Unisa Press

Zibambe Ziqine

Author: Themba Qwabe
Published: 2012-10-10 00:00:00.0
ISBN: 978-1-86888-697-5
Number of pages: 192
Prices: R 85 | $ 17 | £ 11 | € 12
Contact:

Business Section

012 4293515/ 3448

How to buy:

Business Section

012 4293515/ 3448

This book is not available in electronic format

About the book

si Zulu blurb

Lo mdlalo ukhuluma ngokungena shi kwentsha ebugubengwini kanye nemi­phumela ebuhlungu yobugelekeqe. Kulo mdlalo umlingiswa osemqoka ubulala ikusasa lakhe ngokuba nabangani ababi. Okuncomekayo kulo mdlalo ngukubona umphakathi ubambe iqhaza ekulweni nobugebengu. Ngisho nalabo ababey­izigilamkhuba babonakala bebambisene nomphakathi ekuxwayiseni ngobungozi bezidakamizwa kanye nobugebengu emphakathini.

English blurb

This drama is about the involvement of youth in criminal activities and the tragic consequences thereof. The main character puts his future at risk by associating with bad influences and ultimately pays a huge price for this. This contemporary and convincing drama portrays members of the public taking a firm stand against drugs and crime in the community and offering solutions to rid the society of such ills. The drama ends on a positive note when a former jailbird participates in com­munity activities that create awareness about the evils of drug abuse and crime in the community.

Table of content

Abalingisi  vii Inkundla Yokuqala 1 Inkundla Yesibili 37 Inkundla Yesithathu 67 Inkundla Yesine 89 Inkundla Yesihlanu 121 Amagama angadida umfundi / Iglosari 165 Imininingwane ngokuqondisiswa kombhalo owumdlalo 171