYE MOOC

Lotjhani begodu siyanamukela ku-FYE MOOC 101 – IS UNISA FOR ME? I-MOOC yiphrojekthi  ye-yeziko le-Student Retention Unit (i-SRU) eYunivesithi yeSewula Afrika (i-UNISA). Sibawa wenze isiqiniseko sokobana uyitholile incwadi yokwamukelwa ebuya e-UNISA ngaphambi kobana ungathoma i-MOOC.

Umnqopho we-MOOC le kunikela abafundi abenza umnyaka wokuthoma (nalabo bafundi abanekghono) ibandulo lokuba mfundi e-UNISA. Izinto ezisisekelo ezifakwe kile-MOOC ngilezi (1) ukwazi i-UNISA nokufunda usekhaya i-Open Distance E-Learning (ODeL), begodu (2) ukutjengisa ngebizelo lakho. Isakhiwo: I-MOOC ihlelwe “ngokwamasetjheni”. Isetjheni ngayinye izakutjheja ummongo enikelwe wona. Imisebenzi: Kwenye nenye isetjheni uzakuthola imisebenzi etlanyelwe ukuhlola ilwazi olizuzileko. Kufanele uzalise yoke imisebenzi ukuze uqedelele i-MOOC ngepumelelo.

Isirhunyezo samagadango ekufanele alandelwe: (KWAPHELA kilabo bafundi abafaka iimbawo)

Igadango loku-01: Faka i-URL ye-MOOC https://mooc.unisa.ac.za

Igadango lesi-02: Zakhele Yakho imiNiningwana yokuNgena (sebenzisa inomborwakho yomfundi i- student number njenge-user ID)

Igadango lesi-03: Joyina i-MOOC yakho (Gandelela ku- “MEMBERSHIP”, bese ugandelela ku-“JOINABLE SITES”. Lapha uzakuthola irhelo lama-MOOC akhona. Thola i- UOL009-FYE101_2023 MOOC bese ugandelela kujoyina.)

Igadango lesi-04: Tjhinga ku-MOOC (Gandelela ku- “HOME”. Phezulu ekhasini gandelela ithebhu ye-MOOC i- “UOL009-FYE101_2023”)

Igadango lesi-05: Zalisa uqedelele i- UOL009-FYE101_2023 MOOC bese uragela phambili neemfundo zakho.

Mayelana namagadango anemininingwana ezeleko:

Sibawa ugandelele lapha ukuze ungene ku-UOL009-FYE101_2023 MOOC bese ugandelela lapha  ukobana ulandele imilayo etjhoko bona urejistara njani begodu nokuthoma i-UOL009-FYE101_2023 MOOC.

FYE MOOC

Re a go dumedisa le go go amogela mo FYE MOOC 101 – A UNISA E NTSHWANETSE? MOOC eno ke porojeke ya Yuniti e e netefatsang go tswelela go nna teng ga baithuti (SRU) mo Yunibesithing ya Aforikaborwa (UNISA). Tsweetswee netefatsa gore o amogetse lekwalo la kamogelo le le tswang mo UNISA pele ga go leka MOOC.

Maikaelelo a MOOC eno ke go neela baithuti ba ngwaga wa ntlha (le batho ba go nang le kgonagalo ya gore ba ka nna baithuti) le go itsise UNISA semmuso go moithuti.

Dikarolwana tsa motheo tse di akareditsweng mo MOOC eno ke

(1) go nna le kitso ka UNISA le Go ithuta o le Kgakala (ODeL), le (2) go akanyetsa tiro ya gago. 

Popego: MOOC eno e rulagantswe ka “dipakathuto”. Pakathuto nngwe le nngwe e tlaa tsepamisa mo moonong o o tlhophilweng. 

Ditirwana: Mo pakathutong nngwe le nngwe o tlaa fitlhela ditirwana tse di diretsweng go tlhatlhoba kitso e e bonweng.

O tshwanetse go dira ditirwana tsotlhe gore o fetse MOOC ka katlego.

Tshobokanyo ya dikgato tse di tshwanetseng go latelwa: (tsa Baithuti ba ba Dirang Kopo FELA)

Kgato 01: Tsenya URL ya MOOC https://mooc.unisa.ac.za

Kgato 02: Itlhamele Dintlha tsa Gago tsa Go tsena (dirisa nomoro ya gago ya moithuti jaaka ID ya modirisi)

Kgato 03: Tsenela MOOC ya gago (Tobetsa mo “BOTOKOLOLO”, morago tobetsa mo “DITSHA TSE O KA DI TSENELANG”. Fano o tlaa fitlhela lenaane la di-MOOC tse di leng teng. Batla MOOC ya UOL009-FYE101_2023 mme o tobetse mo go reng tobetsa go tsenela.)

Kgato 04: Tsena mo MOOC (Tobetsa mo “GAE”. Kwa godimo ga tsebe tobetsa thebo ya MOOC “UOL009-FYE101_2023”)

Kgato 05: Feleletsa MOOC ya UOL009-FYE101_2023 mme o tswelele ka dithuto tsa gago.

Go bona dikgato tse di tlhalositsweng ka botlalo:

Tsweetswee tobetsa fano go fitlhelela MOOC ya UOL009-FYE101_2023  mme o tobetse fano go latela ditaelo tsa tsela ya go ikwadisa le go simolola MOOC ya UOL009-FYE101_2023