Discipline of Practical Theology

Prof Elsabé Kloppers

College of Human Sciences
School of Humanities
Professor
Tel: +27 12 429 6589
E-mail: kloppec@unisa.ac.za

Qualifications

 • DMus (University of Pretoria) (2005);
 • DTh (Practical Theology) (Liturgical Studies) (University of South Africa) (1998);
 • MDiv (University of Pretoria) (1994) (Cum Laude);
 • BMus (Hons) (University of Pretoria) (1993) (Cum Laude);
 • BD (University of Pretoria) (1990) (Cum Laude);
 • BA (Greek, Hebrew, Latin) (Non-degree purposes) (1985-1987);
 • BA (Hons) (Philosophy) (University of Pretoria) (1981) (Cum Laude);
 • BA (University of Pretoria) (1980)

NRF Rating

C2

Fields of academic interests

 • Worship and singing in ecumenical contexts
 • Worship in an African context
 • Religious singing in secular places
 • Songs from Africa
 • Spirituality of worship
 • Worship and leadership
 • Hymns and creation

Field of Specialisation

 • Liturgical and ritual studies
 • Hymnology and religious music
 • Homiletics and hermeneutics
 • Aesthetics
 • Religious communication
 • Hymns and translation

Journal articles

Book chapters

 • 2018     Performing Messiah amid the paradoxes – Preaching prophetically in public. In Len Hansen & Johan Cilliers  (Eds.) Preaching Promise within the Paradoxes of Life. Studia Homiletica 11. African Sun Media. Stellenbosch, 141-150
 • 2018     Eine Michaelis-Predigt mit Händel. In Karl Friedrich Ulrichs (Hg.) Predigten zu Händels Oratorium Messiah. EBVerlag: Berlin.
 • 2017     Where all are welcome … Leading worship rich in diversity. In Jack Barentsen, Steven C. van den Heuvel, Volker Kessler (eds.), Increasing Diversity – Loss of Control or Adaptive Identity Construction? Peeters. Leuven.
 • 2016     'MY HOME IS YOUR HOME...'  Hymns travelling the world. In Tapani Innanen and Veli-Matti Salminen (Eds). Hymn – Song – Society – International hymnological studies. Church Research Institute (CRI): Tampere, Finland.  82 -114. ISBN 978-951-693-346-0
 • 2015     Bewegung und Wiederhall. Zu Jochen Arnolds Liedpredigt, in Schwier, Helmut (Hg.) Ostern Predigen. LIT Verlag: Berlin. ISBN 978-3-643-12979-6.
 • 2010     Nuwe Liedere 1 (New songs and hymns for the Dutch Reformed Church in Africa). (Editor). Institute for Church Music in South Africa: Pretoria.
 • 2008     Beginsels vir die erediens, konsep liturgieë en die Kerkjaar in Diensboek. (Book of Worship, Dutch Reformed Church in Africa.)
 • 2007     The hymnic identities of the Afrikaner, in Eric Ayisi Akrofi, ‎Maria Smit, ‎Stig-Magnus Thorsén (Eds). Music and Identity: Transformation and Negotiation. African Sun Media 181-198.
 • 2003     Laat Sions berg weerklink van vreug, laat Juda's dogters hul verheug. Hymns, Hymnals and the National Identity of the Afrikaner. In: Kück, C. & Kurzke, H. (Hrsg.) Kirchenlied und nationale Identität. Tübingen: Francke, 206 – 221.
 • 2001     60 hymn texts and liturgical forms in Liedboek van die Kerk. Cape Town: Lux Verbi.
 • 1999     Kerkmusiek – 'n Beskeie bydrae? In Twintigste eeu Hervormde Teologie, Van Wyk, D J C (Ed), Pretoria: Sentik, 286–300.

Journal articles

 • 2018     Die teks, musiek en werking van “STILLE NACHT” (1818 – 2018). Vir die Musiekleier 38, Des 2018.
 • 2017     Hymns across the water … Translated and relocated: The reception of Scottish hymns in translation. In HTS Teologiese Studies/Theological Studies 73(2), 4500. https://doi.org/10.4102/hts.v73i2.4500
 • 2017     Klinkende ruimte. Reformasie deur die Kerklied. (Sounding space. Reformation through singing.) HTS Teologiese Studies/Theological Studies 73(1), a4561. https://doi.org/10.4102/hts.v73i1.4561
 • 2016     Comfort ye, comfort ye, my people… Die Rezeption von Händels Messias in Südafrika. In: Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg (Hg.), Spiritus Musicae 5. Heidelberger Summer School zu Musik und Religion, HfK aktuell, Heft 11, 2016.
 • 2016     Die verruiming van klank – die verruiming van geloof. GG Cillié Gedenklesing. (Extending the possibilities of sound – extending the faith.) Vir die Musiekleier 43.
 • 2015     Glas in beeld – beeld in glas. Verkondiging in fragment en fragmente van verkondiging... (Co-author Wian Kloppers) HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 71(3) http://dx.doi.org/10.4102/hts.v71i3.3044
 • 2015     Elkaar zijn wij gegeven...  Die rol van sang in die vorming en opbou van die geloofsgemeenskap. HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 71(3), http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/3036/pdf
 • 2015     ek sterf in die ongebore woord ... Die liturgie as kunswerk. Tydskrif vir HervormdeTeologie THT Jaargang 3, Vol 1, 1, 14 – 23 (Co-author Wian Kloppers)
 • 2014     Die kosmischen Schreie, die durch die Schöpfung klingen, die Geburtswehen der Sterne...  Neue Lieder über Gottes Schöpfung. In: Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg (Hg.), Spiritus Musicae - 3. Heidelberger Summer School zu Musik und Religion, HfK aktuell Heft 9, 2014, 43 – 47
 • 2013     Die Wirkung von Psalm 130 im Leben der Reformierten in Südafrika, in HfK-aktuell, Heidelberg Hochschule für Kirchenmusik, HfK aktuell Heft 8, Dezember 2013 [2. Summer School zu Musik und Religion, 28 - 30 June 2013 ]
 • 2013     Ubi caritas est vera, deus ibi est… The Lord’s Prayer – God’s present future. In  NGTT 54, 3 & 4, 212 – 222, http://ngtt.journals.ac.za/pub/article/viewFile/400/503
 • 2013     As in heaven... Reading the Lord’s Prayer with a view to constructing a sermon. NGTT 54, 1 & 2, 70 – 80, http://ngtt.journals.ac.za/pub/article/viewFile/324/431
 • 2013     'n Lied moet klink om gehoor te word – Faktore wat die resepsie van kerkliedere kan beïnvloed / A hymn must be sung to be heard ... : Aspects that could influence the reception of hymns and psalms" in HTS Theological Studies 69(1), http://dx.doi.org/10.4102/hts.v69i1.1351 
 • 2012     People of God? Singing the Psalms as a Reflection of Identity – Perspectives from South Africa and Scotland.  NGTT  Vol 53, 3 & 4 (2012), 160 – 168, http://ngtt.journals.ac.za/pub/article/viewFile/282/392
 • 2011     Gestaltegewing van geloof – Aspekte van outentieke geloofskommunikasie’ (Faith embodied – Aspects of the authentic communication of the faith), HTS Theological Studies 67(3).
 • 2010     Tyd as gawe – God se tyd: Die Polsslag van die kerkjaar. Time as a gift – God’s time: The Rhythm of the Church Year.  ACTA THEOLOGICA, 30/2, December 2010, 50 – 66.
 • 2010     Summoning the Strength: Songs of Struggle in South Africa. (Short paper) I.A.H. Bulletin 38.
 • 2007     Singing Hymns under the Southern Cross: The Liedboek van die Kerk, a New Afrikaans Hymnal. In: FONTES ARTIS MUSICAE, July-September 2007, 291 - 307.
 • 2005     Handelinge in die erediens: Die verryking van die liturgie deur musiek/ Actions in the service: Enriching liturgy through music. HTS Theological Studies Vol 61/1 & 2, 165-190.
 • 2003     Postmodernisme, Nostalgie and the Hymniese Geheue. (Postmodernism, Nostalgia and the Hymnic Memory) STILET XV: 2, September 2003, 200-217.  (Journal of the South African Society for Literature)
 • 2003       Die invloed van 'n postmoderne tydsgees op die kerklied – enkele rigtingwysers. (The influence of a postmodern culture on hymns and hymnals) Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT)   44/ 3 & 4,  320–329.
 • 2003       Singend is die geloof in sy element... Gemeentesang as kommunikatiewe handeling, Acta Theologica 23/2, 136–145.  (Congregational Singing as a Communicative Action)
 • 2003       Verkondiging deur musiek – 'n aspek van kreatiewe geloofskommunikasie. HTS Theological Studies Vol 59/1, 65–84. (Proclamation through Music – An aspect of communicating the faith creatively)
 • 2003       Die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging (NHSV) in 'n postmoderne samelewing, HTS Theological Studies 59/2, 523–543. (The Dutch Reformed Women's Association in a Postmodern Society) (Keynote address 43rd Congress of the Dutch Reformed Women's Association)
 • 2003       Noem my jou metafore. Metaforiese taal as die taal van geloof (Name your metaphors.. Metaphorical language as the language of faith.) LITERATOR 24(1), 69–82. 
 • 2003       Die erediens as Gesamtkunstwerk. (The church service as an encompassing work of art) Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) 44 / 1 & 2, 80–88.
 • 2003       Vernuwing in die kerklied. Die nuwe Liedboek van die Kerk 2001. Acta Theologica 23 (1), 71–82. (Renewal In Hymnody: The New Hymnal in Afrikaans, 2001)
 • 2003       Veni, veni, o oriens... Die erediens as kommunikatiewe handeling gerig op oriëntering, uitdrukking, verandering en verbintenis. In die Skriflig 37(1) 2003, 115–127.
 • 2003       Musiekbediening?  'n Prinsipiële begronding. Vir die Musiekleier 30, 11-19
 • 2002       Transendering van die alledaagse.  Die erediens as fees. Transcending Everydayishness...  The Festive Character of the Worship Service. Praktiese Teologie in Suid-Afrika 17(2), 61–74.
 • 2002       DIE GOD IS ONSE GOD... Hymns, hymnals and the national identity of the Afrikaner – A critical assessment.   Religion and Theology 9 / 3&4, 183–198.
 • 2002       Woorde in die mond gelê?  Psalmomdigtings en die proses van kanonvorming. Acta Theologica 22/1, 42-56.
 • 2002       'n Perspektief op die nuwe Psalmomdigting – reaksie op 'n reaksie. HTS 58/1, 235–249.  (A Perspective on the New Versification of the Psalter)
 • 2001       The intelligent initiative of deciphering. Praktiese Teologie as hermeneuties-kritiese teologie.  Scriptura 78, 457–466. (Practical Theology as Hermeneutical-Critical Theology)
 • 2000       Ubi caritas et amor deus ibi est:  Die Pastorale Funksie van die Kerklied. Praktiese Teologie in Suid-Afrika, Vol 15(2) 99–111. (The Pastoral Function of the Hymn)
 • 2000       'n Nuwe Psalmomdigting in Afrikaans: uitgangspunte, beleid, probleme. HTS Theological Studies 56/1, 192–204. (A new Metrical Psalter in Afrikaans: Premises, Policy, Problems)
 • 2000       Die Vyfde Evangelis? Die teologiese bydrae van J S Bach. Vir die Musiekleier 27, 6–11.  (The Fifth Evangelist? The theological contribution of J S Bach.)
 • 1999       Die Gesangboek van die Reformierte Kirche in Switserland – 'n voorbeeld om na te volg. Vir die Musiekleier 26, 13–16 The new Hymnal of the Reformierte Kirche in Switzerland.
 • 1997       Liturgical music: Worship or war? Reprinted: HTS Theological Studies 53/1 & 2, 172-184.
 • 1995       Liturgical music:  Worship or war?   Dialog 34 (USA), 199–206.
 • 1994       Liturgiese koorsang as wyse van kerklike verkondiging – 'n Prinsipiële besinning vanuit hermeneuties-homiletiese perspektief. HTS 50/3, 583–609.  

Book Reviews

 • 2000       Eucharistic Worship in Ecumenical Contexts: The Lima Liturgy – and beyond. Best, TF & Heller, D (eds).  HTS Theological Studies 56/1, 322.
 • 1996       Sing nuwe sange, nuutgebore: Liturgie en Lied,  Strydom, W M L. HTS Theological Studies  52/1, 219–221.

 Reviews : Compact discs and music

 • 2004      CD Universiteitsoord. Wim Viljoen. Vir die Musiekleier 31, 50-60
 • 2004      Review article: CD Met ons harte sing ons, Here – NG Gemeente Kameeldrif. Vir die Musiekleier 31, 63-68
 • 2004      CD Orrelbegeleiding: Liedboek van die Kerk: Vir die Musiekleier 31, 62.
 • 2003      Review: Koraalinleidings en harmonisasies. Theo de Villiers. Vir die Musiekleier 30
 • 2002      Review: Somerkersfees. Singkronies Kamerkoor.  Vir die Musiekleier 29, 67.
 • 2002      Review: Loof die Here – 30 Jaar Feeskonsert.  Vir die Musiekleier 29, 68.
 • 2001      The Trumpet shall sound. Wim Viljoen & Anton Delen. Vir die Musiekleier 28, 68.
 • 2001      Review: Nuwe CD 'n aanwins. Christelike Vrou  Mei 2001, 31
 • 2001      Review: Uit die nuwe Liedboek: Cantica Nova olv Marie Conradie. VdM 28, 65-66.
 • 2000      Review: Soli Deo Gloria: Baroque Music for Organ and Trumpet. Paul Loeb van Zuilenburg and Kobus du Plooy. Vir die Musiekleier 27, 64.
 • 1999      Review: Recital.  Wim Viljoen. Konteks. March 1999, 8.
 • 1996      Sing tot eer van die Here. NG Gemeente Universiteitsoord. VdMusiekleier 23, 70-71.

Editorial experience

 • 1999 – 2004  Editor: Vir die Musiekleier  (Journal of the South African Church Organists Society)
 • 1998 – 2005  Dagboek vir Chistenvroue  (Editor) Pretoria: Sentik
 • 1996 – 2002  Editor: Die Christelike Vrou   
 • 1986 – 1988  Editor: Vrouehervormer 

 Scholarly publications in other journals

 • 2019     Die Dag wat U, o Heer, gegee het (LvdK 567) Amptelike lied: Wêreldbiddag vir Vroue. Konteks, Jan/Feb 2019, 23.
 • 2018     Vóór alle tye, vóór alle begin, het God gespreek en ’n lied gesing... Skepping. Konteks, Mei.
 • 2018     Om deel te wees van die Communio Sanctorum – die Gemeenskap van Gelowiges. Konteks Junie.
 • 2018     Die kerklied – Ruimte vir herinnering. Hoofartikel in Die Almanak. Sentik. Pretoria.
 • 2018     Om ’n seën te wees... Die Christelike Vrou, September 24-25.
 • 2017     Martin Luther en die kerklied. Konteks, Oktober 2017, 23.
 • 2017     Vroue van die Hervorming. Konteks, August 2017, 4-5. 
 • 2016     In gesprek met John Roos. Welverdiende erkenning. Konteks, Maart 2016, 12-13.
 • 2014     Skepping. Nuutskepping in musiek en poësie. Konteks, Aug 2014.
 • 2014     Die erediens – hartklop van die gemeente, Konteks, March 2014.
 • 2013     Hóór my stem, o Heer! Spiritus Musicae Heidelberg: Ps 130. Konteks Aug, 4-5
 • 2012     Die stem van die Evangelie – steeds lewend? Viva vox Evangelii – Societas Liturgica Wittenberg, in Konteks, September 2012.
 • 2011     The Psalms as a reflection of identity: Perspectives from South Africa and Scotland. In The Bulletin of the Hymn Society of Great Britain & Ireland, October 2011.
 • 2011     Engele (Nu sjunker bullret), Konteks, Jan – Feb 2011.
 • 2010     Twee kort liedere vir Pinkster – LvdK 162 en 311, Konteks June 2010
 • 2010     Vierde en vyfde groep ontvang Diploma in Himnologie, Konteks, March 2010
 • 2010     'n Doopdiens as herinnering en toekomsblik – Lied en Liturgie, Konteks, Jan - Feb
 • 2009     ’n Skerp bewussyn vir die Kerkjaar – 'n Lewenswyse, Konteks, November 2009
 • 2009     Die Kerklied: Waar die Ekumene geleef word, Konteks, October 2009
 • 2009     Die struktuur van die Kerkjaar/ The structure of the Liturgical year Konteks, Aug 2009
 • 2009     Fees van die volheid van God: Drie-eenheid, Konteks, July 2009
 • 2009     Kom nou tesaam. 'n Lofsang vir Pinkster (LvdK 154), Konteks, June 2009
 • 2009     Die volheid van die Evangelie moet in ons lewens sigbaar word... Die Kerkjaar gee uitdrukking aan ons belydenis, E-Hervormer
 • 2008     Es ist ein Ros entsprungen, Konteks, November 2008
 • 2008     ‘n Vaste Burg is onse God (Ein' feste Burg ist unser Gott), Konteks, October 2008
 • 2008     Vader in die hemel – Father, I adore you, Konteks, July 2008
 • 2008     Liturgie vir die Lydenstyd. A Liturgy for Lent.  Konteks, March 2008
 • 2007     Soos in die hemel (Så som i himmelen).  Konteks, November/December 2007
 • 2007     Martin Luther en die kerklied (Martin Luther and the Hymn).  Konteks, October 2007
 • 2007     Kom Koningseuns en -dogters saam (O filii et filiae, Rex coelestis). (LvdK 413) Konteks, April 2007.
 • 2007     Kantor en kantory II. Mede-verkondigers van die Woord. Konteks, March 2007
 • 2007     Kantor en Kantory I. Ou gebruike nuut ontgin. Konteks, January/ Feb 2007
 • 2006     Kyk, die goeie tyd is hier! (Seht, die gute Zeit ist nah). Konteks, November 2006
 • 2006     Die oudste reformatoriese gesang: Drie-enig God, ons wil u eer. (Gloria in excelsis Deo) (LvdK 445) Konteks, July 2006
 • 2006     Wind kan jy nie sien nie… (Vinden ser vi inte.)  (LvdK 443) Konteks, June 2006
 • 2006     Kyk, die Heer het opgestaan – Hail the Day that sees Him rise (LvdK 422) May 2006
 • 2006     Surrexit Christus Hodie (LvdK 402), Konteks, April 2006
 • 2006     Agnus Dei – Kyk daar, kyk, die Lam van God (LvdK 398), Konteks, March 2006
 • 2005     Sanctus – Die lied van die Engele, Konteks, December 2005
 • 2005     Bewaar ons, Vader, deur u Woord. (Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort.) LvdK 252) Konteks, Oct 2005
 • 2005     Veni Creator Spiritus –  Kom, Skepper Gees  (LvdK 410) Konteks, June  2005, 9
 • 2005     Die dood is dood!  Die Poort na die Lig is oop (LvdK 420) Konteks, May 2005, 8.
 • 2005     Thuma mina  (LvdK 533/4) Konteks, April 2005, 15
 • 2005     Jesus Christus, Lam van God. (Christe, du Lamm Gottes) (LvdK 379). Konteks, Maart 2005, 12-13
 • 2004     Liturgiese handelinge deur musiek verklank. Vir die Musiekleier 31, 15-25.
 • 2004     Nordiese Musikologiekongres: Sibelius Akademie,  Finland, Vir die Musiekleier 31.
 • 2004     Musiek in die Erediens (Music in the Church Service – 12-part series). Die Hervormer
 • 2004     Somerkersfees in Halifax (Liedboek van die Kerk 358). Konteks, December 2004.
 • 2004     Maak oop die poorte – Macht hoch die Tür  (LvdK 324) Konteks  November 2004.
 • 2004     O kom, o kom – Veni, veni, Immanuel  (Liedboek van die Kerk 320).  Konteks, November 2004.
 • 2004     Die kerkjaar en simboliek.  Die polsslag van die Kerk. Konteks, Februarie 2004
 • 2004     Kom, verwonder julle, mense (LvdK 351), Konteks January 2004, 10-11.
 • 2003     Internasionale Himnologiekonferensie in Halifax, Kanada. Musiekleier 30, 47-50.
 • 2002     Die kreatiewe inrigting van die erediens. Vir die Musiekleier 29, 14–22.
 • 2001     Die nuwe Liedboek van die Kerk.  Series in Die Hervormer.
 • 2001     Internasionale kerkliedkonferensies: Engeland en Slovenië, in Musiekleier 28, 54-57.
 • 2000     Himnologiekonferensies in Europa en 'n 'Bachreis', in Vir die Musiekleier 27, 50-55.
 • 1999     Drie internasionale Himnologiekonferensies: Kanada, Wallis, Kreta, in Vir die Musiekleier 26, 49-53.
 • 1998     Historiese Psalmomdigting van Pierre Simond opgespoor. Vir die Musiekleier 24, 42.
 • 1998     Woorde vir mense sonder woorde… in Vir die Musiekleier 1998, 28-30
 • 1996     Kerkmusiekbelewenisse in Amerika en Europa, in Vir die Musiekleier 23, 39-44.

Professional positions, fellowships & awards

 • Member of the Executive Committee: Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH)
 • Member of the Executive Committee: Hymn Society of Great Britain and Ireland (HSGBI)
 • Editor: Journal of the South African Church Organists Society (1999 – 2004)
 • Director of the Institute for Church Music 1997 –
 • Member of Hymnal Committees and Editorial Committee: Hymnal for Dutch Reformed Churches (1996 – 2001) (Chairperson NHKA delegation)
 • Resident Scholar: Institute for Ecumenical and Cultural Research, Minnesota USA (1994)
 • KIC Awards 2012, 2014 (National Research Foundation NRF)
 • NZAV Award  2004 (Not taken up)
 • Human Sciences Research Council (HSRC) Award for Doctoral Studies abroad (1995)
 • Various NRF awards
 • NHSV Award of Honour 2002
 • Students' Representative Council (SRC) (UP) (1980-81)
 • Dux Honorary Colours: University of Pretoria  (1981)
 • Colours for academic excellence (six times):  University of Pretoria (1981 – 2005)

Projects

 • Heidelberger Summer School on Religion and Music (2013-2016)
 • Swedish-South African Research Network on Music and Identity 2004 – 2007
 • Research and leadership: Hymnal for the Afrikaans Churches 1996 – 2001

Other

International Academic Memberships:

 • Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH) (Member of the Executive Committee)
 • International Academy for Practical Theology (IAPT)
 • Societas Homiletica
 • Hymn Society of Great Britain and Ireland (HSGBI) (Member of the Executive Committee)
 • The Hymn Society in the USA and Canada
 • Societas Liturgica
 • Kultur-Liturgie-Spiritualität (Ku-Li-Spi) (2012 – 2016)

 National Academic Memberships:

 • Spirituality Association of South Africa (SPIRASA)
 • Society for Practical Theology in South Africa
 • The South African Church Organist Society