Skip to content
Unisa Press

Amadlelo

Amadlelo

Additional info:

Published by Unisa Press

Author:

Isaac Malobola and Phillip Bhuda

Published:

2012

ISBN:

ISBN: 978-1-86888-670-8

Number of pages:

271 Pages, Paperback

Prices:

South Africa: R120  (incl VAT) | Africa: R135 USD: $18 | GBP: 13 | Euro: 15

Contact:

Laetitia Theart +27 12 429 3448 e-mail: ThearL@unisa.ac.za


Amadlelo (Isindebele)

Incwadi le ilibuthelo leendatjana ezifitjhani ezitlolwe batloli ababili. Ibuthelelwi limumethe iindatjana ezimayelana nemimongondaba kanye nezehlakalo ezithinta ipilo zombelele. Iinhloko zithinta neminye imimongondaba engakathintwa efana nokubuyela emphakathini owakhulela kiwo uyokuthokoza, ekuyinto engakavami ukwenziwa lilutjha nanyana ngabanye babantu esele baphumele.

Njengabatloli abasesebatjha ziliqiniso ezinye zezehlakalo, ezinye ngabazibonako zisenzeka begodu ezinye ngezisuselwa ehloko. Abatloli kilezo izehlakalo ezabavelelako baphumelela khulu ukwabelana nabafundi ngelemuko labo.

Iindatjana lezi zitlolelwe abadala kanye nabancani; ziyakhuthaza, ziyafundisa, ziyayelelisa beziyakha khulukhulu ebantwini abasesebatjha abasazokuqalana nepilo.

Amadlelo: Loosely translated as grazing land.

This book is a collection of short stories written by two authors. The stories are comprised of various themes which pertain to diverse life challenges. Some of these themes can be considered as groundbreaking since they have not been addressed in African indigenous literature, such as social investment by successful community members ; encouraging  studying either part-time or full-time even under adverse conditions; and elimination of crime and corruption, etc.

Some of the stories are based on the real life experiences of the authors themselves, while other themes are recounts of events they have observed or merely their creative thinking.  Authors have managed to successfully share their experiences with the readers, especially with stories based on events that touched their lives as individuals.

Both young and old can enjoy reading the stories in this collection. The stories are motivating and have moral lessons, especially to the young generation as the people who still have a lot to learn before they mature to adulthood and its challenges.

Contents

Ithemba Kalibulali                                                                                               1
Isaac Mgcineni Malobola
Okungapheliko Kuyahlola                                                                                   15           
Phillip Mandla Bhuda
Ungadlali Ngomuntu                                                                                            27
Isaac Mgcineni Malobola
Angibhenywa Mina                                                                                              39
Phillip Mandla Bhuda
Ngazihloma Ngomuno Ngelihlweni                                                                        53
Isaac Mgcineni Malobola
Ithuba Liza Kanye                                                                                                65
Phillip Mandla Bhuda
Kanti Umgobha Ungendlini!                                                                               79
Isaac Mgcineni Malobola
Ungamthembi Umuntu                                                                                         91
Phillip Mandla Bhuda
Amadlelo                                                                                                             107
Isaac Mgcineni Malobola
Uvuna Okutjalileko                                                                                              117
Phillip Mandla Bhuda
Umona Yipehli                                                                                                     131
Isaac Mgcineni Malobola
Ukutjhinga Kwelanga                                                                                           145
Phillip Mandla Bhuda
Ngiyomqalelwa Ngubani?                                                                                    159
Isaac Mgcineni Malobola
Zibanjwa Kezikudlako                                                                                          171
Phillip Mandla Bhuda
Iintjhijilo Zepilo                                                                                                    187
Isaac Mgcineni Malobola
Iphasi Nezalo                                                                                                        199
Phillip Mandla Bhuda
Ukutlhoga Sakho Kubhica Ngamanzi                                                                   213
Isaac Mgcineni Malobola
Umgade Uhlanzela Abanganambiza                                                                     225
Phillip Mandla Bhuda
Inyongo Yenyela Inyama                                                                                      239
Isaac Mgcineni Malobola
Ungathi Umdala Ungakaboni                                                                                253
Phillip Mandla Bhuda