First-year experience at Unisa

How ready are you for Distance Education?

Distance Education is a different way of learning. There is a physical distance between you and your university. For most of us, this means that our previous learning experiences will not have prepared us for the Unisa study journey. In distance education, YOU are responsible for your studies. You don’t attend daily lectures. You learn from a distance and you connect to the university mostly via the internet.

Your study material

Your study material will consist of written content, whether on paper or online, instead of listening to a teacher or lecturer in a classroom. In some instances, Unisa provides access to computers and the internet at our regional offices and other partner organisations, but we suggest that you have your own computer and access to the internet if at all possible - it will just make your studies so much easier.

Your study world

The best way to cope with distance learning is to take full responsibility for your own learning experience and environment. Your study world will be the environment you create - a room at home, a desk somewhere at work and, of course, the connections you make and the virtual networks you develop.

Your time

You will also need to remind your friends, family and work colleagues that your studies demand a lot from you, because they will probably forget that you are studying and make demands on your time.

What is it like to be a Distance Education student?

See what it takes to be a Unisa student

Take a look at the journey that some of our successful students have experienced to get a realistic idea of what it takes to be a Unisa student. 

Uzilungiselele kangakanani nge-ODel?

I-ODeL iyindlela ehlukile yokufunda. Kunebanga elibonakalayo phakathi kwakho nemfundo yakho ephakeme. Kwabaningi bethu, lokhu kusho ukuthi izifundo zethu zangaphambilini bezingeke zisilungiselele uhambo lokufunda lwase-Unisa. Ekufundeni kude, WENA ubophezelekile ezifundweni zakho. Awuyi emagumbini okufundlea nsuku zonke. Ufunda ukude futhi uxhumeke emfundweni ephakeme kakhulu nge-inthanethi.

Okokufunda kwakho

Okokufunda kwakho kuzoba nokuqukethwe okubhaliwe, kungaba ephepheni noma ku-inthanethi, esikhundleni sokulalela uthisha noma umfundisi ekilasini. Kwezinye izimo, i-Unisa inikeza ukufinyelela kumakhompyutha kanye ne-inthanethi emahhovisi ethu ezifunda nakwezinye izinhlangano zozakwethu, kodwa siphakamisa ukuthi ube nekhompyutha yakho futhi ufinyelele ku-inthanethi uma kungenzeka - kuzokwenza izifundo zakho zibe lula kakhulu.

Umhlaba wakho wokufunda

Indlela engcono kakhulu yokubhekana nokufunda kude ukuba uzibophezele ngokugcwele ngolwazi lwakho lokufunda nendawo. Umhlaba wakho wokufunda uzoba indawo oyidalayo - igumbi ekhaya, ideski endaweni ethile emsebenzini futhi, kunjalo, ukuxhumana okwenzayo nezinkundla zokuxhumana ezibonakalayo ozakhayo.

Isikhathi sakho

Kuzodingeka futhi ukhumbuze abangani bakho, umndeni kanye nosebenza nabo ukuthi izifundo zakho zidinga okukhulu kuwe, ngoba cishe bazokhohlwa ukuthi uyafunda futhi bafuna isikhathi sakho.

O itokišeditše ODeL gakaakang?

ODeL ke tsela ye e fapanego ya go ithuta. Go na le bokgole gare ga gago le yunibesithi ya gago. Go bontši bja rena, se se ra gore maitemogelo a rena a go ithuta a peleng a ka se be ao a re lokišeditšego leeto la go ithuta la Unisa. Mo mokgweng wa go ithuta o le kgole, WENA o na le maikarabelo a dithuto tša gago. Ga go na dithuto tša letšatši le letšatši. O ithuta o le kgole gomme o kgokagana le yunibesithi kudu ka inthanete.

Metheriale wa gago wa go ithuta

Metheriale wa gago wa go ithuta o tla ba le diteng tše di ngwadilwego, e ka ba pampiring goba inthaneteng, sebakeng sa go theeletša morutiši goba mofahloši ka phapošing ya borutelo. Mo mabakeng a mangwe, Unisa e dira gore go be le phihlelelo ya dikhomphutha le inthanete dikantorong tša rena tša selete le mekgatlong ye mengwe ya bašomišane, eupša re šišinya gore o be le khomphutha ya gago le phihlelelo ya inthanete ge go kgonega - go tla dira fela gore dithuto tša gago di be bonolo kudu.

Tikologo ya gago ya thuto

Tsela ye kaone ya go lebeletšana le mokgwa wa go ithuta o le kgole ke go tšea maikarabelo ka botlalo a maitemogelo a gago a go ithuta le tikologo. Tikologo ya gago ya go ithuta e tla ba tikologo yeo o dirwago ke wena - phapoši ka gae, tafola felotsoko mošomong gomme, go ba gona, dikgokagano tšeo o di dirago le dineteweke tša go bonagala tšeo o di hlabollago.

Nako ya gago

Gape o tla swanelwa ke go gopotša bagwera ba gago, ba lapa le bašomi mmogo le wena gore dithuto tša gago di nyaka tše ntši go tšwa go wena, ka gobane mohlomongwe ba tla lebala gore o a ithuta gomme ba ba le dinyakwa go wena ka nako ya gago.

Hoe gereed is jy vir OdeL?

OdeL is ’n ander manier van leer. Daar is ’n fisiese afstand tussen jou en jou universiteit. Dit beteken vir die meeste van ons dat ons vorige leerervarings ons nie vir die Unisa-studiereis voorberei het nie. Met afstandsonderrig is JY verantwoordelik vir jou studies. Jy woon nie elke dag lesings by nie. Jy leer vanaf ’n afstand en jy tree hoofsaaklik deur middel van die internet met die Universiteit in verbinding.

Jou studiemateriaal

Jou studiemateriaal sal uit geskrewe inhoud bestaan, hetsy op papier of aanlyn, in plaas daarvan dat jy na ’n onderwyser of lektor in ’n klaskamer luister. In sommige gevalle sal Unisa toegang tot rekenaars en die internet by ons streekskantore en ander organisasies in vennootskap verskaf, maar ons wil voorstel dat jy, indien enigsins moontlik, jou eie rekenaar en internettoegang gebruik – dit sal jou studies aansienlik makliker maak.

Jou studiewêreld

Die beste manier om afstandsleer te hanteer, is om ten volle verantwoordelikheid vir jou eie leerervaring en -omgewing te aanvaar. Jou studiewêreld sal die omgewing wees wat jy skep – ’n kamer tuis, ’n lessenaar iewers by die werk, en natuurlik die verbintenisse wat jy vorm en die virtuele netwerke wat jy ontwikkel.

Jou tyd

Jy moet ook jou vriende, familie en werkkollegas daaraan herinner dat jou studies baie van jou verg omdat hulle waarskynlik sal vergeet dat jy studeer en eise aan jou tyd sal stel.

Uyilungele kangakanani i-ODel?

I-ODeL yindlela eyahlukileyo yokufunda. Kukho umgama obonakalayo phakathi kwakho neyunivesithi yakho. Kuninzi lwethu, oku kuthetha ukuba amava ethu okufunda angaphambili akayi kuba asilungiselele uhambo lokufunda lwase-Unisa. Kwimfundo yomgama, unoxanduva  ngezifundo zakho. Awuzi rhoqo kwizifundo imihla ngemihla. Ufunda ukude kwaye uqhagamshelana neyunivesithi ubukhulu becala nge-intanethi.

Imathiriyeli yakho yokufunda

Izixhobo zakho zokufunda ziya kuba nomxholo obhaliweyo, nokuba usephepheni okanye kwi-intanethi, endaweni yokuphulaphula utitshala okanye umhlohli eklasini. Kwezinye iimeko, i-Unisa ibonelela ngofikelelo kwiikhompyutha kunye ne-intanethi kwii-ofisi zethu zengingqi nakweminye imibutho engamahlakani, kodwa sicebisa ukuba ube nekhompyutha yakho kwaye ufikelele kwi-intanethi ukuba kunokwenzeka - oko kuya kwenza izifundo zakho zibe lula kakhulu.

Ilizwe lakho lokufunda

Eyona ndlela ingcono yokumelana nokufunda okumgama kukuthatha uxanduva olupheleleyo lwamava akho okufunda kunye nokusingqongileyo. Ilizwe lakho lokufunda liya kuba yindawo oziyilela yona - igumbi ekhaya, idesika kwindawo ethile emsebenzini kwaye, kwanjalo, nonxibelelwano olwenzayo kunye nothungelwano olubonakalayo oluphuhlisayo.

Ixesha lakho

Kuya kufuneka kwakhona ukhumbuze abahlobo bakho, usapho kunye nabantu osebenza nabo ukuba izifundo zakho zifuna into eninzi kuwe, kuba basenokulibala ukuba uyafunda ze  bafune ukuchitha ixesha lakho.

O boemong bo loketseng hakae ho ithuta ka?

ODeL ke tsela e fapaneng ya ho ithuta. Wena le yuniversity ha le bonane. Ho rona ba bangata, sena se bolela hore ho ithuta ha rona ha dinakong tse fetileng ho tla be ho sa re lokisetsa leeto la ho bala Unisa. Ho ithuta o le hole le yunivesithi, WENA o jara boikarabelo ba dithuto tsa hao. Ha o kenele dithuto tsa letsatsi le letsatsi. O ithuta o le hole mme o kopana le yunivesithi ka inthanete haholo.

Methiriele ya hao ya ho bala

Methiriele ya hao ya ho bala e tla ba le dikahare tse ngotsweng pampiring kapa tse fumanehang inthaneteng, ho na le ho mamela titjhere kapa morupelli ka phaposing ya ho rutela. Diketsahalong tse ding, Unisa e etsa hore dikhomphyutha le inthanete di fumanehe diofising tsa rona tsa lebatowa le mekgatlong e meng eo re sebedisanang le yona, empa re sisinya hore o be le khomphyutha ya hao le ho kgona ho kena inthaneteng haeba ho kgoneha - hoo ho tla bebofatsa dithuto tsa hao.

Boemo boo o ballang ho bona

Tsela e loketseng hantle ya ho kgona ho ithuta o le hole le yunivesithi ke ho jara boikabelo bo felletseng ba ho ithuta ha hao le boemo boo o ithutang tlasa bona. Boemo boo o iketsetsang bona e tla ba tikoloho eo o ballang ho yona - phaposi lapeng, deske mosebetsing le disebediswa tseo o hokelang ka tsona inthaneteng le metswalle kapa baithutimmoho bao o etsang setswalle le bona hore le bale mmoho.

Nako ya hao

O tla hloka le ho hopotsa metswalle ya hao, ba lelapa le basebetsimmoho hore dithuto tsa hao di o hloka haholo, hobane ba tla lebala hore o a bala mme ba batle hore o etse dintho tse itseng ka nako eo o ipehelang yona ya bala.

Xana u lunghekele kufika kwihi eka ODel?

ODeL i ndlela yo hambana ya ku dyondza. Ku na mpfhuka wa xiviri exikarhi ka wena na yunivhesiti ya wena. Eka vunyingi bya hina, leswi swi vula leswaku mitokoto ya hina yo dyondza ya nkarhi lowu nga hundza yi ta va yi nga hi lulamiselangi rendzo ro dyondza ra Unisa. Eka ku dyondza u ri ekule, WENA u na vutihlamuleri bya tidyondzo ta wena. A wu yi eka miletelo ya siku na siku. U dyondza u ri ekule naswona u tihlanganisa na yunivhesiti hakanyingi hi ku tirhisa inthanete.

Timatheriyalidyondzo ta wena

Timatheriyalidyondzo ti ta vumbiwa hi vundzeni byo tsariwa, hambi ephepheni kumbe eka inthanete, ematshan'weni ya ku yingisela mudyondzisi kumbe muleteri ekamareni ro dyondzela. Eka swiyimo swin'wana, Unisa yi nyika mfikelelo wa tikhomphyutara na inthanete leswi nga etihofisini ta hina ta swifundza na mihlangano ya vatirhisani yin'wana, kambe hi ringanyeta leswaku u va na khomphyutara ya wena n'wini na mfikelelo wa inthanete loko swi koteka hinkwaswo ka swona - swi endla ku ku hlaya ka wena swi olova swinene.

Misavadyondzo ya wena

Ndlela ya kahle swinene ku kondzelela ku dyondza u ri ekule i ku byarha vutihlamuleri hinkwabyo bya ntokoto wa wena n'wini wo dyondza na mbangu wo dyondza. Misavadyondzo ya wena yi ta va mbangu lowu u wu tumbuluxaka - kamara ekaya, desika kun'wana entirhweni naswona, hakunene mikhomaniso leyi u yi endlaka na tinetiweke ta le moyeni leti u ti tumbuluxaka.

Nkarhi wa wena

U ta tlhela u dinga ku tsundzuxa vanghana va wena, vandyangu na vatirhikulobye leswaku tidyondzo ta wena ti koxa swo tala eka wena hikuva nkarhi wun'wana va nga rivala leswaku u le ku dyondzeni kutani va endla swikoxo swa nkarhi wa wena.

Uyilungele ngakanani i-ODel?

I-ODeL iyindlela lehlukile yekufundza. Kunelibanga lelingekwemtimba phakatsi kwakho nenyuvesi yakho. Kulabanyenti betfu, loku kusho kutsi tifundvo tetfu tangaphambilini ngeke tisilungiselele luhambo lwekufundza lwase-Unisa. Ekufundzeni bucalu, WENA unesibopho setifundvo takho. Awuhambeli emaklasi angemihla. Ufundza bucalu futsi uchumana nenyuvesi esikhatsini lesinyenti nge-inthanethi.

Imethiriyeli yekufundza yakho

Imethiriyeli yakho yekufundza itawucukatsa lokubhaliwe, kungaba kuliphepha nobe ku-inthanethi, esikhundleni sekulalela thishela nobe umfundisi eklasini. Kuletinye timo, i-Unisa iniketa kufinyelela kumakhompyutha kanye ne-inthanethi emahhovisi etfu etifundza nakuletinye tinhlangano lesisebentisana nato, kodvwa siphakamisa kutsi ube nekhompyutha yakho futsi ungene ku-inthanethi uma kungenteka - kwenta tifundvo takho tibe lula kakhulu.

Umhlaba wekufundza wakho

Indlela lencono kakhulu yekumelana nekufundza kudze kutsi utibophetele ngalokugcwele ngelwati lwakho lwekufundza kanye nangesimondzawo. Umhlaba wakho wekufundza utawuba yindzawo loyakhako - likamelo ekhaya, lideski endzaweni letsite emsebentini futsi, kanjalo, kuchumana lokwentako nemanethiwekhi labonakalako lowakhako.

Sikhatsi sakho

Kutawudzingeka futsi ukhumbute bangani bakho, umndeni kanye nalosebenta nabo kutsi tifundvo takho tidzinga lokunyenti kuwe, ngobe kungenteka kwekutsi bakhohlwe kutsi uyafundza futsi badzinge sikhatsi sakho.

Naa vho lugela u swika ngafhi kha ODel?

ODeL ndi nila yo fhambanaho ya u guda. Hu na tshikhala vhukati havho na yunivesithi. Kha vhunzhi hashu, hezwi zwi amba tshenzhemo ya u guda ya kale yashu a i nga ḓo ri lugisela kha lwendo lwashu lwa u guda Unisa. Kha u guda u kule, VHA NA vhuifhinduleli ha ngudo dzavho. A vha dzheneli ngudo dza ḓuvha na ḓuvha. Vha guda vhe kule na u vha na vhuṱumani na yunivesithi kanzhi nga kha inthanethe.

Matheriaḽa a ngudo avho

Matheriaḽa a ngudo avho a ḓo bveledzwa nga zwithu zwo tou ṅwalwaho, hu nga vha kha bammbiri kana kha lubuvhisia, madzuloni a u thetshelesa kha mudededzi kana mugudisi kiḽasini. Kha dziṅwe nyimele, Unisa i ṋetshedza u swikelela kha dzikhomphyutha na inthanethe ofisini dzashu dza dzingu na zwiṅwe zwiimiswa zwine ra shumisana nazwo, fhedzi ri dzinginya uri vha vhe na khomphyutha ya vhone vhaṋe na u swikelela inthanethe arali zwi tshi konadzea – zwi ḓo ita uri ngudo dzavho dzi leluwe.

Ḽifhasi ḽavho ḽa u guda

Nḓila ya khwinesa ya u kona u langula u guda u kule ndi u hwala vhuḓifhinduleli hoṱhe ha tshenzhemo na vhupo ha u guda ya vhone vhaṋe. Ḽifhasi ḽavho ḽa u guda hu ḓo vha vhupo he vha hu bveledza – rumu hayani, desike huṅwe fhethu mushumoni na, nga ngoho vhuṱumani he vha vhu ita na netiweke dza vitshuaḽa dze vha dzi bveledzisa.

Tshifhinga tshavho

Vha ḓo tea u humbudza khonani dzavho, muṱa na vhashumisani uri ngudo dzavho dzi ṱoḓa zwinzhi u bva khavho, ngauri vha ḓo hangwa uri vha khou vhala vha ṱoḓa tshifhinga tshavho.

Mbekanyamushumo ya u Ḓivhadza Matshudeni nga kha Lubuvhisia

Yuniti ya u Langula Matshudeni i ṋetshedza u ḓivhadza matshudeni nga kha lubuvhisia kha matshudeni ane a khou dzhena lwa u thoma Unisa. Ndivho ya u ḓivhadza ndi u vhona zwauri matshudeni vha lugiselwa zwavhuḓi kha vhupo ha u Guda kha Lubuvhisia ha Nnyi na nnyi u Kule.

Uyilungele kangangani i-ODel?

I-ODel iyindlela ehlukileko yokufunda. Kuba nesikhala esikhona Phakathi kwakho neyunivesithakho. Kwabanengi bethu, lokhu kutjho bona amalemuko wethu wangaphambilini wokufunda akakasilungiseleli ikhambo lokufunda e-Unisa. Nawufunda usekhaya, NGUWE ekufanele utjheje iimfundo zakho. Awuyi ukuyokubonana namalektjhara ngamalanga. Ufunda ukude begodu esikhathini esinengi uthintana neyunivesithi ngokwethungelelwano namkha nge-inthanede.

Amamatheriyali wakho wokufunda

Amamatheriyali wakho wokufunda kuzakuba ngokutloliweko okumunyethweko, kungaba sephepheni namkha ngokwethungelelwano, kunokobana ulalelele utitjhere namkha ilektjhara nayikufundisako ngetlasini. Kwezinye iindawo, i-Unisa iphana ngamakhomphyutha ne-inthanede ema-ofisinethu weemfunda nakwezinye iinhlangano esibambisene nazo, kodwana siphakamisa bona ube nekhomphyutha engeyakho kanye nendlelakho yokungathola i-inthanede nangabe kuyakghoneka – lokhu kuzakwenza bona ukufunda kwakho kube lula khulu.

Iphasi lakho lokufunda

Indlela engcono yokungaphumelela ukufunda usekhaya kukobana ukwenze kube msebenzakho ukuba nelemuko lokufunda kunye nebhoduluko. Iphasi lakho lokufunda kuzakuba libhoduluko ozakhela lona – ikumba ekhaya, ideski eliba khona emsebenzini, begodu neendlela zokuthintana kunye namathungelelwano owenzako.

Isikhathi sakho

Kuzakufuneka nokuthi ukhumbuze abangani bakho, umndeni, nabalingani osebenza nabo bona iimdundo zakho zifuna ube nesikhathi esinengi, ngombana bazakulibala bona uyafunda bese babe nezinto abazifuna kuwe ngesikhathi sakho.

O iketleeleditse ODel go le kana kang?

ODeL ke tsela e e farologaneng ya go ithuta. Go na le sekgala se se bonalang fa gare ga gago le yunibesithi ya gago. Mo go rona ka bontsi, seno se raya gore maitemogelo a rona a go ithuta a mo nakong e e fetileng ga a re baakanyetsa leeto la go ithuta la Unisa. Mo go ithuteng o le kgakala, KE WENA o rwalang maikarabelo a dithuto tsa gago. Ga o tsenele ditlhatlhelelo tsa letsatsi le letsatsi. O ithuta o le kgakala mme o golagana le yunibesithi go le gontsi ka inthanete.

Matheriale wa gago wa go ithuta

Matheriale wa gago wa go ithuta o tlaa akaretsa diteng tse di kwadilweng, e ka nna mo pampiring kgotsa mo inthaneteng, mo boemong jwa go reetsa morutabana kgotsa motlhatlheledi mo phaposiborutelong. Mo mabakeng mangwe, Unisa e neela tšhono ya go fitlhelela dikhomphiutha le inthanete kwa diofising tsa rona tsa dikgaolo le ditlamo tse dingwe tse re dirisanang le tsone, mme re tshitsinya gore o nne le khomphiutha e e leng ya gago le tsela ya go fitlhelela inthanete fa go kgonega – go tlaa dira gore dithuto tsa gago di nne bonolo thata.

Tikologo ya gago ya thuto

Tsela e e gaisang ya go samagana le go ithuta o le kgakala ke go tsaya maikarabelo a a tletseng a maitemogelo a gago a go ithuta le maemo a go ithuta. Tikologo ya gago ya thuto e tlaa nna maemo a o a itirelang – phaposi fa gae, deseke golo gongwe kwa tirong le dikgolagano tse o nnang le tsone le batho ba bangwe le dikamano tse o nang le tsone le ba bangwe ka inthanete.

Nako ya gago

O tlaa tlhoka gape go gakolola ditsala tsa gago, balelapa le badirammogo gore dithuto tsa gago di batla go le gontsi mo go wena, gonne ka gongwe ba tlaa lebala gore o a ithuta mme ba batla dilo dingwe ka nako ya gago.