Unisa Press

Imijelo Yegazi

Author: Zanemvula S Zotwana
Published: 2013-10-08 00:00:00.0
ISBN: 978-1-86888-732-3
Number of pages: 188
Prices: R 120 | $ 18 | £ 13 | € 15
Contact:

Business Section

012 4293515/ 3448

How to buy:

Business Section

012 429 3515/ 3448

This book is not available in electronic format

About the book

English version

This novel takes us back to the apartheid era when the Africans lost property rights, and as a result, their cattle, and had to look for work on the farms.  On the one hand, it is a painful reminder of the socio-economic injustices endured by the farm workers, and of the instability and insecurities in the townships. On the other hand, it inspires hope for the future. The writer portrays the role played by the youth in 1976 in bringing about change in South Africa. We read about freedom of association and a spirit of reconciliation; the children of the farm worker developing intimate relationships with the children of the ‘baas’, something unthinkable in the apartheid era. Readers will surely enjoy the artistry and humour of the author. They will also enjoy reading the language spoken by the farm workers and notice the influence of Afrikaans on isiXhosa. This novel contributes to the reinvigoration of story-telling in isiXhosa, and to the restoration of the tradition of literary writing.  

IsiXhosa version

Le noveli isibuyisel’ emva kwiimini zocalu-calulo. Isikhumbuza ngobhubhane owahlasela isizwe wabaphuca mpela abantu abaNtsundu, bafelwa ziinkomo basala beziimpula zikaLujaca baze banyanzeleka ukuba baye kuphangela ezifama. Sikhumbula kabuhlungu impatho-mbi ababeyifumana kwezo fama, ukungazinzi okwakugquba kwiilokishi zabaNtsundu nokuhlala ungcungcutheka kungekho nalukhuseleko. Ukanti ikwasinika ithemba lenguqu. Umbhali usibonisa indima yolutsha ekuzeni nenguqu, kuba usikhumbuza ngendima yolutsha kwiziphithi-phithi zika-1976 neminyaka eyalandelayo. Kwakhona sifunda nangoxolelwaniso, naku abantwana babaqeshwa bekwazi ukwakha ubuhlobo nababaqeshi, oontamolukhuni nokwenza, nto leyo owaungasoze uyiphuphe nokuyiphupha ngexesha localucalulo.

Table of content

Isinikezelovi Imbulambethevi Amagqabantshintshingombhali vii 1. Abembi 1 2. Ekhaya 9 3. Imvelaphi 17 4. InzalakaMhlayifani 25 5. Imbalela 33 6. Ngaphakathi 39 7. Imfuduko 47 8. Egxamesini 57 9. Iinzingoziyaqheleka 63 10. Umhlab’ unzima 79 11. Esinaleni 89 12. Ukubuya 107 13. Elizweni 117 14. Umgoduko 131 15.Umfihlo 139 Inkcazo-magama 149 Indlelazokuqondakalulaukufundwakoncwadi 155 Imisebenziyokuhlola 167