Department of Afrikaans and Theory of Literature

Prof M Keuris

College of Human Sciences
School of Arts
Department: Afrikaans and Theory of Literature
Professor
Tel: 012 429 6319
E-mail: keurim@unisa.ac.za

Qualifications

 • BA (PU for CHE) (1977)
 • BA (Honours) (Theory of Literature) PU for CHE cum laude (1979)
 • BA (Honours) (History of Art) PU for CHE cum laude (1980)
 • MA (Theory of Literature) PU for CHE cum laude (1982)
 • D.Litt. PU for CHE (1988)
 • D.Litt. (University of Wisconsin-Madison, USA) (Jan – June 1985)

NRF Rating

C3

Fields of academic interests

 • Contemporary drama and theatre studies, drama and theatre semiotics; South African drama and theatre

Field of Specialisation

 • Contemporary drama and theatre studies
 • Drama and theatre semiotics
 • South African drama and theatre
 • Modules responsible: THL4803

Books

Books:

 • Dramateorie vandag: die bydrae van die drama-en teatersemiotiek, 1989 D.Litt. Published by PU for CHE under maiden name: Marisa Mouton. (This book has been a prescribed book at various universities, i.a. PU for CHE, Pretoria, Natal and has been used as a reference book by many MA and Phd. Researchers).
 • The Play: a manual, 1996 Pretoria: JL van Schaik publishers
 • Die Dramateks: ‘n Handleiding, 1996 Pretoria: JL van Schaik publishers
 • Tiragatso: pukukgakollo ya baithuti (Translated into Northern Sotho by GMM Grobler, A van der Merwe, Maje S. Serudu), 1997 Pretoria: JL van Schaik publishers
 • Umdlalo: incwadi yokuhlaziya (Translated into Zulu by HC Groenewald, V Ndlovu), 1999 Pretoria: JL van Schaik publishers
 • Umdlalo: isikhokelo sohlatutyo (Translated into Xhosa by SJ Neethling, NL Mpolweni-Zantsi), 1999 Pretoria: JL van Schaik publishers

Book chapters:

 • One contribution in: Van Coller, HP (ed.) 1998 Perspektief & Profiel: ‘n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis Deel 1 Pretoria: JL van Schaik Publishers: Profile on Pieter Fourie (pp. 447 – 455); Profile has been updated in 2012 for second edition (2015).
 • “The representation of Khoisan characters in early Dutch-Afrikaans dramas in South Africa” In: African theatre 9: Histories 1850 – 1950 (African Theatre Series), November 2010
 • “Afrikaans and Afrikaner Nationalism in Deon Opperman’s Donkerland” Chapter in book: R. M. Chirambo & J.K.S. Makokha (eds) 2013 Reading contemporary African literature   Amsterdam: Rodopi (pp.403 – 420) ISBN: 978-90-420-3675-8
 • “Adam Small se Kanna hy kô hystoe: herinneringe en herbesinnings”. Chapter in book on Adam Small (2017)

Journal articles

 • “Tyd as karakteriseringsmiddel in Die Ambassadeur”. In: Literator, Jg. 4 nr. 3, 1983, pp. 38 – 47
 • “Strukturering in Die swerfjare van Poppie Nongena”. In: Tydskrif vir letterkunde, Nuwe reeks xxii:3, Aug. 1984, pp. 14-20
 • “Fiksionaliteit in die drama wêreld”. In: Literator, Jg. 7 nr. 3, 1986, pp. 39 – 51
 • “Gehoordeelname en die deurbreking van die teaterillusie” In: Acta Academica, Nuwe Reeks B (Fokus op die letterkunde: teks, retoriek, leser  guest ed. MG Scholtz) 1986 , Univ. of the Free State
 • “Tyd in die dramateks en in die opvoering” In: JLS (Journal of Literary Studies), vol. 3 nr.4 Dec. 1987, pp.14 – 22
 • “’n Bespreking van enkele aspekte in Pieter Fourie se Ek, Anna van Wyk “, In: Literator, Jg. 8:3, 1988
 • “Die rol en funksies van die didaskalia in Reza de Wet se Diepe Grond” In: Literator, Jg. 8.3, pp. 9 – 47
 • “Ostensie en die dramateks/opvoeringsverhouding” In: JLS (Journal of literary studies) vol. 10 nr. 2, 1994, pp.196 – 207
 • “Found in translation: Chekhov revisited by Reza de Wet and Janet Suzman” In: JLS (Journal of Literary Studies) vol. 20 nr. (1/2) June 2004, pp. 148- 164
 • “Die rol van die sprokie in Reza de Wet se Op dees aarde” In: Stilet, xviii:1, Maart 2006
 • “The (re)working of dramatic dialogue in Janet Suzman’s: The Free State; A South African response to Chekhov’s The Cherry Orchard” In: JLS (Journal of Literary Studies 23 (1) March 2007
 • “An ecocritical reading of Pieter Fourie’s  Die koggelaar”  In: JLS (Journal of Literary Studies, 2007) Volume 23 (4) December 2007, pp. 417 - 431
 • “Athol Fugard’s Exits and Entrances: The Playwright, the Actor and the Poet”. In: JLS (Journal of Literary Studies, 2008). Volume 24 (2) June 2008, pp.71 – 84
 • “Deon Opperman’s Donkerland: The rise and fall of Afrikaner Nationalism” In: Acta Academica, Volume 41, Number 3, 2009, pp. 1 - 15
 • “Between Languages: Athol Fugard and/in Afrikaans” In: JLS (Journal of Literary Studies, 2010). Volume 26(3) September 2010, pp.34 - 49
 • “Athol Fugard and the recent Afrikaans translations of his plays: a subversive exercise?” In: JLS (Journal of Literary Studies). Volume 27 (4) December 2011, pp. 1 – 12
 • “Theatre as a Memory machine”: Magrita Prinslo (1896) and Donkerland (1996) In: JLS (Journal of Literary Studies), Volume 28 (3) September 2012, pp. 77 – 92
 • “Taferele, tableaux vivants, tablo’s en die vroeë Afrikaanse drama (1850 – 1950) Online: LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) September 2012, Jaargang 9 (2)
 • “J.R.L. van Bruggen (Kleinjan) se eenbedryf “Bloedrivier” uit Bakens: Gedramatiseerde mylpale uit die Groot Trek (1938/1939) – ’n terugblik vanuit 2013 Online: LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) Desember 2013, Jaargang 9 (2), pp. 629 – 650.  ISSN 1995-5928  http://www.litnet.co.za/Article/jrl-van-bruggen-kleinjan-se-eenbedryf-bloedrivier-uit-bakens-gedramatiseerde-mylpale-uit-d2 
 • Keuris, Marisa & Krüger, Lida. 2014. “South African drama and theatre heritage (Part I): a map of where we find ourselves.” South African Theatre Journal, 27,   1 March,  pp 19 - 31. (ISSN 1013-7548)
 • Keuris, Marisa & Krüger, Lida. 2014. “South African drama and theatre heritage (Part II): what does the future hold? South African Theatre Journal, 27, 2 July, pp 86 – 94 ISSN 1013-7548
 • Keuris, Marisa. 2015. “Twee Fischers, twee dramas: Die Geheime Bloemfontein-Konferensie (1938) en Die Bram Fischer wals (2011)“ Tydskrif vir Letterkunde, 52 (2) pp49 – 61 ISSN 0041- 476X
 • Keuris, Marisa. 2015. “Portrait of an Afrikaner revolutionary: Harry Kalmer’s The Bram Fischer walz” South African Theatre Journal Vol 28, Issue 2, 2015 ISSN 1013 – 7548
 • Keuris, Marisa.2016. “Restitutions of Body and Soil” in Mies Julie (2012): South African theatre audience receptions of Yael Farber’s adaptations of Strindberg’s Miss Julie within a post-apartheid South African political landscape. South African Theatre Journal Vol 29, Issue 1 - 3, 2016 (pp. 44 – 55)
 • Keuris, Marisa & Asma Ayob. 2017 “Bollywood Cinema: A transnational/Cultural Role player”. In: JLS (Journal of Literary Studies), Volume

Professional positions, fellowships & awards

 • One of nine women researchers at Unisa to receive the 2013 Leadership in Research Women Award and is a C2 NRF rated researcher.

Projects

 • SA drama and theatre heritage